Technika ochrany životného prostredia

Profil Absolventa:

Profil absolventa 2. stupňa študijného programu Technika ochrany životného prostredia tvoria znalosti z fyzikálnych princípov a teoretických základov javov prebiehajúcich v procesnej technike a technike ochrany životného prostredia. Pozná metódy výskumu a vývoja procesného inžinierstva s orientáciou na vývoj progresívnych technológií ochrany životného prostredia. Dokáže navrhovať metódy pre riešenie problémov ochrany životného prostredia, riešiť procedúry výberu, stanovenia a závislosti skúmaných vlastností. Dokáže aplikovať získané vedomosti v oblasti komplexného ovplyvňovania ekosystémov technickými metódami. Ovláda meranie procesných veličín a riadenie procesnej a environmentálnej techniky modernými prostriedkami (PC, mikroprocesormi a pod.). Má poznatky o modelovaní procesov, ich matematickom opise, pozná metódy merania statických aj dynamických charakteristík. Vie definovať požiadavky a navrhovať progresívne technické riešenia pre potreby zvýšenia environmentálnych parametrov životného prostredia, ovláda metódy modelovania simulácie procesov a konštrukčného navrhovania novej resp. netradičnej procesnej a environmentálnej techniky. Pozná stroje a zariadenia procesnej a environmentálnej techniky, vie ich konštrukčne navrhovať na požadované funkcie a rovnako aj projektovať vrátane ich realizácie. Bude spôsobilý pre využívanie najmodernejších metód a prostriedkov pri riešení zložitých technických problémoch z procesnej techniky a techniky ochrany životného prostredia. Bude sa môcť na základe teoretických poznatkov o jednotlivých procesoch a ich súvislostiach zúčastňovať aj na výskumných projektoch z oblasti realizácie procesnej a environmentálnej techniky pre nové technológie s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti.Uplatnenie absolventov

Absolventi študijného programu Technika ochrany životného prostredia (2. stupeň) v študijnom odbore Procesná technika sa uplatnia ako konštruktéri alebo projektanti, ktorí dokážu konštruovať jednotlivé stroje a zariadenia procesnej techniky a techniky ochrany životného prostredia, ovládajú výpočtovú techniku vrátane zobrazovania v 3D priestore. Uplatnia sa ako pracovníci na oddeleniach techniky životného prostredia, v servisných organizáciách, pri realizácii investičných programov na investičných oddeleniach, v poradenskej a expertíznej činnosti, v pedagogickom pôsobení, v oblasti manažmentu, marketingu a pod. Môžu pracovať ako manažéri výroby a tiež aj predaja všetkého druhu procesnej techniky a techniky ochrany životného prostredia vo všetkých oblastiach priemyslu a tiež ako prevádzkoví inžinieri. Uplatnia sa ako pracovníci výskumu a vývoja . V neposlednej miere môžu sa uplatniť ako vedeckí pracovníci, ktorí ovládajú teóriu procesov, vedecké metódy výskumu a vývoja procesov v procesnej technike a technike ochrany životného prostredia s orientáciou na vývoj nových prvkov pre stroje a zariadenia procesnej techniky, pre separačné procesy určené pre techniku ochrany životného prostredia, ovládajú meracie a vyhodnocovacie  metódy vybraných fyzikálnych a chemických faktorov  a procesných veličín.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

http://www.sjf.tuke.sk/uchadzac/podmienky-prijatia/inzinierske-studiumPodmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia zahraničných študentov sú rovnaké ako podmienky prijatia občanov Slovenskej republiky. Fakulta si vyhradzuje právo podmieniť otvorenie študijného programu pre zahraničných študentov primeraným záujmom. Poplatok za štúdium cudzincov - samoplatcov je stanovený platnou legislatívou univerzity.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

výberové konanieKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Bezbariérové centrum pri Technickej univerzite v Košiciach

http://web.tuke.sk/AC/profil.html

doc. Ing. Alena Galajdová, PhD.
email: Alena Galajdová@tuke.sk
Tel: +421 55 602 2377
Fax: +421 55 602 2654Forma prijímacej skúšky

bez  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.01.2020 - 29.06.2020

  • Zaslanie vysvedčenia do

    31.08.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
10


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania: 30,- € papierová prihláška alebo 20,- € elektronická prihláška
Spôsob úhrady poplatku: bankovým prevodom, výnimočne poštovou poukážkou typu U
Povinné údaje pri úhrade:
IBAN: SK4181800000007000151492
Názov účtu adresáta: Strojnícka fakulta TU v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice
Variabilný symbol: 9
Konštantný symbol: 0308

Text pre prijímateľa: meno a priezvisko, študijný program uvedený v prihláške, stupeň štúdia

Poštová adresa: Študijné oddelenie D SjF, Strojnícka fakulta, Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Peter Frankovský, PhD. – peter.frankovsky@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 19.12.2019 09:56

Upozorniť na neaktuálne údaje