Teória a technika prostredia budov

Študijný program je zameraný na rozširovanie vedomostí vedných základov disciplín vodného hospodárstva a na vývoj nových metód potrebných pre návrh stavebných, technologických a neštrukturálnych opatrení pre integrovaný manažment a ochranu vôd, ktoré pokrývajú skúmanie hydrologického cyklu, riešenie úloh hydrodynamiky prúdenia vôd a štúdium hydroekologických aspektov odhadu množstva a kvality vôd vo všetkých formách a stavoch ich výskytu na Zemi a v technickej infraštruktúre spoločnosti. Štúdium sa opiera o moderné technológie, laboratóriá a počítačom podporované inžinierske metódy používané v hydrológii, hydraulike, podzemných a pôdnych vodách, plánovaní a využívaní vodných zdrojov, hydro a geoinformatike, návrhu hydrotechnických, krajinno-ekologických a zdravotno-inžinierskych stavieb a technológií.Uplatnenie absolventov

Absolvent nájde uplatnenie na pracoviskách vedy a výskumu na univerzitách, v ústavoch SAV a vedeckovýskumnej základne, vo vodohospodárskej praxi pri riešení náročných úloh navrhovania, výstavby a prevádzky vodohospodárskych stavieb a zariadení, integrovaného hospodárenia s vodou v krajine, v priemyselnom, poľnohospodárskom a komunálnom sektore.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

1. Prijatie na doktorandské štúdium je podmienené absolvovaním prijímacej skúšky, ktorá pozostáva z jazykovej a odbornej komisionálnej skúšky.

2. Jazyková skúška sa koná spolu s odbornou skúškou pred komisiou. Pozostáva z prekladu písomného textu a prezentovania rámcového projektu k téme dizertačnej práce v cudzom jazyku. Na štúdium môžu byť prijatí len uchádzači, ktorí úspešne absolvovali jazykovú skúšku.

3. Odborná skúška pozostáva z ústneho overenia znalostí uchádzača v danej oblasti a overení jeho predpokladov pre úspešné štúdium v danom odbore.

4. Pri prijímaní uchádzačov sa zohľadňujú aj výsledky predchádzajúceho štúdia a iné činnosti (publikačné aktivity, účasť v súťažiach a pod.). Publikované práce predloží uchádzač skúšobnej komisii.Doplňujúce informácie

INFOĽutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
 • Podanie prihlášky na štúdium

  31.05.2018

 • Konanie prijímacej skúšky

  27.06.2018 - 27.06.2018

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Prílohy
 • životopis (papierová forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých (umeleckých) prác (papierová forma)
 • rámcový projekt k téme dizertačnej práce (papierová forma)
 • výpis výsledkov inžinierskeho a bakalárskeho štúdia, ktorý vydá študijné oddelenie príslušnej univerzity (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1000 €

Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica

IBAN účtu: SK1081800000007000359533

BIC/SWIFT kód banky:  SPSRSKBA

Variabilný symbol: systém Vám pri prihlasovaní vygeneruje Váš individuálny variabilný symbol,

Do poznámky pre príjemcu uveďte Vaše priezvisko a meno, skratku študijného programu.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Peter Korčák – peter.korcak@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 17.09.2017 11:54

Upozorniť na neaktuálne údaje