Technológie, manažment a informačné systémy v stavebníctve

Absolvovaním študijného programu získa absolvent kvalifikáciu na výkon vybraných činností vo výstavbe v oblastiach projektovania stavieb, výkonu činnosti stavbyvedúceho, výkonu činnosti stavebného dozoru, prieskumu, skúšania a diagnostiky stavieb, geodetických meraní pre projektovú činnosť a vytyčovacie práce. Po absolvovaní primeranej praxe a skúšok pred skúšobnou komisiou Slovenskej komory stavebných inžinierov (SKSI) môže získať autorizáciu v kategórii „inžinier pre inžinierske stavby“ prípadne odbornú spôsobilosť na výkon činnosti stavbyvedúceho , činnosti stavebného dozoru alebo na výkon energetickej certifikácie budov. Absolvent študijného programu sa uplatní v oblasti teórie, technológií a stavebných materiálov, prípravy a riadenia stavieb, investičnej prípravy projektov, skúšobníctva, manažérstva kvality a riadenia výkonu správy dopravných, inžinierskych a pozemných stavieb. Absolvent je pripravený pre výkon povolaní priamo na stavbe, v príprave ale aj pre riadiace funkcie. Bude schopný samostatne riadiť stavebnú firmu, po primeranej praxi viesť projekty a pracovné tímy na veľkých projektoch so schopnosťou aplikácie moderných metód projektového riadenia a informačných systémov vrátane informačného modelovania stavieb. Uplatní sa pri analytických a optimalizačných činnostiach, bude schopný sa podieľať na riešení výskumných projektoch základného a aplikovaného výskumu. Môže podnikať na základe živnostenského oprávnenie alebo byť kľúčovou osobou stavebných spoločností v rámci veľkých stavebných projektov spolufinancovaných Európskou úniou. Vedomosti z cudzieho jazyka ho oprávňujú sa uplatniť aj v celoeurópskom priestore.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základná podmienka prijatia
Základnou podmienkou prijatia na inžinierske štúdium (študijný program druhého stupňa) je získanie vysokoškolského vzdelania prvého stupňa (Zákon o vysokých školách č.131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov) v rovnakom študijnom odbore, pričom súčet počtu získaných kreditov za predchádzajúce vysokoškolské štúdium, ktorým bolo získané vysokoškolské vzdelanie a počtu kreditov potrebných na riadne skončenie študijného programu 2. stupňa, na ktorý sa uchádzač hlási, musí byť najmenej 300 kreditov. V prípade zahraničného uchádzača alebo študenta, ktorý ukončil štúdium v zahraničí, predloží k prihláške na vysokoškolské štúdium, najneskôr k zápisu na štúdium, rozhodnutie o uznaní dokladu o absolvovaní vysokoškolského vzdelania prvého stupňa príslušnou inštitúciou v SR, resp. požiada UNIZA o uznanie dokladu o vzdelaní.
Ďalšie podmienky prijatia
1. Bez prijímacej skúšky
Na štúdium v študijných programoch inžinierskeho štúdia budú uchádzači prijímaní bez prijímacích skúšok podľa študijných výsledkov, ktoré dosiahli v bakalárskom štúdiu. Ich počet bude stanovený tak, aby nebol prekročený predpokladaný počet študentov prijímaných do 1. nominálneho ročníka štúdia príslušného študijného programu.
2. Výberové konanie
Prijímacie konanie sa uskutoční formou výberového konania s cieľom zabezpečiť, aby na štúdium nastúpili uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi.
V prípade, že uchádzač dodal všetky požadované prílohy k prihláške na štúdium, výberové konanie prebieha bez osobnej účasti uchádzačov.
3. Pravidlá výberového konania
O prijatie na štúdium v študijných programoch inžinierskeho štúdia sa môže uchádzať absolvent bakalárskeho štúdia v rovnakom študijnom odbore. V prípade uchádzačov, ktorí absolvovali bakalárske štúdium v inom študijnom odbore, rozhoduje o výsledku
prijímacieho konania komisia pre prijímacie konanie individuálne podľa absolvovaných predmetov bakalárskeho štúdia.
Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len SvF UNIZA) neprijíma uchádzačov, ktorí boli vylúčení zo štúdia na SvF UNIZA na základe disciplinárneho konania podľa čl. 2 Disciplinárneho poriadku pre študentov Žilinskej univerzity v Žiline.
Štúdium v študijnom programe inžinierskeho štúdia Civil Engineering Structures v dennej forme bude otvorené len v prípade, ak podmienky prijímacieho konania splní minimálne 5 uchádzačov.
Štúdium v študijných programoch inžinierskeho štúdia v externej forme bude otvorené len v prípade, ak podmienky
prijímacieho konania splní v jednotlivých študijných programoch minimálne 5 uchádzačov.
Konečné rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania prijme dekan SvF UNIZA na základe návrhu prijímacej komisie SvF UNIZA.
V kompetencii dekana SvF UNIZA je dopĺňať stav prijatých uchádzačov o štúdium študijných programov v 1. nominálnom
ročníku inžinierskeho štúdia na predpokladaný počet z uchádzačov, ktorí:
• vyhoveli podmienkam na prijatie v inom študijnom programe inžinierskeho štúdia, ale neboli prijatí z dôvodu naplnenia
kapacity pôvodne zvoleného študijného programu,
• vyhoveli podmienkam na prijatie v inom študijnom programe inžinierskeho štúdia, ale študijný program nebol otvorený, pretože podmienky prijímacieho konania splnilo menej ako 5 uchádzačov.
Takíto uchádzači o štúdium musia splniť podmienky prijímacieho konania aj pre dopĺňaný študijný program.
Vo vybraných študijných programoch inžinierskeho štúdia bude v prípade voľných miest zorganizované aj druhé kolo prijímacieho konania. Zoznam študijných programov inžinierskeho štúdia pre druhé kolo prijímacieho konania bude zverejnený do 12. 7. 2021.
Podmienky prijatia a forma prijímacieho konania pre inžinierske štúdium sú rovnaké ako v prvom kole prijímacieho konania.
4. Jazykové predpoklady
Na štúdium študijných programov, ktoré SvF UNIZA realizuje v slovenskom jazyku, je požadované písomné a ústne ovládanie slovenského alebo českého jazyka minimálne na úrovni B1. Vítaná je znalosť aspoň jedného svetového jazyka (angličtina, nemčina, francúzština, španielčina, ruština). Na štúdium študijných programov, ktoré SvF UNIZA realizuje v anglickom jazyku, je požadované písomné a ústne ovládanie anglického jazyka minimálne na úrovni B1.Doplňujúce informácie

UBYTOVANIE
Ubytovacie zariadenie Žilinskej univerzity v Žiline poskytuje ubytovanie podľa ubytovacej kapacity s uvážením vzdialenosti trvalého bydliska študenta od sídla univerzity. Poplatok za ubytovanie: 54 € – 61 €/mesačne.
STRAVOVANIE
Študenti majú možnosť využívať služby stravovacieho zariadenia Žilinskej univerzity v Žiline. Poplatok za jedlo: 1,10 € – 3,20 €.
ŠTIPENDIÁ
Študenti všetkých študijných programov môžu získať motivačné (prospechové, mimoriadne) štipendium podľa stanovených kritérií. Študenti vybraných študijných programov môžu získať aj motivačné odborové štipendium podľa stanovených
kritérií. V prípade nepriaznivej sociálnej situácie môže študent počas štúdia požiadať o sociálne štipendium.Podmienky pre zahraničných študentov

Pre zahraničných uchádzačov platia podmienky prijatia ako pre uchádzačov zo SR.
Zahraniční študenti, ktorí študujú v inom ako štátnom jazyku, uhrádzajú školné podľa podmienok uvedených v § 92 ods. 8 zákona o vysokých školách. Školné je stanovené smernicou UNIZA a zverejnené pre príslušný akademický rok na webovej stránke univerzity. Zahraniční študenti, ktorí študujú v slovenskom jazyku, školné neplatia. Uchádzači z ČR môžu na podanie prihlášky o štúdium použiť formulár platný v ČR. U uchádzačov, ktorí aktívne neovládajú slovenský alebo český jazyk, sa vyžaduje úspešne absolvovanie jazykovej prípravy (možnosť absolvovať na UNIZA). Pre zahraničných uchádzačov prijatých na základe medzištátnych dohôd, bilaterálnych zmlúv alebo pre štipendistov vlády SR platia podmienky uvedené v príslušných
dokumentoch.Bez prijímacích skúšok
áno

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. Ing. Mária Kúdelčíková, PhD.
prodekanka SvF pre študijnú a pedagogickú činnosť
Tel.: 041/513 62 73
e-mail: maria.kudelcikova@uniza.skForma prijímacej skúšky

Prijímacie konanie sa uskutoční formou výberového konania s cieľom zabezpečiť, aby na štúdium nastúpili uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi.
V prípade, že uchádzač dodal všetky požadované prílohy k prihláške na štúdium, výberové konanie prebieha bez osobnej účasti uchádzačov. • Deň otvorených dverí

  29.10.2020

 • Deň otvorených dverí

  11.02.2021

 • Podanie prihlášky na štúdium

  30.04.2021

 • Konanie prijímacej skúšky

  - 07.07.2021

 • Zaslanie vysvedčenia do

  05.07.2021

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  19.07.2021 - 13.08.2021

 • Konanie dodatočnej prijímacej skúšky

  24.08.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
30


Prílohy
 • overený dodatok k diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (elektronická forma)
 • potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (elektronická forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (elektronická forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (elektronická forma)
 • životopis (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 450 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 20 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Poplatok za prijímacie konanie:
20 € je potrebné uhradiť na adresu: Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 1, 010 26 Žilina
banka: Štátna pokladnica
číslo účtu v tvare IBAN: SK59 8180 0000 0070 0026 9896
konštantný symbol: 0308
variabilný symbol: 10432 – inžinierske štúdium
Spôsob úhrady: platbu je možné uskutočniť prevodom z účtu alebo poštovou poukážkou na vyššie
uvedený účet.
Doklad o úhrade: doklad o zaplatení poslať na adresu fakulty spolu s prihláškou, resp. vložiť elektronicky.
Poplatky za štúdium sú určené podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v aktuálnom znení. Informácie o výške školného na príslušný akademický rok uverejní Žilinská univerzita v Žiline v stanovených termínoch na webových stránkach.
Pri úhrade poplatku z členských krajín EÚ, zmluvné krajiny EHP, územia, ktoré sú považované za súčasť EÚ (čl. 299 Rímska zmluva) a krajiny, ktoré dobrovoľne pristúpili k SEPA, použiť BIC: SPSRSKBAXXX, IBAN: SK59 8180 0000 0070 0026 9896.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mariana Hírešová – mariana.hiresova@fstav.uniza.sk
Posledná aktualizácia: 09.09.2020 14:25

Upozorniť na neaktuálne údaje