Textilná technológia a návrhárstvo

Uplatnenie absolventov

Absolventi prvého stupňa študijného odboru 36. strojárstvo študijného programu Textilná technológia a návrhárstvo majú základné vedomosti z oblasti výroby, skúšania, technologického spracovania, výberu a degradácie vlastností hlavných druhov textilných materiálov. Získajú základné vedomosti o ich chemickom zložení, štruktúre a technológiách ich výroby a použitia. Získajú schopnosti a zručnosti v zisťovaní mechanických vlastností textilných materiálov, vedia pracovať so príslušnými skúšobnými zariadeniami na hodnotenie vlastností textílií, hodnotiť ich štruktúru a navrhovať materiály na výrobu výrobkov v závislosti na ich dizajne a vlastnostiach, poznajú metódy stanovenia experimentálnych výsledkov na hodnotenie textílií, ovládajú teóriu priemyselného dizajnu výrobkov, primerane ovládajú základnú inžiniersku teóriu potrebnú na navrhovanie textilných dezénov. Absolventi sú pripravení najmä na pôsobenie v priemyselnom podniku v oblasti výroby technických materiálov, ich technologického spracovania na polotovary a výrobky, ako aj v oblasti kontroly ich kvality, nákupu a predaja materiálov a navrhovania dizajnu výrobkov pre priemysel. Dokážu samostatne realizovať experimenty, spracovávať ich a v rutinných prípadoch tieto aj vyhodnocovať.

Sú schopní pracovať ako členovia vývojových tímov, samostatne riešiť technické a dizajnérske problémy vo výrobe, vedia udržiavať kontakt s neustálym technickým vývojom v oblasti technických materiálov a pracovať s platnou legislatívou a normami, zameranými na textil. Sú pripravení pokračovať vo vlastnom profesionálnom raste. Absolventi študijného programu textilná technológia a návrhárstvo získajú schopnosť realizovať návrhy dizajnu výrobkov, hodnotiť fyziológiu odievania a odevný komfort z pohľadu štruktúry textílií a vlastností textilných vlákien, využívať predpísané metodiky a postupy pri analýze technických textílií a spracovávať podklady pre komplexný projekt dizajnu výrobkov.

Uplatnenie v praxi

Absolventi sú plne pripravení na pôsobenie v priemyselných podnikoch v oblasti výroby technických materiálov, ich technologického spracovania na polotovary a výrobky, technickej príprave a riadenia výroby, ako aj v oblasti skúšobníctva a kontroly ich kvality, alebo ako návrhári v projektových a konštrukčných kanceláriách. Dokáže samostatne realizovať experimenty, spracovávať ich a v rutinných prípadoch tieto aj vyhodnocovať, preto sa môže zamestnať aj ako odborný pracovník pre výskum v textilných a materiálových laboratóriách. Taktiež dokáže samostatne realizovať návrhy a preto sa môže zamestnať aj ako dizajnér v praxi. Jeho znalosti z manažérskych a ekonomických predmetov ho predurčujú aj na vedenie menších špecializovaných operatívnych technických tímov, kde sa vyžaduje samostatné a operatívne rozhodovanie. Znalosti môžu študenti uplatniť aj vo funkciách, týkajúcich sa technickej správy a obchodu firiem s technickými produktmi.

Absolventi bakalárskeho štúdia môžu pokračovať v inžinierskom štúdiu na FPT v Púchove a iných vysokých školách v študijných programoch príbuzných študijných odborov. Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Uchádzači o denné bakalárske štúdium budú prijatí na základe:

 • získania  úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania ukončeného maturitnou skúškou.


Doplňujúce informácie

Absolventi bakalárskeho štúdia môžu pokračovať v inžinierskom štúdiu na Fakulte priemyselných technológií v Púchove a iných vysokých školách v študijných programoch príbuzných študijných odborov.Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia zahraničných študentov sú totožné s podmienkami prijatia študentov SR.

https://tnuni.sk/uchadzaci/uznavanie-dokladov-o-vzdelani/Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky
 • Prijímacie konanie sa uskutočňuje výberovým konaním, bez prijímacej skúšky.

Fakulta uprednostňuje podanie prihlášky cez https://e-prihlaska.tnuni.skVyplnenú a potvrdenú e-prihlášku nie je potrebné tlačiť a posielať na študijné oddelenie fakulty. Uchádzač pošle len povinnú prílohu prihlášky:

 • notárom alebo matrikou (nie strednou školou) overená fotokópia maturitného vysvedčenia.
 • notárom alebo matrikou (nie strednou školou) overená fotokópia koncoročného vysvedčenia posledného ročníka strednej školy
 • Tohoroční maturanti doručia overenú kópiu maturitného vysvedčenia ihneď po jeho obdržaní, najneskôr v deň zápisu na štúdium.
 • Doklad o uznaní stredoškolského vzdelania absolvovaného na zahraničnej strednej škole predložia uchádzači najneskôr v deň zápisu na štúdium. (Uchádzačom z Českej republiky sa doklady uznávajú automaticky za rovnocenné bez ďalšieho úradného postupu).


Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Dana Bakošová, PhD.

prodekanka pre študijné záležitosti

tel: 042/28 51 869

e-mail: dana.bakosova@fpt.tnuni.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Uchádzači o denné bakalárske štúdium budú prijatí na základe získania  úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania ukončeného maturitnou skúškou.Forma prijímacej skúšky
 • Prijímacie konanie sa uskutočňuje výberovým konaním, bez prijímacej skúšky.Testy

 

 

 

  • Deň otvorených dverí

  05.11.2019

 • Deň otvorených dverí

  06.11.2019

 • Podanie prihlášky na štúdium

  20.09.2019 - 30.06.2020

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  01.07.2020 - 16.08.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
10


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 600 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 17 €
elektronická prihláška: 17 €

Fakturačné údaje

Fakturačné údaje k úhrade poplatku za prijímacie konanie Vám budú po podaní e-prihlášky, ktorú nájdete na https://e-prihlaska.tnuni.sk/ais/eprihlas/#!/home vygenerované systémom automaticky formou platobného príkazu.

Poplatok je potrebné uhradiť do 14 dní od poslania e-prihlášky.

UPOZORNENIE:

Všetkým uchádzačom o štúdium na našej fakulte, ktorí splnia podmienky prijatia a zapíšu sa na štúdium, univerzita vráti poplatok spojený s prijímacím konaním.

 

Povinné náležitosti prihlášky (Bc. štúdium) v akademickom roku 2020/2021:

• úradom overená fotokópia koncoročného vysvedčenia posledného ročníka strednej školy – je postačujúce zdokladovať v deň zápisu na štúdium,

• úradom overená fotokópia maturitného vysvedčenia – je postačujúce zdokladovať v deň zápisu na štúdium,

• administratívny poplatok za prijímacie konanie v sume 17,00 € (uhradiť bankovým prevodom) 

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Zdenka Peclerová – zdenka.peclerova@fpt.tnuni.sk
Posledná aktualizácia: 19.05.2020 13:12

Upozorniť na neaktuálne údaje