Technológie, manažment a informačné systémy v stavebníctve

Absolvovaním študijného programu získa absolvent kvalifikáciu na výkon vybraných činností vo výstavbe v oblastiach projektovania stavieb, výkonu činnosti stavbyvedúceho, výkonu činnosti stavebného dozoru, prieskumu, skúšania a diagnostiky stavieb, geodetických meraní pre projektovú činnosť a vytyčovacie práce. Po absolvovaní primeranej praxe a skúšok pred skúšobnou komisiou Slovenskej komory stavebných inžinierov (SKSI) môže získať autorizáciu v kategórii „inžinier pre inžinierske stavby“ prípadne odbornú spôsobilosť na výkon činnosti stavbyvedúceho , činnosti stavebného dozoru alebo na výkon energetickej certifikácie budov. Absolvent študijného programu sa uplatní v oblasti teórie, technológií a stavebných materiálov, prípravy a riadenia stavieb, investičnej prípravy projektov, skúšobníctva, manažérstva kvality a riadenia výkonu správy dopravných, inžinierskych a pozemných stavieb. Absolvent je pripravený pre výkon povolaní priamo na stavbe, v príprave ale aj pre riadiace funkcie. Bude schopný samostatne riadiť stavebnú firmu, po primeranej praxi viesť projekty a pracovné tímy na veľkých projektoch so schopnosťou aplikácie moderných metód projektového riadenia a informačných systémov vrátane informačného modelovania stavieb. Uplatní sa pri analytických a optimalizačných činnostiach, bude schopný sa podieľať na riešení výskumných projektoch základného a aplikovaného výskumu. Môže podnikať na základe živnostenského oprávnenie alebo byť kľúčovou osobou stavebných spoločností v rámci veľkých stavebných projektov spolufinancovaných Európskou úniou. Vedomosti z cudzieho jazyka ho oprávňujú sa uplatniť aj v celoeurópskom priestore.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základná podmienka prijatia

 Základnou podmienkou prijatia na inžinierske štúdium (študijný program druhého stupňa) je získanie vysokoškolského vzdelania prvého stupňa (Zákon o vysokých školách č.131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov) v rovnakom študijnom odbore, pričom súčet počtu získaných kreditov za predchádzajúce vysokoškolské štúdium, ktorým bolo získané vysokoškolské vzdelanie a počtu kreditov potrebných na riadne skončenie študijného programu 2. stupňa, na ktorý sa uchádzač hlási, musí byť najmenej 300 kreditov. V prípade zahraničného uchádzača alebo študenta, ktorý ukončil štúdium v zahraničí, predloží k prihláške na vysokoškolské štúdium, najneskôr k zápisu na štúdium, rozhodnutie o uznaní dokladu o absolvovaní vysokoškolského vzdelania prvého stupňa príslušnou inštitúciou v SR, resp. požiada UNIZA o uznanie dokladu o vzdelaní.

 Ďalšie podmienky prijatia

1.Výberové konanie

Prijímacie konanie sa uskutoční formou výberového konania s cieľom zabezpečiť, aby na štúdium nastúpili uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi. Na štúdium v študijných programoch inžinierskeho štúdia SvF UNIZA budú prednostne prijímaní uchádzači, ktorí absolvovali predchádzajúce štúdium s vyznamenaním a uchádzači na základe dokladovania úspešného výsledku na významnej odbornej súťaži (významnosť a súvis súťaže so študijným programom (odborom) uvedenom v prihláške posúdi prijímacia komisia).

 2.Pravidlá výberového konania

Uchádzači budú prijímaní bez prijímacích skúšok na základe poradia podľa študijných výsledkov, ktoré dosiahli v prvom stupni štúdia. Ich počet bude stanovený tak, aby nebol prekročený predpokladaný počet študentov prijímaných do 1. nominálneho ročníka štúdia príslušného študijného programu.

Výberové konanie prebieha bez osobnej účasti uchádzačov.

O prijatie na štúdium v študijných programoch inžinierskeho štúdia sa môže uchádzať absolvent bakalárskeho štúdia v rovnakom študijnom odbore. Ďalšou podmienkou prijatia uchádzača je úspešné absolvovanie študijného programu prvého stupňa so štruktúrou absolvovaných predmetov, ktoré zaručujú spôsobilosť pokračovať v inžinierskom štúdiu študijného programu, na ktorý sa uchádzač hlási.

Pri splnení tejto podmienky na vzdelanie je spôsobilosť posudzovaná prijímacou komisiou menovanou dekanom SvF UNIZA na základe štruktúry a obsahu absolvovaných predmetov predchádzajúceho štúdia. Spôsobilosť môže byť v prípade prijatia na štúdium podmienená zapísaním najviac dvoch diferenčných predmetov na základe odporúčania garanta študijného programu, na ktorý sa uchádzač hlási.

Štúdium v študijných programoch inžinierskeho štúdia v dennej a externej forme bude otvorené len v prípade, ak podmienky prijímacieho konania splní v jednotlivých študijných programoch minimálne 5 uchádzačov. Pri nižšom počte uchádzačov o otvorení, resp. neotvorení príslušného študijného programu rozhodne vedenie fakulty. Konečné rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania prijme dekan SvF UNIZA na základe návrhu prijímacej komisie SvF UNIZA.

V kompetencii dekana SvF UNIZA je dopĺňať stav prijatých uchádzačov o štúdium študijných programov v 1. nominálnom ročníku inžinierskeho štúdia na predpokladaný počet z uchádzačov, ktorí:

 • vyhoveli podmienkam na prijatie v inom študijnom programe inžinierskeho štúdia, ale neboli prijatí z dôvodu naplnenia kapacity pôvodne zvoleného študijného programu,
 • vyhoveli podmienkam na prijatie v inom študijnom programe inžinierskeho štúdia, ale študijný program nebol otvorený, pretože podmienky prijímacieho konania splnilo menej ako 5 uchádzačov.

Takíto uchádzači o štúdium musia splniť podmienky prijímacieho konania aj pre dopĺňaný študijný program.

Vo vybraných študijných programoch inžinierskeho štúdia bude v prípade voľných miest zorganizované aj druhé kolo prijímacieho konania. Zoznam študijných programov inžinierskeho štúdia pre druhé kolo prijímacieho konania bude zverejnený do 12.7.2021.

Podmienky prijatia a forma prijímacieho konania pre inžinierske štúdium sú rovnaké ako v prvom kole prijímacieho konania.

4.Jazykové predpoklady

Na štúdium študijných programov, ktoré SvF UNIZA realizuje v slovenskom jazyku, je požadované písomné a ústne ovládanie slovenského alebo českého jazyka minimálne na úrovni B1. Vítaná je znalosť aspoň jedného svetového jazyka (angličtina, nemčina, francúzština, španielčina, ruština). Na štúdium študijných programov, ktoré SvF UNIZA realizuje v anglickom jazyku, je požadované písomné a ústne ovládanie anglického jazyka minimálne na úrovni B1.

 5. Zdravotná spôsobilosť

SvF UNIZA nevyžaduje lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu a akceptuje prihlášky bez lekárskeho potvrdenia pre všetky stupne vysokoškolského vzdelávania.Doplňujúce informácie

UBYTOVANIE
Ubytovacie zariadenie Žilinskej univerzity v Žiline poskytuje ubytovanie podľa ubytovacej kapacity s uvážením vzdialenosti trvalého bydliska študenta od sídla univerzity. Poplatok za ubytovanie: 54 € – 61 €/mesačne.
STRAVOVANIE
Študenti majú možnosť využívať služby stravovacieho zariadenia Žilinskej univerzity v Žiline. Poplatok za jedlo: 1,10 € – 3,20 €.
ŠTIPENDIÁ
Študenti všetkých študijných programov môžu získať motivačné (prospechové, mimoriadne) štipendium podľa stanovených kritérií. Študenti vybraných študijných programov môžu získať aj motivačné odborové štipendium podľa stanovených
kritérií. V prípade nepriaznivej sociálnej situácie môže študent počas štúdia požiadať o sociálne štipendium.Podmienky pre zahraničných študentov

Pre zahraničných uchádzačov platia podmienky prijatia ako pre uchádzačov zo SR.

Zahraniční študenti, ktorí študujú v inom ako štátnom jazyku, uhrádzajú školné podľa podmienok uvedených v § 92 ods. 8 zákona o vysokých školách. Školné je stanovené smernicou UNIZA a zverejnené pre príslušný akademický rok na webovej stránke univerzity. Zahraniční študenti, ktorí študujú v slovenskom jazyku, školné neplatia. Uchádzači z ČR môžu na podanie prihlášky o štúdium použiť formulár platný v ČR. U uchádzačov, ktorí aktívne neovládajú slovenský alebo český jazyk, sa vyžaduje úspešne absolvovanie jazykovej prípravy (s jej možnosťou absolvovania na UNIZA). Pre zahraničných uchádzačov prijatých na základe medzištátnych dohôd, bilaterálnych zmlúv alebo pre štipendistov vlády SR platia podmienky uvedené v príslušných dokumentoch.Bez prijímacích skúšok
áno

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. Ing. Mária Kúdelčíková, PhD.
prodekanka SvF pre študijnú a pedagogickú činnosť
Tel.: 041/513 62 73
e-mail: maria.kudelcikova@uniza.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Na štúdium v inžinierskom stupni na SvF UNIZA postačuje jedna prihláška s uvedením postupnosti študijných programov podľa záujmu uchádzača. V prípade záujmu o obidve formy štúdia (dennú aj externú) je nutné podať dve prihlášky vrátane dvoch poplatkov za prijímacie konanie.

Uchádzači vyplnia tlačivo Prihláška na vysokoškolské štúdium – 2. stupeň alebo využijú elektronickú formu. Elektronickú prihlášku je možné vyplniť cez webovú stránku UNIZA https://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky/index.php alebo portál VŠ https://prihlaskavs.sk/sk/. Všetky požadované prílohy je možné vkladať elektronicky ako naskenované dokumenty.

Pri nekompletnej prihláške na štúdium bude uchádzač vyzvaný na jej doplnenie. Prihlášky podané po termíne podania a elektronické prihlášky bez povinných príloh nebudú akceptované.

V prípade neúčasti, resp. neúspešnosti na prijímacom konaní, fakulta manipulačný poplatok za prijímacie konanie nevracia.

Ak sa chce záujemca zúčastniť prijímacieho konania na viacerých fakultách UNIZA, prihlášku je treba podať zvlášť na každú fakultu so zaplatením príslušného poplatku.

 

  Prílohy k prihláške na inžinierske štúdium:

 • životopis,
 • potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie,
 • overená kópia vysokoškolského diplomu (ak je vydaný SvF UNIZA, nie je potrebné overovať),
 • údaje o výsledkoch predchádzajúceho štúdia,
 • sken prihlášky podpísanej uchádzačom (v prípade elektronického podania),
 • potvrdenia o úspešnej účasti na významnej odbornej súťaži .

Po absolvovaní štátnej záverečnej skúšky uchádzači pošlú na adresu fakulty, alebo vložia elektronicky, overenú kópiu vysokoškolského diplomu, vysvedčenia a dodatku k diplomu do termínu, ktorý bude každému uchádzačovi oznámený písomne.Forma prijímacej skúšky

Prijímacie konanie sa uskutoční formou výberového konania s cieľom zabezpečiť, aby na štúdium nastúpili uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi.
V prípade, že uchádzač dodal všetky požadované prílohy k prihláške na štúdium, výberové konanie prebieha bez osobnej účasti uchádzačov. • Podanie prihlášky na štúdium

  31.05.2021

 • Konanie prijímacej skúšky

  - 07.07.2021

 • Zaslanie vysvedčenia do

  05.07.2021

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  19.07.2021 - 13.08.2021

 • Konanie dodatočnej prijímacej skúšky

  24.08.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
30


Prílohy
 • overený dodatok k diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (elektronická forma)
 • potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (elektronická forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (elektronická forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (elektronická forma)
 • životopis (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 450 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 20 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Poplatok za prijímacie konanie:
20 € je potrebné uhradiť na adresu: Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 1, 010 26 Žilina
banka: Štátna pokladnica
číslo účtu v tvare IBAN: SK59 8180 0000 0070 0026 9896
konštantný symbol: 0308
variabilný symbol: 10432 – inžinierske štúdium
Spôsob úhrady: platbu je možné uskutočniť prevodom z účtu alebo poštovou poukážkou na vyššie
uvedený účet.
Doklad o úhrade: doklad o zaplatení poslať na adresu fakulty spolu s prihláškou, resp. vložiť elektronicky.
Poplatky za štúdium sú určené podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v aktuálnom znení. Informácie o výške školného na príslušný akademický rok uverejní Žilinská univerzita v Žiline v stanovených termínoch na webových stránkach.
Pri úhrade poplatku z členských krajín EÚ, zmluvné krajiny EHP, územia, ktoré sú považované za súčasť EÚ (čl. 299 Rímska zmluva) a krajiny, ktoré dobrovoľne pristúpili k SEPA, použiť BIC: SPSRSKBAXXX, IBAN: SK59 8180 0000 0070 0026 9896.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mariana Hírešová – mariana.hiresova@fstav.uniza.sk
Posledná aktualizácia: 04.05.2021 10:36

Upozorniť na neaktuálne údaje