Technická fyzika

Technická fyzika je nový študijný program vhodný pre študentov, ktorých zaujíma fyzika a majú záujem pracovať v oblasti aplikovaného výskumu a vývoja. Okrem štúdia fyziky je zameraný na moderné metódy štúdia fyzikálnych systémov a procesov (experimentálne a počítačové). Od “klasického” bakalárskeho programu Fyzika sa odlišuje väčším dôrazom na všeobecnú fyziku, fyziku materiálov, a na experimentálne a numerické metódy ich skúmania.Uplatnenie absolventov

Absolvent získa fyzikálne vedomosti v rozsahu základného kurzu fyziky, dostatočné na to, aby porozumel  podstate fyzikálnych dejov, prebiehajúcich v rôznych systémoch a dokázal ich kvalitatívne aj kvantitatívne opísať. Bude schopný pracovať s modernými experimentálnymi zariadeniami. Jeho matematické a programatorské zručnosti mu umožnia fyzikálne deje simulovať v počítači. Svoje znalosti si môže prehĺbiť ďalším štúdiom v magisterských programoch ponúkaných FMFI (pripravuje sa nový magisterský program Technická fyzika). Môže pokračovať v śtúdiu aj na technických vysokých školách, kde s výhodou uplatní svoje znalosti z matematiky a fyziky. Nájde uplatnenie aj vo výskumnej základni súkromných firiem a v materiálovom výskume.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.Doplňujúce informácie

Uchádzač môže v jednej prihláške na štúdium uviesť najviac tri študijné programy v poradí podľa svojho záujmu. Uchádzačom, ktorí v prihláške na štúdium uvedú viac ako jeden študijný program bude umožnené, aby vykonali prijímacie skúšky na tie študijné programy, ktoré majú uvedené s vyššou prioritou ako študijný program, na ktorý boli prijatí bez prijímacích skúšok. Ak uchádzač splní podmienky prijatia na štúdium viacerých študijných programov, bude prijatý na študijný program, ktorý v prihláške na štúdium uviedol s najvyššou prioritou.Podmienky pre zahraničných študentov

Uchádzači zo zahraničia sa môžu prihlásiť obdobným spôsobom ako občania SR.

Podmienkou prijatia zahraničných uchádzačov na študijný program, ktorý sa uskutočňuje v slovenskom jazyku, je znalosť slovenského jazyka na úrovni B2 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

Výučba v anglickom jazyku sa realizuje len pri minimálnom počte piatich študentov v skupine. Ročné školné je stanovené vo výške 2 000 EUR.Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Na všetky študijné programy budú prijatí bez prijímacích skúšok

a) úspešní riešitelia krajského kola alebo celoštátneho kola predmetovej olympiády organizovanej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Jednotou slovenských matematikov a fyzikov alebo Slovenskou informatickou spoločnosťou v kategóriách A alebo B; predmetová olympiáda sa musí vzťahovať na profilový predmet príslušného študijného programu,

b) úspešní účastníci celoštátneho kola Stredoškolskej odbornej činnosti v súťažnom odbore, ktorý sa vzťahuje na profilový predmet príslušného študijného programu, alebo

c) úspešní riešitelia celoštátneho kola Turnaja mladých fyzikov, ak je fyzika profilovým predmetom príslušného študijného programu.

Na jednotlivé študijné programy budú uchádzači prijatí bez prijímacích skúšok na základe študijných výsledkov zo strednej školy, pričom na prijatie na štúdium postačuje splnenie aspoň jednej z podmienok:

Fyzika:

1. percentil aspoň 60 z autorizovanej skúšky z matematiky

ALEBO

2. maturita z aspoň jedného profilového predmetu s hodnotením 1 alebo 2

ALEBO

3. klasifikácie 1 alebo 2 na koncoročných vysvedčeniach zo všetkých profilových predmetov. 

Dokumenty a študijné výsledky, ktoré sa zohľadňujú pri prijatí na bakalárske štúdium bez prijímacích skúšok, musia pochádzať zo štúdia na strednej škole ukončeného najneskôr v školskom roku 2015/16Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami
PaedDr. Elena Mendelová, CSc.
Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami
tel.: 02/602 95 166
e-mail: mendelova@fmph.uniba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Prijímacia skúška pozostáva z dvoch častí: autorizovaná skúška z matematiky a predmet prijímacej skúšky , pričom

a) za autorizovanú skúšku z matematiky získa uchádzač počet bodov rovný pätine získaného percentilu,

b) za predmet prijímacej skúšky získa uchádzač maximálne 20 bodov,

c) v prípade neabsolvovania ktorejkoľvek časti prijímacej skúšky (autorizovanej skúšky z matematiky alebo predmetu prijímacej skúšky) získa uchádzač za túto časť 0 bodov.

Externá časť maturity môže byť nahradená písomným testom z matematiky realizovaným  nezávislým posudzovateľom (SCIO, www.scio.cz).Forma prijímacej skúšky

písomnáTesty

fyzika • Deň otvorených dverí

  06.02.2019

 • Deň otvorených dverí

  05.06.2019

 • Podanie prihlášky na štúdium

  31.03.2019

 • Konanie prijímacej skúšky

  11.06.2019 - 11.06.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1000 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 33 €
elektronická prihláška: 33 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica
Účet: IBAN SK 8881800000007000138327
Variabilný symbol:
•  bakalárske a magisterské štúdium: 800
•  doktorandské štúdium: 801
Špecifický symbol: rodné číslo (bez lomítka)

Pre všetkých platiacich uchádzačov (aj zo zahraničia):
IBAN SK 8881800000007000138327
SWIFT: SPSRSKBA
Všeobecná úverová banka
Mlynské Nivy 1
829 90 Bratislava

Poplatok je možné uhradiť len bankovým prevodom!

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: RNDr. Kristína Rostás, PhD. – kristina.rostas@fmph.uniba.sk
Posledná aktualizácia: 15.03.2019 14:21

Upozorniť na neaktuálne údaje