Teória a dejiny žurnalistiky

Ciele vzdelávania študijného programu 

 1. Sprostredkovať študentovi významné teoretické poznatky z oblasti metodológie  výskumu médií a masovej komunikácie. 

 1. Uschopniťštudenta na samostatnú, tvorivú výskumnú, publikačnú a vzdelávaciu činnosť v  odbore mediálnych štúdií na pozícii výskumného pracovníka alebo vysokoškolského učiteľa. 

 1. Rozvinúť u študenta kompetencie týkajúce sa holistického prístupu k aktuálnym otázkam médií a komunikácie. 

 

Výstupy vzdelávania študijného programu  

vedomosti 

V1Študent má poznatky o aktuálnych otázkach výskumu médií a masovej komunikácie 

V2Študent pozná  metódy kvantitatívneho a kvalitatívneho  výskumu médií 

V3Študent disponuje poznatkami z metodológie výskumu médií, pozná postupy vedeckej práce 

 

zručnosti 

Z1Dokáže identifikovať nové otázky mediálneho výskumu a navrhovať, overovať a implementovať nové výskumné a pracovné postupy 

Z2Vie ústne aj písomne formulovať svoje závery, ktoré dokáže prezentovať  laickej i odbornej verejnosti 

Z3Je schopný  aplikovať vhodné  metódy pri výskume médií 

Z4Vie kriticky, nezávisle a analyticky myslieť a flexibilne pristupovať k riešeniu vedeckých otázok 

Z5Je schopný fungovať v medzinárodnom odbornomdiskurzea študovať i prezentovať výsledky svojho výskumu vo svetovom jazyku 

 

kompetentnosti 

K1Vie aplikovať svoje poznatky a zručnosti v rámci samostatnej a tvorivej výskumnej práce 

K2Dokáže navrhnúť zmysluplný projekt, prispieť k jeho realizácii a v rámci projektu aj tímovo pracovať 

K3Vie samostatne a kriticky vyhľadávať, triediť a analyzovať informácie, ku ktorým pristupuje interdisciplinárne 

K4Vie posúdiť etické a spoločenské aspekty výskumnej práce Uplatnenie absolventov

Profil absolventa 

Absolventdoktorandského študijného programu Teória a dejiny žurnalistikymá ucelené vedomosti o mediálnych a komunikačných teóriách, tradičných aj najnovších. Je schopný kriticky ich reflektovať a samostatne aplikovať v rôznych aktuálnych filozoficko-spoločensko-politických prienikoch. A to jednak teoreticky a jednak prostredníctvom vlastného kompetentného výskumu spĺňajúceho najvyššie kvalitatívne požiadavky kladené na proces a výstupy vedeckého bádania. Na tento účel disponuje znalosťou rozličných aktuálnych výskumných metód a praktickou skúsenosťou s nimi. Svoje poznatky dokáže argumentačne zdôvodniť písomne aj ústne, a to aj na medzinárodnej úrovni. Zároveň je schopný zaujímavo a zrozumiteľne sprístupňovať svoje poznatky a zistenia laickej verejnosti a tak prispievať k praktickej využiteľnosti spoločenskovedných výstupov. Štúdium absolvoval v kontexte úsilia o dialóg rozumu a viery v duchu katolíckej intelektuálnej tradície.Absolvent môže pôsobiť v základnom výskume (samostatná a tímová vedecká práca), ako aj v oblasti vzdelávania (najmä ako vysokoškolský učiteľ) či v aplikovanom výskume v príbuzných vedných oblastiach, v mimovládnom sektore a pod. 

 

 1. Vysoká škola indikuje povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený a potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov: 

Povolania, kde sa môžu uplatniť absolventi študijného programu podľa štatistickej klasifikácie zamestnaní (SK ISCO-08_2020):2310003 Odborný asistent vysokej školy,2641008 Vydavateľský redaktor,2642001 Žurnalista, novinár,2642002 Vedúci vydania,2642003 Vedúci redakcie,2642004 Šéfredaktor,2642005 Publicista,2642009 Komentátor,2642006 Spravodajca,2642008Reportér,2422016 Špecialista v oblasti rozvoja vedy, výskumu a inovácií. 

 

 1. Relevantné externé zainteresované strany, ktoré poskytli vyjadrenie alebo súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania: 

Nie je to prípad regulovaných povolaní. Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

TEÓRIA A DEJINY ŽURNALISTIKY
• vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (magisterské, inžinierske alebo doktorské);
• záväzok rešpektovať katolícky duch univerzity a fakulty;
• úspešne absolvovať prijímaciu skúšku vo forme ústneho pohovoru o zvolenej téme dizertačnej práce (uchádzač si vyberá z tém, ktoré sú vypísané v závere tohto dokumentu), motivácii a predpokladoch uchádzača. Súčasťou pohovoru je taktiež krátke overenie úrovne znalosti anglického jazyka (uchádzač najmä krátko predstaví tému svojej plánovanej dizertačnej práce).
Minimálny počet bodov pre úspešné absolvovanie prijímacej skúšky je 6 (z 10).
Termín prijímacej skúšky (ústneho pohovoru): 26. august 2024Doplňujúce informácie

viac na stránke ff.ku.sk časť prijímacie konaniePodmienky pre zahraničných študentov

uchádzači majú rovnaké podmienkyKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Poradenské centrum, Katolícka univerzita, Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok, poradna@ku.sk, prípadne psychologickaporadna@ku.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

K prihláške je potrebné priložiť:
a) potvrdenie o zaplatení poplatku;
b) štruktúrovaný životopis uchádzača;
c) zoznam publikovaných odborných a vedeckých prác (ak uchádzač doteraz niečo publikoval);
d) v prípade záujemcov o doktorandský študijný program SYSTEMATICKÁ FILOZOFIA aj:
- projekt dizertačnej práce (priblíženie témy) v rozsahu max. 1000 slov,
- zoznam najmenej 10 textov (knihy, state, články), ktoré sa dotýkajú vybranej témy dizertačnej práce a uchádzač ich má prečítané;
e) v prípade záujemcov o doktorandský študijný program HISTÓRIA aj:
- projekt dizertačnej práce (priblíženie témy) v rozsahu 6 – 10 normostrán, ktorý musí obsahovať tézy, resp. ciele práce, osnovu práce a zoznam prameňov a literatúry k téme práce, aktuálnosť výskumu, teoreticko-metodologické východiská problematiky, postup pri realizácii projektu, praktické prínosy výskumu,
- zoznam preštudovanej odbornej literatúry k vybranej téme v rozsahu 3 – 4 normostrán (nemusí byť totožný so zoznamom z projektu dizertačnej práce), o ktorom bude uchádzač schopný s komisiou kompetentne diskutovať;
f) v prípade záujemcov o doktorandský študijný program TEÓRIA A DEJINY ŽURNALISTIKY aj:
- projekt dizertačnej práce (priblíženie témy) v rozsahu max. 1000 slov obsahujúci cieľ práce, osnovu práce, návrh literatúry, súčasný stav problematiky, vlastný prínos, metodologický náčrt;
- zoznam najmenej 10 textov (knihy, state, články), ktoré sa dotýkajú vybranej témy dizertačnej práce a uchádzač ich má prečítané;
- ukážky publikačnej činnosti: môže byť odborná (napr. seminárna práca, ucelená stať záverečnej práce), vedecká (napr. štúdia) alebo novinárska.
Na študijné oddelenie je potrebné doručiť (ak je možné, tak najlepšie v čase podania prihlášky):
a) overené kópie dokladov o absolvovaní štúdia (magisterský/inžiniersky/doktorský diplom, dodatok k diplomu a vysvedčenie o štátnej skúške), pričom uchádzači, ktorým doklady o absolvovaní štúdia vystavila Filozofická fakulta KU (požadované štúdium absolvovali na Filozofickej fakulte KU) ich predkladať nemusia;
b) v prípade uchádzačov, ktorí požadované vysokoškolské vzdelanie získali v zahraničí aj rozhodnutie o uznaní zahraničného dokladu o vzdelaní za účelom štúdia v SR.
Informácie o ďalšom procese v prijímacom konaní budú zaslané uchádzačom elektronickou alebo listinnou poštou.

Termín overovania splnenia podmienok prijatia na štúdium: do 30. augusta 2024
Písomné rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania bude zaslané uchádzačom najneskôr do 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium. Písomné rozhodnutie sa doručuje uchádzačom do vlastných rúk.

Uchádzač môže podať:
BUĎ elektronickú prihlášku
- prostredníctvom e-prihlaska.ku.sk;
- takáto elektronická prihláška sa netlačí, nepodpisuje, neposiela na poštovú adresu fakulty.
ALEBO listinnú (nie elektronickú) prihlášku
- takáto listinná (nie elektronická) prihláška najčastejšie na formulári ŠEVT sa posiela na adresu:

Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta, Študijné oddelenie
Hrabovská cesta 1B
034 01 Ružomberok

Pozor! Ak uchádzač podáva prihlášku prostredníctvom portálu portalvs.sk, prihlášku je potrebné zaslať aj v listinnej podobe na adresu fakulty. V takomto prípade poplatok je poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konanie 30 €. Odporúčame preto využiť e-prihlaska.ku.sk, nie portalvs.sk.

V prípade ďalších otázok je možné kontaktovať

Študijné oddelenie Filozofickej fakulty KUstudijne.ff@ku.sk • Podanie prihlášky na štúdium

  18.08.2024

 • Konanie prijímacej skúšky

  26.08.2024 - 26.08.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
2


Prílohy
 • životopis
 • doklad o zaplatení poplatku


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1080 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 25 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica

Účet: 7 000 224 399/8180

IBAN: SK70 8180 0000 0070 0022 4399

Var. symbol: 1400501

Špecifický symbol: dátum narodenia v tvare DDMMRRRR

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Hana Grellnethová – hana.grellnethova@ku.sk
Posledná aktualizácia: 21.06.2024 09:49

Upozorniť na neaktuálne údaje