Systematická filozofia

Ciele vzdelávania študijného programu 

 1. Študentdisponuje hĺbkovým porozumením stavu poznania a postupom používaným v oblastiach filozofie, ktoré sú relevantné z hľadiska jeho ťažiskových výskumných tém. 

 1. Študentje schopný samostatne, tvorivo a v súlade s prísnymi zásadami vedeckej integrity realizovať výskum, publikovať a prezentovať výsledky z odboru filozofia a príbuzných odborov na pozícii výskumného pracovníka alebo vysokoškolského učiteľa. 

 1. Študentmá silné predpoklady, že výskumom alebo vzdelávaním v oblasti svojej expertízy a schopnosťou prezentovať výsledky výskumu bude prispievať k odbornej diskusii, rozširovaniu poznatkov na národnej i medzinárodnej úrovni a týmto spôsobom bude podporovať spoločenskýa kultúrny pokrok. 

 

 

Výstupy vzdelávania študijného programu  

vedomosti 

V1študent detailne pozná aktuálne domáce aj zahraničné diskusie a polemiky v oblasti svojej expertízy v odbore filozofia 

V2študent do hĺbky rozumie kľúčovým problémom, hypotézam a riešeniam v oblasti svojej expertízy v odbore filozofia 

V3študent osvojil si relevantné zásady a metódy výskumnej práce, ktorá rešpektuje vedeckú integritu 

 

zručnosti 

Z1študent dokáže tvorivým spôsobom formulovať, testovať a implementovať nové hypotézy a argumenty, ktoré reagujú na prebiehajúce diskusie v odbore 

Z2študent je schopný systematicky uchopiť a kritickým spôsobom reagovať na výskumné otázky a riešenia aktuálne analyzované v oblasti jeho expertízy 

Z3študent dokáže laikom prístupne a zároveň odborne zaujímavo prezentovať problémy, riešenia aj argumenty z oblasti svojej expertízy 

Z4študent je schopný fungovať v medzinárodnom odbornomdiskurzea študovať i prezentovať výsledky svojho výskumu vo svetovom jazyku 

 

kompetentnosti 

K1študent vie aplikovať svoje poznatky a zručnosti v rámci samostatnej a tvorivej výskumnej práce 

K2študent je schopný samostatne identifikovať a posúdiť etické a spoločenské aspekty výskumnej práce, a to so znalosťou prísnych zásad vedeckej integrity 

K3študent dokáže navrhnúť zmysluplný projekt, prispieť k jeho realizácii a v rámci projektu aj tímovo pracovať 

 Uplatnenie absolventov

Profil absolventa 

Absolvent doktorandského študijného programu systematická filozofia získa úplné vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v študijnom odbore filozofia. Absolvent má rozsiahle vedomosti z oblasti svojich výskumných tém z filozofie, a to na úrovni zodpovedajúcej aktuálne prebiehajúcej diskusie. Tieto poznatky mu slúžia ako základ pre uskutočňovanie samostatného a tvorivého výskumu, ktorý rešpektuje prísne zásady vedeckej integrity. Absolvent dokáže formulovať, testovať a implementovať nové hypotézy a argumenty reagujúce na kľúčové diskusie v odbore. Rovnako má vysoko nezávislé, tvorivé, kritické a analytické myslenie, ktoré aplikuje v meniacich sa podmienkach vedeckého výskumu a spoločenskej praxe. Vie naplánovať vlastný výskum a v rámci výskumu i tímovo pracovať v rôznych, hlavne akademických inštitúciách. Dokáže samostatne, pre laikov prístupne a odborne zaujímavo prezentovať výsledky svojho výskumu doma aj v zahraničí. Absolvent vyštudoval filozofiu v kontexte úsilia o dialóg rozumu a viery v duchu katolíckej intelektuálnej tradície. Absolvent môže pôsobiť v základnom výskume (samostatná a tímová vedecká práca), ale tiež v oblasti vzdelávania (najmä ako vysokoškolský učiteľ) či v aplikovanom výskume v príbuzných oblastiach filozofie, v mimovládnom sektore a pod. 

 

 1. Vysoká škola indikuje povolania,na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravenýa potenciálštudijnéhoprogramu z pohľadu uplatneniaabsolventov: 

Povolania, kde sa môžu uplatniť absolventi ŠPsystematická filozofia(externáforma) podľa štatistickej klasifikácie zamestnaní (SK ISCO-08_2020):2310003 odborný asistent vysokej školy, 2633001 filozof, 2422016 špecialista v oblasti rozvoja vedy, výskumu a inovácií 

 

 1. Relevantné externé zainteresovanéstrany, ktoré poskytli vyjadrenie alebo súhlasné stanovisko k súladuzískanej kvalifikácie so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania: 

Nie je to prípad regulovaných povolaní. Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
 • SYSTEMATICKÁ FILOZOFIA
  • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (magisterské, inžinierske alebo doktorské);
  • záväzok rešpektovať katolícky duch univerzity a fakulty;
  • úspešne absolvovať prijímaciu skúšku vo forme ústneho pohovoru o zvolenej téme dizertačnej
  práce (uchádzač si vyberá z tém, ktoré sú vypísané v závere tohto dokumentu), motivácii
  a predpokladoch uchádzača. Súčasťou pohovoru je taktiež krátke overenie úrovne znalosti
  anglického jazyka.
  Minimálny počet bodov pre úspešné absolvovanie prijímacej skúšky je 6 (z 10).
  Termín prijímacej skúšky (ústneho pohovoru): 28. august 2024Doplňujúce informácie

viac na stránke ff.ku.sk časť prijímacie konaniePodmienky pre zahraničných študentov

uchádzači majú rovnaké podmienkyKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Poradenské centrum, Katolícka univerzita, Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok, poradna@ku.sk, prípadne psychologickaporadna@ku.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

K prihláške je potrebné priložiť:
a) potvrdenie o zaplatení poplatku;
b) štruktúrovaný životopis uchádzača;
c) zoznam publikovaných odborných a vedeckých prác (ak uchádzač doteraz niečo publikoval);
d) v prípade záujemcov o doktorandský študijný program SYSTEMATICKÁ FILOZOFIA aj:
- projekt dizertačnej práce (priblíženie témy) v rozsahu max. 1000 slov,
- zoznam najmenej 10 textov (knihy, state, články), ktoré sa dotýkajú vybranej témy dizertačnej práce a uchádzač ich má prečítané;
e) v prípade záujemcov o doktorandský študijný program HISTÓRIA aj:
- projekt dizertačnej práce (priblíženie témy) v rozsahu 6 – 10 normostrán, ktorý musí obsahovať tézy, resp. ciele práce, osnovu práce a zoznam prameňov a literatúry k téme práce, aktuálnosť výskumu, teoreticko-metodologické východiská problematiky, postup pri realizácii projektu, praktické prínosy výskumu,
- zoznam preštudovanej odbornej literatúry k vybranej téme v rozsahu 3 – 4 normostrán (nemusí byť totožný so zoznamom z projektu dizertačnej práce), o ktorom bude uchádzač schopný s komisiou kompetentne diskutovať;
f) v prípade záujemcov o doktorandský študijný program TEÓRIA A DEJINY ŽURNALISTIKY aj:
- projekt dizertačnej práce (priblíženie témy) v rozsahu max. 1000 slov obsahujúci cieľ práce, osnovu práce, návrh literatúry, súčasný stav problematiky, vlastný prínos, metodologický náčrt;
- zoznam najmenej 10 textov (knihy, state, články), ktoré sa dotýkajú vybranej témy dizertačnej práce a uchádzač ich má prečítané;
- ukážky publikačnej činnosti: môže byť odborná (napr. seminárna práca, ucelená stať záverečnej práce), vedecká (napr. štúdia) alebo novinárska.
Na študijné oddelenie je potrebné doručiť (ak je možné, tak najlepšie v čase podania prihlášky):
a) overené kópie dokladov o absolvovaní štúdia (magisterský/inžiniersky/doktorský diplom, dodatok k diplomu a vysvedčenie o štátnej skúške), pričom uchádzači, ktorým doklady o absolvovaní štúdia vystavila Filozofická fakulta KU (požadované štúdium absolvovali na Filozofickej fakulte KU) ich predkladať nemusia;
b) v prípade uchádzačov, ktorí požadované vysokoškolské vzdelanie získali v zahraničí aj rozhodnutie o uznaní zahraničného dokladu o vzdelaní za účelom štúdia v SR.
Informácie o ďalšom procese v prijímacom konaní budú zaslané uchádzačom elektronickou alebo listinnou poštou.

Termín overovania splnenia podmienok prijatia na štúdium: do 30. augusta 2024
Písomné rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania bude zaslané uchádzačom najneskôr do 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium. Písomné rozhodnutie sa doručuje uchádzačom do vlastných rúk.

Uchádzač môže podať:
BUĎ elektronickú prihlášku
- prostredníctvom e-prihlaska.ku.sk;
- takáto elektronická prihláška sa netlačí, nepodpisuje, neposiela na poštovú adresu fakulty.
ALEBO listinnú (nie elektronickú) prihlášku
- takáto listinná (nie elektronická) prihláška najčastejšie na formulári ŠEVT sa posiela na adresu:

Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta, Študijné oddelenie
Hrabovská cesta 1B
034 01 Ružomberok

Pozor! Ak uchádzač podáva prihlášku prostredníctvom portálu portalvs.sk, prihlášku je potrebné zaslať aj v listinnej podobe na adresu fakulty. V takomto prípade poplatok je poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konanie 30 €. Odporúčame preto využiť e-prihlaska.ku.sk, nie portalvs.sk.

V prípade ďalších otázok je možné kontaktovať

Študijné oddelenie Filozofickej fakulty KU – studijne.ff@ku.sk • Podanie prihlášky na štúdium

  18.08.2024

 • Konanie prijímacej skúšky

  28.08.2024 - 28.08.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
3


Prílohy
 • životopis
 • doklad o zaplatení poplatku


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 960 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 960 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 25 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica

Účet: 7 000 224 399/8180

IBAN: SK70 8180 0000 0070 0022 4399

Var. symbol: 1400501

Špecifický symbol: dátum narodenia v tvare DDMMRRRR

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Hana Grellnethová – hana.grellnethova@ku.sk
Posledná aktualizácia: 21.06.2024 09:43

Upozorniť na neaktuálne údaje