Tepelná technika a plynárenstvo

V súčasnej dobe je obzvlášť aktuálna problematika využívania menej hodnotných palív ako sú vysokopecný plyn, koksárenský plyn, konvertorový plyn, biomasa ap. Problematika vysokoteplotných procesov a využívania ušľachtilých foriem palív a energie sa vyskytuje nielen v hutníckom priemysle, ale aj v ďalších odvetviach, ako sú napr. keramika, sklárstvo, výroba žiaruvzdorných, stavebných materiálov, petrochémia, strojárenstvo, prevádzka kotlov.Uplatnenie absolventov

Absolvent

 • má kvalifikáciu pre širokú oblasť energetiky, orientovanú na hutnícke, strojárske, elektrotechnické, ekologické, ekonomické aspekty podporované modernými informačnými technológiami, a to: pre činnosti súvisiace s výstavbou, prevádzkou, projektovaním, rozvojom a so zvyšovaním efektívnosti energetických systémov, znižovaním ich energetickej náročnosti a redukovaní dopadu na životné prostredie spolu s poznaním ekonomických aspektov odvetvia.

Uplatní  sa

 • v organizáciách, ktoré sa zaoberajú projektovaním, výstavbou, rekonštrukciou a prevádzkou tepelne energetických zariadení, emisiami a odpadmi z prevádzky týchto zariadení,

stane sa odborník na otázky palív a energetickej problematiky v organizáciách štátnej správy, samosprávy, agentúr a výskumných ústavoch.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou pre prijatie na štúdium inžinierskych študijných programov (druhý stupeň vysokoškolského štúdia) je úspešné absolvovanie študijného programu prvého stupňa. Prijímanie na štúdium sa uskutočňuje formou výberového konania na základe výsledkov v bakalárskom štúdiu.

Fakulta si vyhradzuje právo rozhodnúť o tom, či obsah študijného programu prvého stupňa, ktorý uchádzač absolvoval, zodpovedá požiadavkám pre štúdium príslušného programu druhého stupňa a následne rozhodnúť o predpísaní diferenčných predmetov, resp. o neprijatí uchádzačaDoplňujúce informácie

Štúdium študijných programov v externej forme je spoplatnené 600 eur/rok.

Absolvent inžinierskeho štúdia môže pokračovať v štúdiu na 3. stupni vysokoškolského vzdelávania, napr. v študijnom programe:

 • tepelná technika


Podmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční študenti sa prijímajú na základe medzinárodných dohôd, alebo ako samoplatcovia. Cudzinci spravidla študujú v anglickom jazyku. Podmienky štúdia sú stanovené zmluvou o štúdiu. Úspešné absolvovanie jazykovej a odbornej prípravy zahraničných študentov je podmienkou. Študenti z Českej republiky môžu používať jazyk český.Bez prijímacích skúšok
áno

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. RNDr. Ľubomír Pikna, PhD.Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Uchádzač o inžinierske štúdium:v(k) prihláške

 • prikladá vysvedčenie o štátnej skúške, diplom bakalára a výpis výsledkov predchádzajúceho vysokoškolského štúdia, resp. dodatok k diplomu (overené kópie), ktoré možno doložiť dodatočne po štátnej skúške, pred termínom prijímacieho konania.
 • uvádza študijný program, doporučuje sa uviesť aj alternatívny študijný program
 • krátky životopis a doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie. Poplatok sa zaplatí na účet: Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta, Letná 9, 042 00 Košice, Banka: Štátna pokladnica, č.ú. 7000151476/8180. Ústrižok poštovej poukážky typu U sa nalepí na 3. stranu prihlášky.

 

 • Uchádzač o štúdium je s výsledkom prijímacieho konania oboznámený doporučenou listovou zásielkou najneskôr do 30 dní.

Prijatý uchádzač má možnosť požiadať o ubytovanie v Študentskom domove TU na Jedlíkovej 5 v Košiciach (ubytovanie sa prideľuje na základe kritérií stanovených Technickou univerzitou v 2 až 3 posteľových izbách so sociálnym zariadením).Forma prijímacej skúšky

nie jeTesty

nie su • Podanie prihlášky na štúdium

  30.06.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
15


Prílohy
 • životopis (elektronická forma)
 • bakalársky diplom (elektronická forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 600 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Číslo účtu: 7000151476 / 8180 – Štátna pokladnica
IBAN – SK 85 8180 0000 0070 0015 1476
Názov účtu adresáta: Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TU v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice
Variabilný symbol: 2

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. RNDr. Ľubomír Pikna, PhD. – lubomir.pikna@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 30.03.2020 10:08

Upozorniť na neaktuálne údaje