Teória chemického vzdelávania

overenie zručností v písomnej odbornej komunikácii /diskusia k náčrtu projektu dizertačnej práce/

overenie všeobecných študijných spôsobilostí a poznatkov v príslušnom študijnom odboreInformácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trnavská univerzita v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia je získanie magisterského vzdelania v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy ( príslušných medziodoborových štúdií) a príbuzných odborov magisterského štúdia.Doplňujúce informácie

Zoznam dokladov potrebných k prijímaciemu konaniu: overená kópia dokladu o magisterskom vysokoškolskom vzdelaní v požadovanom alebo príbuznom študijném odbore, overená kópia vysvedčenia o štátnej skúške, súpis publikovaných a nepublikovaných prác, rámcový projekt k téme dizertačnej práce.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

PaedDr. Naďa Bizová, PhD.,Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Súčasťou púrijímacieho konania je overenie zručností v písomnej odbornej komunikácii (diskusia k náčrtu projektu dizertačnej práce) a overenie jazykových zručností vo vybranom svetovom jazyku.Forma prijímacej skúšky

ústnaTesty

test z cudzieho jazyka • Podanie prihlášky na štúdium

  11.01.2021 - 11.06.2021

 • Konanie prijímacej skúšky

  22.06.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trnavská univerzita v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Prílohy
 • životopis (elektronická forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ
 • doklad o uhradení poplatku za prijímacie konanie (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1000 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 35 €
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Banka: štátna pokladnica

Účet: 7000241199/8180

Variabilný symbol: bez symbolu

Špecifický symbol: 20002

Doplňujúci údaj: Priezvisko a meno

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trnavská univerzita v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Ľubica Cepková – lubica.cepkova@truni.sk
Posledná aktualizácia: 22.10.2020 10:03

Upozorniť na neaktuálne údaje