Tepelná technika a plynárenstvo

 

Problematika využívania menej hodnotných palív, ako sú vysokopecný plyn, koksárenský plyn, konvertorový plyn, biomasa a pod., je stále vysoko aktuálna. Vysokoteplotné procesy a využívanie ušľachtilých foriem palív a energie sa vyskytujú nielen v hutníckom priemysle, ale aj v ďalších odvetviach, ako sú napr. keramika, sklárstvo, výroba žiaruvzdorných, stavebných materiálov, petrochémia, strojárenstvo, prevádzka kotlov.Uplatnenie absolventov

Absolvent

  • získava základné informácie z oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energií a menej hodnotných palív, ktoré sú vedľajším produktom pri hutníckej výrobe, ako zdrojov tepelnej energie pri výrobe tepla, elektrickej energie a pri rôznych technologických procesoch
  • dostane aj základné informácie o procesoch výmeny tepla a hmoty, ktoré sú nosnými dejmi v procesoch využitia tepelnej energie v jednotlivých technologických dejoch
  • dosiahne kvalifikáciu pre činnosti súvisiace s výrobou, výstavbou, prevádzkou energetických systémov strojov a zariadení predovšetkým v hutníckom a strojárenskom priemysle, ale získané poznatky je možné aplikovať na viaceré oblasti priemyselnej sféry ako napr. pre výrobu žiaruvzdorných materiálov, sklársky priemysel, v oblastiach tepelnej energetiky a plynárenských systémov,
  • má uplatnenie ako odborník na nižšom a strednom stupni riadenia na otázky palív a energetickej problematiky v rôznych oblastiach priemyselnej sféry, pri výrobe tepla a elektrickej energie, v plynárenskom priemysle.


Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

- úplné stredné alebo stredné odborné vzdelanie s maturitou

- zdravotná spôsobilosťPodmienky pre zahraničných študentov

Základnou podmienkou prijatia na štúdium je podanie prihlášky, v ktorej uchádzač uvedie študijný program a formu štúdia (denná/externá). Zahraničný uchádzač o štúdium sa prijíma na základe kultúrnych dohôd alebo ako samoplatca. Absolvovať štúdium môžu v slovenskom, českom a v anglickom jazyku.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. RNDr. Ľubomír Pikna, PhD.Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Základnou podmienkou prijatia na štúdium je podanie prihlášky, v ktorej uchádzač uvedie študijný program a formu štúdia (denná/externá). Zahraničný uchádzač o štúdium sa prijíma na základe kultúrnych dohôd alebo ako samoplatca. Absolvovať štúdium môžu v slovenskom, českom a v anglickom jazyku.Forma prijímacej skúšky

bez  • Podanie prihlášky na štúdium

    31.08.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
30


Prílohy
  • maturitné vysvedčenie (elektronická forma)
  • životopis (elektronická forma)
  • osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Číslo účtu: 7000151476 / 8180 – Štátna pokladnica
IBAN – SK 85 8180 0000 0070 0015 1476
Názov účtu adresáta: Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TU v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice
Variabilný symbol: 2

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. RNDr. Ľubomír Pikna, PhD. – lubomir.pikna@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 30.06.2020 10:20

Upozorniť na neaktuálne údaje