Teória a konštrukcie pozemných stavieb

Študijný program je zameraný na viaceré stránky vedeckého výskumu konštrukcií budov a ich vnútorného prostredia a to v teoretických aj praktických oblastiach. Štúdium je založené na vedeckom opise, laboratórnych a "in situ" experimentoch, ich vyhodnotení, modelovaní a simuláciách a na analýze výsledkov. Teoretické základy študijného programu vychádzajú z matematického modelovania, stavebnej fyziky a ďalších aplikovaných inžinierskych výskumných disciplín. Študenti sa môžu špecializovať v oblastiach vyspelých a inovatívnych konštrukcií budov a materiálov, energetickej hospodárnosti budov, denného osvetlenia, kvality vzduchu, požiarnej bezpečnosti budov, vlhkostných problémov, tepelnej a akustickej pohody v stavebnom prostredí a podobne.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

1. Prijatie na doktorandské štúdium je podmienené absolvovaním prijímacej skúšky, ktorá pozostáva z jazykovej a odbornej komisionálnej skúšky.

2. Jazyková skúška sa koná spolu s odbornou skúškou pred komisiou. Pozostáva z prekladu písomného textu a prezentovania rámcového projektu k téme dizertačnej práce v cudzom jazyku. Na štúdium môžu byť prijatí len uchádzači, ktorí úspešne absolvovali jazykovú skúšku.

3. Odborná skúška pozostáva z ústneho overenia znalostí uchádzača v danej oblasti a overení jeho predpokladov pre úspešné štúdium v danom odbore.

4. Pri prijímaní uchádzačov sa zohľadňujú aj výsledky predchádzajúceho štúdia a iné činnosti (publikačné aktivity, účasť v súťažiach a pod.). Publikované práce predloží uchádzač skúšobnej komisii.Doplňujúce informácie

INFOĽutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
 • Podanie prihlášky na štúdium

  31.05.2018

 • Konanie prijímacej skúšky

  27.06.2018 - 27.06.2018

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
3


Prílohy
 • životopis (papierová forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých (umeleckých) prác (papierová forma)
 • rámcový projekt k téme dizertačnej práce (papierová forma)
 • výpis výsledkov inžinierskeho a bakalárskeho štúdia, ktorý vydá študijné oddelenie príslušnej univerzity (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1000 €

Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica

IBAN účtu: SK1081800000007000359533

BIC/SWIFT kód banky:  SPSRSKBA

Variabilný symbol: systém Vám pri prihlasovaní vygeneruje Váš individuálny variabilný symbol,

Do poznámky pre príjemcu uveďte Vaše priezvisko a meno, skratku študijného programu.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Peter Korčák – peter.korcak@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 17.09.2017 11:54

Upozorniť na neaktuálne údaje