Teória a dejiny žurnalistiky

Súčasťou doktorandského študijného programu a podmienkou jeho úspešného ukončenia je vypracovanie a obhájenie dizertačnej práce. Doktorandské štúdium prebieha pod vedením školiteľa podľa tzv. individuálneho študijného plánu, ktorý spravidla pozostáva zo študijnej časti, výskumnej časti a pri dennej forme aj z pedagogickej činnosti. Súčasťou študijnej časti sú predmety dvojakého charakteru: predmety určené pre všetkých študentov a predmety určené pre študentov z iných študijných odborov, ktorí na prvom a druhom stupni vysokoškolského štúdia tieto predmety neabsolvovali. Do prvej skupiny patria predmety: metodiky výskumu médií I, II, štatistika pre humanitné a spoločenské odbory a aktuálne otázky teórie a dejín žurnalistiky I, II, III. Do druhej skupiny patria predmety žurnalistické žánre I, II, mediálny systém na Slovensku a teória a dejiny médií (úvod do teórie masovej komunikácie). K tomu treba pričleniť tretiu skupinu predmetov –tých, ktoré si študent vyberá z ponuky univerzity v súvislosti so zvolenou témou dizertačnej práce.Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného odboru teória a dejiny žurnalistiky ovláda teoreticko-metodologické základy žurnalistiky, genézu a vývojové trendy žurnalistiky a žurnalistickej profesie, vedecké metódy výskumu žurnalistiky. Samostatne formuluje vedecký problém s ohľadom na potreby žurnalistickej a spoločenskej praxe, efektívne nastaví metodiku výskumu a rôznymi spôsobmi sprístupňuje výsledky –od odborných štúdií v prestížnych svetových periodikách po všeobecne zrozumiteľné a zaujímavo podané texty a prednášky v domácom prostredí. Absolvent je spôsobilý vykonávať profesiu vysokoškolského pedagogického pracovníka, vedeckovýskumného pracovníka v odbore žurnalistika, pracovníka diplomatických služieb a medzinárodných organizácií za mediálnu oblasť, riadiaceho pracovníka médií, marketingových agentúr a vydavateľstiev, pracovníka v oblasti inštitucionálnej komunikácie, ako aj tvorivého pracovníka rôznych typov médií podľa špecializácie (printové médiá, elektronické médiá, nové médiá, tlačové a marketingové agentúry, public relations, vydavateľstvá).Absolvent využíva svoje poznatky a zručnosti v záujme spoločného dobra, ktoré rozlišuje vďaka kritickému mysleniu, aktívnemu svedomiu a osobnému záujmu o skutočné dobro.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

-          získanie magisterského vzdelania v príslušnom alebo príbuznom odbore

-          záväzok rešpektovať katolícky duch univerzity a fakulty

-          úspešnosť na prijímacej skúškeDoplňujúce informácie

viac na stránke ff.ku.sk časť prijímacie konaniePodmienky pre zahraničných študentov

uchádzači majú rovnaké podmienkyKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Poradenské centrum, Katolícka univerzita, Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok, poradna@ku.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške
 • ­štruktúrovaný životopis,
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní (v prípade, že uchádzačovi ešte nebol vydaný diplom, bude akceptovaný originál potvrdenia o ukončení štúdia; uchádzači, ktorí magisterský študijný program absolvovali na FF KU v Ružomberku, predložia iba kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní a uchádzači, ktorí magisterský študijný program absolvovali na inej fakulte KU, predložia kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní spolu s ich originálmi k nahliadnutiu a overeniu zamestnancovi príslušného oddelenia),
 • čestné vyhlásenie o štátnom občianstve,
 • súpis svojich publikovaných článkov alebo súpis výsledkov inej odbornej alebo umeleckej činnosti, príp. posudky o týchto prácach a činnostiach,
 • uchádzači o štúdium teórie a dejín žurnalistiky pripoja k prihláške projekt dizertačnej práce v rozsahu 6 –8 normostrán, ktorý musí obsahovať zoznam preštudovaných prameňov a literatúry k vypísanej téme, náčrt aktuálnej problematiky so stanovením cieľov práce a jej prínosov a teoreticko-metodologické východiská samotného výskumu,
 • potvrdenie o zaplatení poplatku (bez dokladu o zaplatení nebude prihláška zaregistrovaná). Poplatok za prijímacie konanie sa nevracia.

Prihlášku zašlite na adresu:

Oddelenie pre vedu, umenie a doktorandské štúdium

Filozofická fakulta KU

Hrabovská cesta 1B

034 01 RužomberokForma prijímacej skúšky
 • prezentácia projektu dizertačnej práce a diskusia
 • komisia hodnotí hlavne obsahovú stránku projektu, úroveň jeho prezentácie a schopnosť v diskusii reagovať na položené otázky


 • Podanie prihlášky na štúdium

  09.09.2022

 • Konanie prijímacej skúšky

  21.09.2022 - 21.09.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
1


Prílohy
 • životopis (papierová forma)
 • doklad o zaplatení poplatku (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 850 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 25 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica

Účet: 7 000 224 399/8180

IBAN: SK70 8180 0000 0070 0022 4399

Var. symbol: 1400501

Špecifický symbol: dátum narodenia v tvare DDMMRRRR

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Hana Grellnethová – hana.grellnethova@ku.sk
Posledná aktualizácia: 12.07.2022 10:59

Upozorniť na neaktuálne údaje