Technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle

Skladba predmetov študijného programu Technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle v sebe zahŕňa všetky oblasti činnosti ktoré korešpondujú s oblasťami pôsobenia podnikov pôsobiacich v oblasti ropného a plynárenského podnikania. Skladbu jadra predmetov študijného programu je možné rozdeliť na oblasti geológie, vŕtania vrtov, dopravy uhľovodíkov, ťažby ropy a zemného plynu a uskladňovania uhľovodíkov a iných produktov. Predmety zamerané na získanie základných informácií z oblasti geológie sú fundamentom pre všetky ostatné oblasti zamerané na ropné a plynárenské technológie. Jadro geologických predmetov je tvorené predmetmi Ložiská nerastných surovín, Ropná geológia, Mineralógia a petrografia, historická geológia a Sedimnetológia. V oblasti zameranej na vŕtanie vrtov sú nosnými predmetmi sú Technológie vŕtania inžinierskych a prieskumných vrtov a Technológií vŕtania na súši a mori. Predmety ponúkajú prehľad vrtných technológií, projektovanie vrtov a technických zariadení používaných v procese vŕtania vrtov. Podpornými predmetmi pre oblasť vŕtania sú Technika v ropnom priemysle a Vrtné mechanizmy. Predmety sú zamerané na zariadenia používané v procese vŕtania z pohľadu strojárskeho. Oblasť zameraná na dopravu ropy a zemného plynu je pokrytá predmetmi jadra študijného programu ako Produktovody v naftovom a plynárenskom priemysle a Zariadenia pre dopravu uhľovodíkov. Predmety ponúkajú teoretický základ pre znalosť techniky a technológií používaných v oblasti prepravy uhľovodíkov so zameraním na potrubnú prepravu. Predmety sú orientované na oblasť výstavby produktovodov a technických zariadení používaných na prepravu ropy a zemného plynu. Oblasť ťažby ropy a zemného plynu je základnou náplňou predmetov jadra ako Ťažba a uskladňovanie uhľovodíkov, Vyhľadávanie a ťažba za pobrežnou čiarou, Ropa a plyn a Karotážne metódy prieskumu. Predmet Ropa a plyn je zameraný na určovanie základných fyzikálnych vlastností ropy a zemného plynu v závislosti od zmien tlaku a teploty v procese ťažby a je základom pre výučbu predmetu Ťažba a uskladňovanie uhľovodíkov a Produktovody v naftárenskom a plynárenskom priemysle. Predmety Ťažba a uskladňovanie uhľovodíkov a Vyhľadávanie a ťažba za pobrežnou čiarou pokrývajú informácie z oblasti ložiskových prác súvisiacich s ťažbou, ťažby ropy a zemného plynu, technológií a techniky používaných v procese ťažby uhľovodíkov. Oblasť uskladňovania uhľovodíkov je informačne pokrytá predmetom Ťažba a uskladňovanie uhľovodíkov a ponúka prehľad spôsobov uskladňovania ropy a zemného plynu.
Skladba predmetov študijného programu korešponduje s požiadavkami praxe a sú konzultovaná predstaviteľmi podnikov ako Nafta a.s., MND a.s. SPP a.s. Eustream a.s.. Skladba predmetov a ich obsah je pravidelne diskutovaný s podnikmi pôsobiacimi v oblasti ropného a plynárenského priemyslu s cieľom zavádzania najmodernejších používaných technológií do učebných osnov jednotlivých predmetov tvoriacich jadro študijného programu.Uplatnenie absolventov

Bakalárske štúdium programu „Technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle“ pripravuje absolventov na riadiacu, výskumnú a projekčnú činnosť. Ďalšou oblasťou je príprava absolventov na riadenie technológie vrtných prác, ťažbe, doprave a uskladňovaniu ropy a plynu . Uplatnenie absolventov prvého stupňa ( BC štúdia ) študijného programu Technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle je možné na technických postoch v podnikoch zaoberajúcich sa vŕtaním, ťažbou a distribúciou uhľovodíkov, ako aj v podnikoch zameraných na vŕtanie špeciálnych vrtov na Slovensku a v zahraničí, ako sú napríklad posty zamerané na revízie a skúšky vyhradených tlakových zariadení, zdvíhacích zariadení, plnenie tlakových nádob na plyn, montáž a opravy vyhradených plynových zariadení a kompresorov a vykonávanie technických prác pre ložiskový prieskumVždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienky prijatiaBez prijímacích skúšok
áno

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Beáta Stehlíková, PhD.
E-mail: beata.stehlikova@tuke.sk
Telefónne číslo:  +421 55 602 5170Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Podmienky prijatiaForma prijímacej skúšky

Prijímacia skúška sa nevykonáva.  • Podanie prihlášky na štúdium

    31.03.2020

  • Konanie prijímacej skúšky

    - 19.06.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
10


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 600 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica Bratislava

Účet: SK07 8180 0000 0070 0015 1425

Variabilný symbol: 900

Konštantný symbol: 0308

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Andrea Rosová, PhD. – andrea.rosova@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 28.10.2019 15:38

Upozorniť na neaktuálne údaje