Textilná technológia a návrhárstvo

Uplatnenie absolventov

Absolventi prvého stupňa študijného odboru 36. strojárstvo študijného programu Textilná technológia a návrhárstvo majú základné vedomosti z oblasti výroby, skúšania, technologického spracovania, výberu a degradácie vlastností hlavných druhov textilných materiálov. Získajú základné vedomosti o ich chemickom zložení, štruktúre a technológiách ich výroby a použitia. Získajú schopnosti a zručnosti v zisťovaní mechanických vlastností textilných materiálov, vedia pracovať so príslušnými skúšobnými zariadeniami na hodnotenie vlastností textílií, hodnotiť ich štruktúru a navrhovať materiály na výrobu výrobkov v závislosti na ich dizajne a vlastnostiach, poznajú metódy stanovenia experimentálnych výsledkov na hodnotenie textílií, ovládajú teóriu priemyselného dizajnu výrobkov, primerane ovládajú základnú inžiniersku teóriu potrebnú na navrhovanie textilných dezénov. Absolventi sú pripravení najmä na pôsobenie v priemyselnom podniku v oblasti výroby technických materiálov, ich technologického spracovania na polotovary a výrobky, ako aj v oblasti kontroly ich kvality, nákupu a predaja materiálov a navrhovania dizajnu výrobkov pre priemysel. Dokážu samostatne realizovať experimenty, spracovávať ich a v rutinných prípadoch tieto aj vyhodnocovať.

Sú schopní pracovať ako členovia vývojových tímov, samostatne riešiť technické a dizajnérske problémy vo výrobe, vedia udržiavať kontakt s neustálym technickým vývojom v oblasti technických materiálov a pracovať s platnou legislatívou a normami, zameranými na textil. Sú pripravení pokračovať vo vlastnom profesionálnom raste. Absolventi študijného programu textilná technológia a návrhárstvo získajú schopnosť realizovať návrhy dizajnu výrobkov, hodnotiť fyziológiu odievania a odevný komfort z pohľadu štruktúry textílií a vlastností textilných vlákien, využívať predpísané metodiky a postupy pri analýze technických textílií a spracovávať podklady pre komplexný projekt dizajnu výrobkov.

Uplatnenie v praxi

Absolventi sú plne pripravení na pôsobenie v priemyselných podnikoch v oblasti výroby technických materiálov, ich technologického spracovania na polotovary a výrobky, technickej príprave a riadenia výroby, ako aj v oblasti skúšobníctva a kontroly ich kvality, alebo ako návrhári v projektových a konštrukčných kanceláriách. Dokáže samostatne realizovať experimenty, spracovávať ich a v rutinných prípadoch tieto aj vyhodnocovať, preto sa môže zamestnať aj ako odborný pracovník pre výskum v textilných a materiálových laboratóriách. Taktiež dokáže samostatne realizovať návrhy a preto sa môže zamestnať aj ako dizajnér v praxi. Jeho znalosti z manažérskych a ekonomických predmetov ho predurčujú aj na vedenie menších špecializovaných operatívnych technických tímov, kde sa vyžaduje samostatné a operatívne rozhodovanie. Znalosti môžu študenti uplatniť aj vo funkciách, týkajúcich sa technickej správy a obchodu firiem s technickými produktmi.

Absolventi bakalárskeho štúdia môžu pokračovať v inžinierskom štúdiu na FPT v Púchove a iných vysokých školách v študijných programoch príbuzných študijných odborov. Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Uchádzači o externé bakalárske štúdium budú prijatí na základe vykonania talentovej skúšky a ukončenia maturity.Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky zahraničných študentov sú totožné s podmienkami slovenských študentov.

Information for applicants from abroad for A FIRST-DEGREE (BACHELOR) UNDERGRADUATE study

 The recognition of Educational Document, which is a certificate of school leaving examination and a certificate of final examination issued by a school established by another state in the territory of the Slovak Republic with the consent of a representative office of another state or a recognized secondary school in another Member State or in a third state for the purpose of continuing the study is decided on by the District Office of Trenčín after comparing the content and extent of an applicant's education with the content and extent of the education required by the National Educational Programme in the Slovak Republic.

1. Applicants from the Czech Republic study under the same conditions as applicants from the Slovak Republic

2. Applicants with whom the Slovak Republic has concluded the contract on the mutual recognition of educational document

Pursuant to § 39 of Act no. 422/2015 Coll. on the Recognition of Educational Documents and on the Recognition of Professional Qualifications and on Amendments to Certain Laws (hereinafter referred to as "the Act"), the proof of education pursuant to § 36 segment (1) of the Act issued by a recognized educational institution of a Member State or of the third country with which an international agreement on mutual recognition of educational documents has been concluded (Czech Republic, Federal Republic of Germany, Hungary, Croatia, Poland, Romania, Ukraine) with which the Slovak Republic is bound, has been recognized automatically as an equivalent document for the purposes of further studies.

Applicant submits a written request on the recognition of education document at the District Office in Trenčín, that must contain the following:

 • First name and surname of an applicant;
 • Address of permanent residence or similar residence of applicant;
 • Subject of request;
 • Name and address of recognized university, where the document on completed education was issued;
 • Year confirming the end of applicant’s study;
 • Applicant’s signature.

Annex to the request:

 • Copy of identification card;
 • Verified copies of education documents;
 • Document on the payment of administrative fee.

In the case of the recognition of a certificate of education of an underage persons, the application should be submitted by their legal representatives. The applicant is required to produce a certified translation of the documents into the Slovak language.

 3. Applicants from another Member State or a third country

 

Applicant submits a written request on the recognition of education document at the District Office in Trenčín, that must contain the following:

 • First name and surname of an applicant;
 • Address of permanent residence or similar residence of applicant;
 • Subject of request;
 • Name and address of recognized university, where the document on completed education was issued;
 • Year confirming the end of applicant’s study;
 • Applicant’s signature.

Annex to the request:

 • Copy of identification card;
 • Verified copies of education documents;
 • Statement of completed subjects and completed exams;
 • The confirmation of officially recognised secondary school within the scope of practical lessons in the case of secondary vocational education or  general secondary vocational education;
 • Document on the payment of administrative fee (stamp in a value of 6.50 € - undamaged and unglued).
 • Verification of authenticity of signatures and stamp of university on the education documents by an authorized authority of a member state or third state, if an international agreement does not determine it;

 

In the case of the recognition of a certificate of education of an underage persons, the application should be submitted by their legal representatives. The applicant is required to produce a certified translation of the documents into the Slovak language.

-  We would like to inform you about free slovak language courses organized by our university (Alexander Dubček University of Trenčín). Courses will have two parts.

First part from 02. september 2019 till 20. september 2019 will be intensive every day course.

Second part will be not so frequent, from 23. september 2019 till the end of calendar year it will be 2-3 times a week, depend on students needs.

Comming week: from 26. august 2019 till 30. august 2019 (accommodation arranging).

First lesson: on Monday 2. september 2019 (opening day and introducing university). Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Dana Bakošová, PhD.

prodekanka pre študijné záležitosti

tel: 042/28 51 869

e-mail: dana.bakosova@fpt.tnuni.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

talentová skúškaForma prijímacej skúšky

Talentová skúška pozostáva z písomných testov, zameraných na orientovanosť uchádzačov v problematike dejín umenia a kultúrnej histórie; hodnotenia domácich prác a prác, zadaných počas talentových skúšok.Testy

 

Termíny talentových skúšok budú zverejnené počas roka. Miesto konania  talentových skúšok bude na oddelení priemyselného dizajnu Katedry materiálového inžinierstva FPT v Púchove. Všetci uchádzači o štúdium predkladajú prihlášky na predpísanom tlačive do  

 • 30.04.2020 - I. kolo
 • 30.06.2020 - II. kolo
 • 17.08.2020 - III. kolo
 • 11.09.2020 - IV. kolo

Študenti si so sebou prinesú:  

-        uhlík, rudku, ceruzky rôznej tvrdosti, plastickú gumu, lepiacu pásku, pripinačky, temperové farby, akvarelové farby, štetce, nádobu na vodu, farebné papiere, nožnice, lepidlo, podložku, alebo igelit,

-        domáce práce (cca 10) v obale, prípadne doskách, v prípade suchého pastelu, rudky a uhlíka riadne zafixované, veľkosť A4, A3, A2.

 

Talentová skúška pozostáva z 5 častí:

Prvú časť tvorí  písomný test zameraný na celkovú orientovanosť uchádzača v problematike dejín umenia a kultúrnej histórie.  Ďalšou časťou je hodnotenie domácich prác.

V praktickej časti uchádzači pracujú na troch zadaných úlohách, na základe ktorých musia preukázať kreativitu a talent ako základný predpoklad štúdia na OPD KMI FPT.

 

Komisiu  talentovej skúšky tvoria štyria členovia Oddelenia priemyselného dizajnu a FPT. Hodnotí sa bodovým systémom v päťbodovej stupnici. Každá riešená úloha sa boduje samostatne, t.j. za každú úlohu môže uchádzač získať spolu maximálne 5 bodov.

Práce vytvorené počas talentových skúšok sa uchádzačom o štúdium nevydávajú ani nearchivujú.

 

Záverečné rozhodnutie o talentovej skúške uchádzača o štúdium vykoná dekan školy na návrh ním menovanej komisie. Rozhodnutie zašle študijné oddelenie FPT poštou najneskôr do 30 dní od ukončenia talentových skúšok. • Deň otvorených dverí

  05.11.2019

 • Deň otvorených dverí

  06.11.2019

 • Podanie prihlášky na štúdium

  20.09.2019 - 30.04.2020

 • Konanie prijímacej skúšky

  14.05.2020

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  01.05.2020 - 30.06.2020

 • Konanie dodatočnej prijímacej skúšky

  08.07.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
5


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 600 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 600 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 17 €
elektronická prihláška: 17 €

Fakturačné údaje

Fakturačné údaje k úhrade poplatku za prijímacie konanie Vám budú po podaní e-prihlášky, ktorú nájdete na https://e-prihlaska.tnuni.sk/ais/eprihlas/#!/home vygenerované systémom automaticky formou platobného príkazu.

Poplatok je potrebné uhradiť do 14 dní od poslania e-prihlášky.

 

V prípade, že nevyužijete vyššie popísaný komfortný proces e-prihlášky a pošlete prihlášku v papierovej forme, Platobné údaje Vám budú po prijatí papierovej prihlášky poslané na Vami zadaný e-mail.

Poplatok je potrebné uhradiť do 14 dní od odoslania platobného príkazu.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Zdenka Peclerová – zdenka.peclerova@fpt.tnuni.sk
Posledná aktualizácia: 25.09.2019 13:20

Upozorniť na neaktuálne údaje