Tepelná technika

V súčasnej dobe je obzvlášť aktuálna problematika využívania menej hodnotných palív ako sú vysokopecný plyn, koksárenský plyn, konvertorový plyn, biomasa ap. Problematika vysokoteplotných procesov a využívania ušľachtilých foriem palív a energie sa vyskytuje nielen v hutníckom priemysle, ale aj v ďalších odvetviach, ako sú napr. keramika, sklárstvo, výroba žiaruvzdorných, stavebných materiálov, petrochémia, strojárenstvo, prevádzka kotlov.Uplatnenie absolventov

Absolvent

 • má kvalifikáciu pre širokú oblasť energetiky, orientovanú na hutnícke, strojárske, elektrotechnické, ekologické, ekonomické aspekty podporované modernými informačnými technológiami, a to: pre činnosti súvisiace s výstavbou, prevádzkou, projektovaním, rozvojom a so zvyšovaním efektívnosti energetických systémov, znižovaním ich energetickej náročnosti a redukovaní dopadu na životné prostredie spolu s poznaním ekonomických aspektov odvetvia.

Uplatní  sa

 • v organizáciách, ktoré sa zaoberajú projektovaním, výstavbou, rekonštrukciou a prevádzkou tepelne energetických zariadení, emisiami a odpadmi z prevádzky týchto zariadení,
 • stane sa odborník na otázky palív a energetickej problematiky v organizáciách štátnej správy, samosprávy, agentúr a výskumných ústavoch.

 Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienky prijatia na štúdium:

1. Základná podmienka (§ 56, ods. 3 zákona) = vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

2. Spomedzi uchádzačov o štúdium budú na základe Dodatku k diplomu prednostne vyberaní tí, u ktorých absolvované predmety pokrývajú v čo najväčšom rozsahu témy jadra ŠO Hutníctvo a je tak možné predpokladať, že majú potrebné schopnosti a predpoklady na úspešné pokračovanie v štúdiu v 3. stupni (§ 57, ods. 1 zákona).  Podmienky pre zahraničných študentov

- zvolený študijný program má akreditáciu štúdia v slovenskom jazyku.Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Podmienky prijatia na štúdium:

1. Základná podmienka (§ 56, ods. 3 zákona) = vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

2. Spomedzi uchádzačov o štúdium budú na základe Dodatku k diplomu prednostne vyberaní tí, u ktorých absolvované predmety pokrývajú v čo najväčšom rozsahu témy jadra ŠO Hutníctvo a je tak možné predpokladať, že majú potrebné schopnosti a predpoklady na úspešné pokračovanie v štúdiu v 3. stupni (§ 57, ods. 1 zákona).

Zdravotné obmedzenia: chronické a alergické ochorenia kože, najmä rúk a tváre, záchvatové stavy, nervové choroby a psychické poruchy,  vážne chyby zraku a sluchu.Forma prijímacej skúšky

- pohovor k téme.Testy

- z cudzieho jazyka. • Podanie prihlášky na štúdium

  01.04.2020 - 15.06.2020

 • Konanie prijímacej skúšky

  - 30.06.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
3


Prílohy
 • životopis (elektronická forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 700 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

Číslo účtu: 7000151476 / 8180 – Štátna pokladnica
IBAN – SK 85 8180 0000 0070 0015 1476
Názov účtu adresáta: Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TU v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice
Variabilný symbol: 2

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. RNDr. Ľubomír Pikna, PhD. – lubomir.pikna@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 03.10.2019 10:16

Upozorniť na neaktuálne údaje