Teória a dejiny štátu a práva

Študijný program vytvára teoretické zázemie pre získanie najvyššieho stupňa vysokoškolského vzdelania pre absolventov magisterského štúdia v odbore právo so zameraním na Teóriu a dejiny štátu a práva. Študijný program sa končí štátnou skúškou – obhajobou dizertačnej práce, v rámci ktorej dizertant preukazuje spôsobilosť samostatne vedecky pracovať, primerane a vhodne zvolenými vedeckými metódami dosahovať stanovené čiastkové ciele vo vedeckej práci a schopnosť zovšeobecňovať získané poznatky.  Profil absolventa je budovaný na teoreticko-praktickej báze. Absolvent študijného programu ovláda metodológiu, nadobúda hlbšie teoreticko-praktické vedomosti a poznatky o organizačných formách moderného štátu, resp. neštátnych útvarov (Európska únia), o princípoch právneho štátu, prameňoch práva a ich tvorbe a aplikácii, so zreteľom na ich výklad a používanie právnej argumentácie,  o právnych aspektoch rímskeho súkromného práva, vybraných dejín štátu a práva, vývoja konštitucionalizmu západnej Európy a právneho poriadku na území Slovenska, disponuje schopnosťou formulovať a zdôvodňovať vlastné názory. Ovláda základy počítačovej techniky, ako aj základy komunikačných technológií, ako je práca s internetom, informačnými systémami a databázami na úrovni zodpovedajúcej absolvovaniu najvyššieho vysokoškolského stupňa. Bude kvalifikovaným akademickým a vedeckým pracovníkom a môže sa uplatniť vo vedeckých tímoch na univerzitných, akademických a iných vzdelávacích a výskumných pracoviskách, ako aj na vedúcich miestach v oblasti riadenia vedy.     Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného programu Teória a dejiny štátu a práva má aktuálny prehľad v oblasti vedeckej metodológie teórie štátu a práva a dejín štátu a práva, teórie právnej argumentácie, teórie prameňov práva, princípov právneho štátu a ich úlohy pri ochrane základných práv a slobôd. Orientuje sa v historickom vývoji a vo význame rímskej právnej vedy pre moderné právo,  ako aj v jednotlivých inštitúciách a inštitútoch štátu a práva a ich význame a vo vývoji právneho poriadku na území Slovenskej republiky, ovláda mechanizmus inštitucionálneho fungovania Európskej únie, záväznosť a aplikovateľnosť Charty základných práv Európskej únie vo vzťahu k súdnej moci. Keďže absolvent študijného programu ovláda metodológiu z danej oblasti a dokáže samostatne a tvorivo využívať a rozvíjať získané poznatky bude kvalifikovaným vedeckým pracovníkom a môže sa uplatniť vo vedeckých tímoch na univerzitných, akademických a iných vzdelávacích a výskumných pracoviskách, ako aj na vedúcich miestach v oblasti riadenia vedy.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
 1. Ďalšími podmienkami prijímacieho konania, okrem úspešne vykonanej prijímacej skúšky, sú:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore právo,

 • znalosť najmenej jedného svetového jazyka.

   

 1. Poradie uchádzačov určí skúšobná komisia podľa výsledkov prijímacej skúšky osobitne pre dennú a externú formu štúdia. Minimálnou podmienkou úspešného absolvovania prijímacej skúšky je získanie nadpolovičnej väčšiny bodov spolu za všetky časti prijímacej skúšky (časť II), t.j. minimálne 101 bodov. V prípade rovnosti bodov viacerých uchádzačov určí poradie komisia s prihliadnutím na rozsah a kvalitu odbornej publikačnej činnosti uchádzačov a na výsledky ich inej odbornej činnosti.

 2. O prijatí uchádzačov na štúdium rozhoduje dekan fakulty do 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium. Uchádzači budú na štúdium prijatí v poradí podľa celkového počtu bodov dosiahnutých v prijímacom konaní v rámci plánovanej kapacity študijných programov v jednotlivých formách štúdia. Počet prijatých uchádzačov o doktorandské štúdium v dennej forme závisí od ekonomických možností financovania štipendií doktorandov na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach v danom akademickom roku. Fakulta plánuje prijať predpokladaný počet 6 doktorandov v dennej forme štúdia a predpokladaný počet šesť doktorandov v externej forme štúdia.

 3. Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania bude uchádzačom zasielané podľa ustanovenia § 58 ods. 7 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“). V rozhodnutí o prijatí uchádzača dekan fakulty uvedie meno školiteľa a tému dizertačnej práce, ako aj poradové miesto, na ktorom sa uchádzač umiestnil. Rozhodnutie o neprijatí uchádzača obsahuje aj informáciu o poradovom mieste, na ktorom sa uchádzač umiestnil.

 4. Uchádzač môže podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania podľa ustanovenia § 58 ods. 8 zákona o vysokých školách.Všeobecné informácie k prijímacej skúške

           1. Prijímacia skúška v jednotlivých odboroch štúdia 1 sa skladá z:

 • hodnotenia rámcového projektu k téme dizertačnej práce,

 • ústnej skúšky.

  2. Hodnotenie rámcového projektu k téme dizertačnej práce:

  Podkladom k tejto časti prijímacej skúšky je rámcový projekt k téme dizertačnej práce predložený uchádzačom spolu s prihláškou na štúdium. Projekt vyhodnotí zadávateľ témy dizertačnej práce (školiteľ) pred termínom prijímacej skúšky; za projekt k téme dizertačnej práce uchádzač môže získať max. 100 bodov.

  3. Ústna skúška pozostáva z:

 • ústnej časti spočívajúcej v prezentácii rámcového projektu k dizertačnej práci a zodpovedaní otázok v rámci diskusie ku spracovanému rámcovému projektu k téme dizertačnej práce, ktorej súčasťou môže byť aj preverenie schopnosti komunikácie v cudzom jazyku (časť III. bod 1); za túto časť prijímacej skúšky uchádzač môže získať max. 50 bodov,

 • ústnej časti zo zvoleného odboru štúdia1: Uchádzač si vytiahne  dve otázky z okruhu otázok zvoleného študijného odboru a ústne na nich zodpovie; za ústnu časť prijímacej skúšky zo zvoleného odboru štúdia uchádzač môže získať max. 50 bodov.Forma prijímacej skúšky

Prijímacia skúška pozostáva z dvoch častí:

 1. Prezentácia projektu k téme dizertačnej práce

  Podkladom k tejto časti prijímacej skúšky je rámcový projekt k téme dizertačnej práce predložený uchádzačom spolu s prihláškou na štúdium.  Projekt vyhodnotí zadávateľ témy dizertačnej práce (školiteľ) pred termínom prijímacej skúšky; za projekt k téme dizertačnej práce uchádzač môže získať max. 100 bodov,

 2. Ústna časť zo zvoleného odboru štúdia:

  Uchádzač ústne zodpovie dve otázky z okruhu otázok zvoleného študijného odboru; za ústnu časť prijímacej skúšky uchádzač môže získať max. 100 bodov).

  • Podanie prihlášky na štúdium

  01.04.2019 - 07.06.2019

 • Konanie prijímacej skúšky

  27.06.2019 - 27.06.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
2


Prílohy
 • životopis (papierová forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • potvrdenie o absolvovaní štúdia vydané študijným oddelením príslušnej VŠ (len absolventi, ktorým ešte neboli vydané doklady o absolvovaní štúdia) (papierová forma)
 • priemery študijných výsledkov za jednotlivé ročníky (papierová forma)
 • zoznam publikovaných aj nepublikovaných prác (papierová forma)
 • rámcový projekt k téme dizertačnej práce v rozsahu 10-15 normostrán (papierová forma)
 • doklad o zaplatení poplatku (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 600 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

IBAN: SK69 8180 0000 0070 0007 8432

BIC: SPSRSKBA

Štátna pokladnica, Radlinského 32, Bratislava

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Aneta Gonosová – aneta.gonosova@upjs.sk
Posledná aktualizácia: 21.05.2019 11:05

Upozorniť na neaktuálne údaje