Systematická filozofia

Súčasťou doktorandského študijného programu a podmienkou jeho úspešného ukončenia je vypracovanie a obhájenie dizertačnej práce. Doktorandské štúdium prebieha pod vedením školiteľa podľa tzv. individuálneho študijného plánu, ktorý spravidla pozostáva zo študijnej časti, výskumnej časti a pri dennej forme aj z pedagogickej činnosti. Povinné a povinne voliteľné predmety sú zamerané na poskytnutie teoretických predpokladov a zvládnutie metodologických postupov na riešenie filozofických problémov v teoretickej i praktickej filozofii. Praktické zvládnutie rozpracovania dizertačnej práce sa predstavuje a hodnotí na doktorandských seminároch (privatissimum 1, 2, 3, 4, 5).Uplatnenie absolventov

Absolvent získa schopnosti tvorivo, kreatívne a vedecky pracovať. Dokáže identifikovať závažný filozofický problém, získať prehľad o jeho doterajšom riešení a kreatívnym spôsobom hľadať nové riešenia. Je schopný pracovať aj v kolektíve a spolupracovať na riešení závažných aktuálnych otázok súčasného kultúrneho a spoločenského diania. Tým získava širokú možnosť uplatnenia. Absolvent môže nastúpiť na miesto odborného asistenta na vysokej škole v danom alebo príbuznom odbore. Absolvent môže pracovať na výskumnom mieste humanitného alebo spoločenského zamerania, vo vydavateľskej sfére, v neziskových organizáciách, všade, kde môže uplatniť svoje tvorivé, analytické a systematizujúce schopnosti.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

-          získanie magisterského vzdelania v príslušnom alebo príbuznom

           odbore

-          záväzok rešpektovať katolícky duch univerzity a fakulty

-          úspešnosť na prijímacej skúške

 Doplňujúce informácie

viac na stránke ff.ku.sk časť prijímacie konaniePodmienky pre zahraničných študentov

uchádzači majú rovnaké podmienkyKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Katarína Markovičová, PhD., Poradenské centrum, Katolícka univerzita, Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok, katarina.markovicova@ku.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške
 • ­štruktúrovaný životopis,
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní (v prípade, že uchádzačovi ešte nebol vydaný diplom, bude akceptovaný originál potvrdenia o ukončení štúdia; uchádzači, ktorí magisterský študijný program absolvovali na FF KU v Ružomberku, predložia iba kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní a uchádzači, ktorí magisterský študijný program absolvovali na inej fakulte KU, predložia kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní spolu s ich originálmi k nahliadnutiu a overeniu zamestnancovi príslušného oddelenia),
 • čestné vyhlásenie o štátnom občianstve,
 • súpis svojich publikovaných článkov alebo súpis výsledkov inej odbornej alebo umeleckej činnosti, príp. posudky o týchto prácach a činnostiach,
 • uchádzači o štúdium systematickej filozofie pripoja k prihláške a) projekt dizertačnej práce, ktorý musí obsahovať tézu, resp. cieľ práce, osnovu práce a literatúru, b) 1 ukážku publikačnej činnosti (napr. seminárnu prácu, ucelenú časť záverečnej práce) v rozsahu max. 20 normostrán textu (36 tis. znakov), c) zoznam preštudovanej filozofickej literatúry, o ktorej sú schopní s komisiou kompetentne diskutovať,
 • potvrdenie o zaplatení poplatku (bez dokladu o zaplatení nebude prihláška zaregistrovaná). Poplatok za prijímacie konanie sa nevracia.

Prihlášku zašlite na adresu:

Oddelenie pre vedu, umenie a doktorandské štúdium

Filozofická fakulta KU

Hrabovská cesta 1B

034 01 RužomberokForma prijímacej skúšky
 • prezentácia projektu dizertačnej práce a diskusia
 • komisia hodnotí hlavne obsahovú stránku projektu, úroveň jeho prezentácie a schopnosť v diskusii reagovať na položené otázky


 • Deň otvorených dverí

  04.02.2020

 • Podanie prihlášky na štúdium

  31.05.2019

 • Konanie prijímacej skúšky

  21.06.2019 - 21.06.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
2


Povinné prílohy
 • životopis (papierová forma)
 • doklad o zaplatení poplatku (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 850 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 25 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica

Účet: 7 000 224 399/8180

IBAN: SK70 8180 0000 0070 0022 4399

Var. symbol: 1400501

Špecifický symbol: dátum narodenia v tvare DDMMRRRR

 

 

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Hana Grellnethová – hana.grellnethova@ku.sk
Posledná aktualizácia: 11.04.2019 14:08

Upozorniť na neaktuálne údaje