Teoretická elektrotechnika

Doktorandské štúdium v ŠP Teoretická elektrotechnika je určené pre absolventov druhého stupňa vysokoškolského štúdia (Ing. alebo Mgr.), inklinujúcich k originálnym riešeniam inžiniersko-vedeckých problémov v oblastiach teoretickej elektrotechniky a jej aplikácií.  Na riešenie týchto úloh doktorand využíva najnovšie poznatky z moderných analytických a numerických metód, metód matematického a fyzikálneho modelovania, informatiky,  merania elektrických a neelektrických veličín, elektroniky, interdisciplinárnych metodológií, biomedicínskych aplikácií, ako aj poznatky z ďalších odborov.
Predpokladom úspešného zvládnutia štúdia je schopnosť doktoranda abstraktne myslieť, jeho schopnosť nadobudnuté poznatky aplikovať a realizovať pri riešení technických problémov. Doktorand sa naučí správne charakterizovať a chápať fyzikálne javy a experimentálne poznatky o týchto javoch, hľadať ich adekvátne modely a realizovať nové aplikácie v už uvedených špecifických disciplínach, vo vede, výskume a praxi.  Doktorandské štúdium umožní doktorandovi získať ucelené teoretické vedomosti, experimentálnu zručnosť a praktické skúsenosti, ako aj zvládnuť metodiku vedeckej práce, a pripraví ho na samostatnú vedeckú prácu.
Absolvent  ŠP doktorandského štúdia Teoretická elektrotechnika :
- získa hlboké teoretické a metodologické vedomosti a praktické skúsenosti z kľúčových oblastí teoretickej elektrotechniky na úrovni súčasného stavu výskumu,
- osvojí si zásady samostatnej aj tímovej vedeckej práce, vedeckého bádania, vedeckého formulovania problémov, riešenia zložitých vedeckých problémov ako aj prezentácie vedeckých výsledkov,
- dokáže analyzovať a riešiť zložité a neštandardné úlohy v odbore Teoretická elektrotechnika a prinášať originálne, nové riešenia,
- dokáže tvorivo aplikovať nadobudnuté poznatky v praxi, nájde profesionálne uplatnenie v rôznych odvetviach vedy, výskumu, priemyslu a služieb vo verejnom aj súkromnom sektore.
 
Okrem uvedených teoretických vedomostí absolvent ŠP doktorandského štúdia Teoretická elektrotechnika získa tieto doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti:
- dokáže viesť menšie aj väčšie kolektívy vedeckých, výskumných a vývojových pracovníkov, viesť veľké projekty a brať zodpovednosť za komplexné riešenia vedeckých a výskumných problémov,
- bude schopný sledovať najnovšie vedecké a výskumné trendy v teoretickej elektrotechnike a dopĺňať i aktualizovať svoje vedomosti formou celoživotného vzdelávania,
- osvojí si zásady manažérskej práce, dokáže realizovať experimenty podľa časového harmonogramu, dokáže viesť a kontrolovať pracovníkov tímu,
- dokáže komunikovať a spolupracovať s manažérmi vedeckých projektov a špecialistami z iných profesií,
- dokáže vo svojej práci uplatňovať právne, spoločenské, morálne, etické, ekonomické aj environmentálne aspekty svojej profesie.Uplatnenie absolventov

Absolventi získajú hlboké teoretické vedomosti založené na súčasnom stave vedeckého poznania z tých oblastí, ktoré bezprostredne súvisia s ich vedeckou prácou, vlastnou tvorivou činnosťou prispejú k ich rozvoju ako aj k novým poznatkom v príslušných odboroch.  Získajú praktické schopnosti a zručnosti s prácou na zložitých experimentálnych zariadeniach a počítačových systémoch, v spracovaní výsledkov, príprave a prezentácii správ o výsledkoch výskumu. Získajú skúsenosti s formulovaním čiastkových úloh výskumu a vedením kolektívu pri riešení úloh. Podrobnejšia profilácia – http://fel.uniza.skVždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium (študijný program tretieho stupňa) je absolvovanie študijného programu druhého stupňa (Ing., Mgr.), (Zákon o vysokých školách č.131/2002 Z. z.) ku dňu prijímacieho konania.

Prijímacie konanie uchádzača začína doručením prihlášky na štúdium na EF ŽU. Uchádzač o doktorandské štúdium sa prihlasuje na vypísané témy. Výber uchádzačov sa uskutoční formou prijímacej skúšky. Uchádzači budú pozvaní písomne. Pri prijímacej skúške sa posudzuje: výsledky doterajšieho štúdia, jazyková vyspelosť a predpoklady na samostatnú vedeckú prácu uchádzača v problematike študijného programu formou rozpravy k zvolenej téme.

Uchádzači o štúdium doktorandských študijných programov vyplnia Prihlášku na vysokoškolské štúdium -3.stupeň.Doplňujúce informácie

Pri nesplnení základných podmienok pre prijatie na štúdium, nezaslaní požadovaných príloh alebo dokladu o zaplatení na uvedené číslo účtu a uvedený variabilný symbol, resp. ak z údajov v prihláške nie je možné posudzovať požadované kritériá pre prijatie na štúdium, nebude prihláška akceptovaná. Poplatok za prijímacie konanie sa v prípade neúčasti, či neúspešnosti v prijímacom konaní uchádzačovi nevracia.

 Odvolanie proti rozhodnutiu dekana o prijatie na štúdium - pre všetky stupne štúdia:

Uchádzač môže požiadať o preskúmanie rozhodnutia dekana do ôsmich dní od doručenia rozhodnutia dekana (§ 58 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

 Ak sa chce uchádzač o štúdium zúčastniť prijímacieho konania na viacerých fakultách ŽU, prihlášku je potrebné podať zvlášť na každú fakultu so zaplatením príslušného poplatku.

 Poznámka: Aj v prípade elektronickej prihlášky je potrebné prihlášku vytlačiť, podpísať, doložiť požadované prílohy a doklad o úhrade poplatku – následne ju zaslať poštou na hore uvedenú adresu do určených termínov!Podmienky pre zahraničných študentov

Pre zahraničných uchádzačov platia podmienky prijatia ako pre uchádzačov zo SR.Zahraniční študenti, ktorí študujú v inom ako štátnom jazyku, uhrádzajú školné podľa podmienok uvedených v § 92 ods. 8 zákona o vysokých školách. Školné je stanovené smernicou UNIZA a zverejnené pre príslušný akademický rok na webovej stránke univerzity.Zahraniční študenti, ktorí študujú v slovenskom jazyku, školné neplatia. Uchádzači zČR môžu na podanie prihlášky o štúdium použiť formulár platný vČR. U uchádzačov, ktorí aktívne neovládajú slovenský alebočeský jazyk, sa vyžaduje spešne absolvovanie jazykovej prípravy (s jej možnosťou absolvovania na UNIZA).Pre zahraničných uchádzačov prijatých na základe medzištátnych dohôd alebo pre štipendistov vlády SR platia podmienky uvedené v príslušných dohodách.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. Ing. Peter Braciník, PhD., prodekan EF pre vzdelávanie, tel.: 041/513 2057, fax: 041/513 1515, e-mail: peter.bracinik@fel.uniza.sk

 Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Prílohy k prihláške na doktorandské  štúdium:

-     životopis,

-     overené kópie dokladov o absolvovanom vzdelaní 2. stupňa (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu),

-     súpis publikovaných prác, inej odbornej činnosti,

-     doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie.Forma prijímacej skúšky

Pri prijímacej skúške sa posudzuje: výsledky doterajšieho štúdia, jazyková vyspelosť a predpoklady na samostatnú vedeckú prácu uchádzača v problematike študijného programu formou rozpravy k zvolenej téme. • Deň otvorených dverí

  05.02.2019

 • Podanie prihlášky na štúdium

  10.06.2019

 • Konanie prijímacej skúšky

  - 27.06.2019

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  10.07.2019 - 09.08.2019

 • Konanie dodatočnej prijímacej skúšky

  21.08.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
2


Povinné prílohy
 • životopis (papierová forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • súpis publikovaných prác, inej odbornej činnosti (papierová forma)
 • potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 1000 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 20 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Poplatok za prijímacie konanie:      20,00  €  - treba uhradiť za každú prihlášku zvlášť na adresu: Žilinská univerzita, Univerzitná 1, 010 26 Žilina                                                                                             banka:  Štátna pokladnica

 číslo účtu v tvare IBAN: SK74 8180 0000 0070 0026 9917

 konštantný symbol:    0308

 variabilný symbol:       10331 - denné bakalárske štúdium

                                  10391- externé bakalárske štúdium

                                  10332 - denné inžinierske štúdium

                                  10333 - doktorandské štúdium

                                  10393 - externé doktorandské štúdium  

Spôsob úhrady: platbu je možné uskutočniť prevodom z účtu, alebo poštovou poukážkou  na vyššie uvedený účet.

Doklad o úhrade: doklad o zaplatení poslať na adresu fakulty spolu s prihláškou!

 Pri úhrade poplatku z členských krajín EÚ, zmluvné krajiny EHP, územia ktoré sú považované za súčasť EÚ (čl. 299 Rímska zmluva) a krajiny, ktoré dobrovoľne pristúpili k SEPA použiť BIC: SPSRSKBAXXX, IBAN: SK74 8180 0000 0070 0026 9917.

 

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Bc. Emília Pekarová – emilia.pekarova@fel.uniza.sk
Posledná aktualizácia: 10.07.2019 08:30

Upozorniť na neaktuálne údaje