Teória a dramaturgia hudby

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.

Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola múzických umení v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami:

Mgr. Ján Roháč

email: rohac@vsmu.sk

tel: 02 /59 303 522Všeobecné informácie k prijímacej skúške
  1. Prijímacia skúška pozostáva z dvoch častí:

 

a)  Prezentácia projektu doktorandského štúdia podľa vypísanej a zvolenej témy. Uchádzač predloží svoju predstavu o koncepcii dizertačnej práce v písomnej podobe v rozsahu 10-15 normostrán, kde sa zameria najmä na:

-       návrh metód spracovania a koncepcie riešenia danej problematiky, návrh         štruktúry dizertačnej práce

-       plán štúdia odbornej a vedeckej literatúry k danej problematike

-       načrtnutie hypotézy o predpokladaných výsledkoch práce.

 

b)  Diskusia k projektu. Uchádzač odpovie na všetky otázky komisie, ktoré sa viažu k téme vypísanej dizertačnej práce a k štúdiu.

Vnútorný predpis pre prijímacie konanie je zverejnený na internetovej stránke www.htf.vsmu.sk.

 bližšie informácie poskytuje študijné oddelenie fakulty e-mail szekerova@vsmu.sk  • Podanie prihlášky na štúdium

    08.03.2021 - 15.05.2021

  • Konanie prijímacej skúšky

    21.06.2021 - 25.06.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola múzických umení v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1650 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

1. POPLATOK ZA MATERIÁLNE ZABEZP. PRIJ. KONANIA (§ 92 ods. 12 zákona o VŠ):

a) elektronická forma prihlášky  40 € (zaregistrovaná  uchádzačom v Ais-e, vytlačená  a  zaslaná poštou);

b) papierová forma prihlášky 50 € (bez registrácie v Ais-e);

c) prijímacie konanie v cudzom jazyku (anglický alebo nemecký jazyk) 100 €


(platba prevodom, poštovou poukážkou, Eurogiro).

číslo účtu:

IBAN: SK 23 8180 0000 0070 0007 2858              Štátna pokladnica (VÚB)

BIC: SPSR SKBAXXX
variabilný symbol  64
adresa: Hudobná a tanečná fakulta VŠMU Zochova 1, 813 01 Bratislava

pri platbe mimo EU:

IBAN: SK 23 8180 0000 0070 0007 2858
SWIFT: SUBASKBX                  Štátna pokladnica (VÚB)

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola múzických umení v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Mgr. art. Jozef Meričko, ArtD. – mericko@vsmu.sk
Posledná aktualizácia: 03.03.2021 21:04

Upozorniť na neaktuálne údaje