Teoretická elektrotechnika

Doktorandský študijný program ”Teoretická elektrotechnika” poskytuje vysoko špecializované vzdelanie na úrovni súčasného svetového výskumu v danom študijnom odbore a do istej miery tiež aj v blízkych príbuzných študijných odboroch (úroveň 7 v zmysle Európskeho kvalifikačného rámca pre VŠ vzdelávanie a tiež Európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie). Poskytované vzdelanie je charakteristické hlbokými teoretickými a metodologickými znalosťami ako aj vysoko špecializovanými praktickými zručnosťami v oblasti teoretickej elektrotechniky, ktoré stimulujú originálne myslenie ako aj kreatívny a inovatívny prístup k riešeniu problémov. Program rozvíja schopnosti absolventa formulovať’ vedecké problémy, ovládať’ princípy individuálnej a tímovej výskumnej práce, prezentovať’ výsledky práce nielen expertom ale aj laickej verejnosti. Z hľadiska zamestnateľnosti ŠP tiež stimuluje schopnosť’ absolventa analyzovať’ a riešiť’ výskumné úlohy z danej oblasti ako aj z pridružených oblastí a tiež aplikovať získané špeciálne vedomosti v praxi.

Uplatnenie absolventov
Absolvent ŠP - Philosophie doctor teoretickej elektrotechniky - ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja elektrotechnických technológií, je schopný analyzovať komplexné problémy v súvislosti s aktuálnym stavom riešenej problematiky, dokáže formulovať elektrotechnické a technologické problémy svojho odborného zamerania a doviesť ich riešenia k praktickým realizáciám. Má kvalifikované schopnosti samostatne riešiť vedecko-výskumné projekty, využíva pritom potrebný matematicko-fyzikálny aparát. Je schopný riadiť tímy pracovníkov. Je schopný interpretovať dosiahnuté výsledky a prezentovať ich v odborných a vedeckých časopisoch a na konferenciách. Je schopný samostatne študovať aktuálnu problematiku, neustále sa vzdelávať a zdokonaľovať vo svojom a príbuzných odboroch s cieľom zvládnuť nové poznatky a technológie. Absolvent môže vykonávať profesie ako sú napríklad: pracovník výskumu a vývoja, analytický a koncepčný pracovník, vedúci pracovník na rôznych stupňoch riadenia.

Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Uchádzač o doktorandské štúdium musí mať ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Ďalšie informácie nájdete na web stránke Prijímacie konanie na doktorandské štúdium na FEI STU v Bratislave http://www.fei.stuba.sk/sk/uchadzacov/podmienky-prijimania-na-phd.-studium.html?page_id=2282Podmienky pre zahraničných študentov

ECTS Information PackageKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Bc. Blanka Marková
e-mail: blanka.markova [at] stuba.skĽutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.04.2020 - 31.05.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
1


Aktuálny počet podaných prihlášok:
3


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 100 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 20 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Banka príjemcu:
Štátna pokladnica
Radlinského 32
810 05 Bratislava
IBAN kód: SK06 8180 0000 0070 0008 4998
BIC/SWIFT kód banky: SPSRSKBA
Variabilný symbol: Evidenčné číslo elektronickej prihlášky
Správa pre prijímateľa: PhD. štúdium
Adresa príjemcu: Slovenská technická univerzita
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Ilkovičova 3
812 19 Bratislava

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Elena Bilková – elena.bilkova@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 31.08.2020 03:02

Upozorniť na neaktuálne údaje