Teoretická a počítačová chémia

Uplatnenie absolventov

https://fns.uniba.sk/mgr-studijne-programy/Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Sú zverejnené na:
https://fns.uniba.sk/studium/informacie-pre-uchadzacov/uchadzaci-o-magisterske-studium/Podmienky pre zahraničných študentov

https://fns.uniba.sk/studium/informacie-pre-uchadzacov/uchadzaci-o-magisterske-studium/Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. PaedDr. Zuzana Haláková, PhD.
Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky
pavilón CH 2, miestnosť č. 217
telefón + 421 2 9014 9311
mail  zuzana.halakova@uniba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Na jednej prihláške je možné uviesť najviac 3 študijné programy. Informáciu o tom, či uchádzač splnil podmienky na prijatie bez prijímacích skúšok, alebo bude pozvaný na prijímacie skúšky, zašleme každému uchádzačovi. Vytlačenú a podpísanú prihlášku s prílohami pošlite poštou na adresu fakulty. Prijímacia skúška sa uskutoční 27.06.2023. Náhradný termín prijímacej skúšky môže byť udelený len z vážnych  dôvodov. Náhradný termín prijímacích skúšok z dôvodu časovej kolízie prijímacích skúšok na viacerých vysokých školách sa neudeľuje. Poplatok za podanie prihlášky elektronicky je 20€, ak uchádzač pošle iba papierovú verziu prihlášky je poplatok za podanie prihlášky 50€.

podanie prihlášky

https://fns.uniba.sk/studium/informacie-pre-uchadzacov/uchadzaci-o-magisterske-studium/Forma prijímacej skúšky

on-line písomná forma  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.04.2023 - 31.05.2023

  • Konanie prijímacej skúšky

    27.06.2023 - 27.06.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
5


Prílohy
  • životopis (papierová forma, elektronická forma)
  • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma, elektronická forma)
  • doklad o zaplatení poplatku (papierová forma, elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1000 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica

Účet:SK 34 8180 0000 0070 00082845

Variabilný symbol: 223242
Špecifický symbol: rodné číslo uchádzača 

(platobný príkaz sa automaticky generuje v elektronickej prihláške - platiť podľa vygenerovaného príkazu)

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: RNDr. Vojtěch Przybyla, PhD. – vojtech.przybyla@uniba.sk
Posledná aktualizácia: 31.03.2023 13:52

Upozorniť na neaktuálne údaje