Technika ochrany životného prostredia

Absolventi študijného programu Technika ochrany životného prostredia v študijnom odbore Procesná technika (1. stupeň) dokážu analyzovať procesy prebiehajúce v procesnej a environmentálnej technike z rôznych oblastí priemyselnej výroby. Poznajú techniku na spracovanie a recykláciu tuhých a tekutých odpadov. Ovládajú prácu s výpočtovou technikou a sú schopní čítať technickú dokumentáciu. Sú spôsobilí ovládať procesnú a environmentálnu techniku a riadiť ju.  Sú schopní manažovať výrobu. Dokážu komunikovať a spolupracovať s technológmi, projektantmi, manažérmi a špecialistami iných profesií. Ovládajú základy študijného odboru organizácie práce a manažmentu, základy strojárskych technológií.Uplatnenie absolventov

Absolventi študijného programu Technik ochrany životného prostredia (1. stupeň) v študijnom odbore Procesná technika uplatnia v rôznych odvetviach priemyslu pri riadení procesnej a environmentálnej techniky, čistiarni odpadových vôd, riadení skládok odpadov, pri vývoji techniky pre ochranu životného prostredia, pri investičnej výstavbe a tiež ako referenti techniky ochrany a monitorovania životného prostredia.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

http://www.sjf.tuke.sk/uchadzac/podmienky-prijatia/bakalarske-studiumPodmienky pre zahraničných študentov

Fees for studying a full time study program in a non-national language are € 5,000.Bez prijímacích skúšok
áno

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Vedúci BBC:

prof. Ing. Dušan Šimšík, PhD.
dusan.simsik@tuke.sk
Tel: +421 55 602 2654
Fax: +421 55 602 2654Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Podľa §56 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je prijatie na bakalárske štúdium (študijného programu prvého stupňa) bez prijímacích skúšok, základnou podmienkou prijatia je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.Forma prijímacej skúšky

bez  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.10.2019 - 31.03.2020

  • Zaslanie vysvedčenia do

    31.08.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Spôsob úhrady poplatku: bankovým prevodom, výnimočne poštovou poukážkou typu U
Povinné údaje pri úhrade:
IBAN: SK4181800000007000151492
Názov účtu adresáta: Strojnícka fakulta TU v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice
Variabilný symbol: 9
Konštantný symbol: 0308

Text pre prijímateľa: meno a priezvisko, študijný program uvedený v prihláške, stupeň štúdia

Poštová adresa: Študijné oddelenie, Strojnícka fakulta, Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice

Fakultná web adresa: www.sjf.tuke.sk

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Ján Kráľ, PhD. – kral.jan@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 08.11.2019 19:53

Upozorniť na neaktuálne údaje