Švédsky jazyk a kultúra (v kombinácii)

Tento študijný program je potrebné kombinovať s jedným z nasledujúcich študijných programov:

 • Filozofická fakulta - anglický jazyk a kultúra (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - fínsky jazyk a kultúra (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii)
Uplatnenie absolventov

Absolventi študijného programu Švédsky jazyk a kultúra v rámci študijného odboru Prekladateľstva a tlmočníctva majú široké teoretické vedomosti o jednotlivých prekladateľských a tlmočníckych disciplínach, ovládajú komparáciu jazykových, kultúrnych a spoločenských systémov. Dokážu adekvátne komunikovať v oblasti všetkých jazykových štýlov, t.j. umeleckých, odborných, novinárskych a to tak v písomnej ako aj ústnej forme. Ovládajú všetky postupy, zručnosti, návyky a stratégie odborného a umeleckého prekladu, konzekutívneho a simultánneho tlmočenia. Dosiahli vysoký stupeň jazykovej kompetencie v materinskom a cudzom jazyku, prekladateľskej a tlmočníckej kompetencie. Osvojili si právne a hospodárske aspekty prekladu ako aj praxeológiu prekladu a tlmočenia.

Teoretické vedomosti
Absolvent  2. stupňa (Mgr.) študijného programu Švédsky jazyka a kultúra má prekladateľskú spôsobilosť a spôsobilosť konzekutívneho a simultánneho tlmočníka v širokej palete odborov, má teoretické i praktické poznatky zo všetkých jazykových rovín slovenského i švédskeho jazyka ako prijímajúceho i vysielajúceho média prekladateľskej a tlmočníckej komunikácie, je schopný osvedčiť znalosť kontrastívnej lexikológie, kontrastívnej štylistiky ako aj frazeológie švédskeho a slovenského jazyka aj na úrovni individuálnej textotvornej kompetencie, aplikovať teoretické lingvistické disciplíny zaoberajúce sa jednotlivými rovinami jazykového systému švédskeho jazyka v konfrontácii so slovenčinou, má veľmi dobré poznatky z metodológie translatológie, teórie a metodiky konzekutívneho a simultánneho tlmočenia, teórie a metodiky odborného a umeleckého prekladu, pozná najdôležitejšie fázy vývoja  švédskej a severskej literatúry, umenia a kultúry, pozná dejiny Švédska v kontexte vývoja dejín Škandinávie, dokáže aplikovať poznatky a vedomosti v oblasti kultúrno-politického vývoja Severu.

Praktické schopnosti a zručnosti
Absolvent  2. stupňa (Mgr.) študijného programu Švédsky jazyka a kultúra je schopný používať lexiku rozšírenú na širokú paletu odborov, v ktorých sa predpokladá využitie švédskeho jazyka v prekladateľskej praxi, má rozvinuté znalosti o prekladateľských metódach a upevnené prekladateľské zručnosti vzťahujúce sa na konkrétnu dvojicu jazykov, t.j švédčina-slovenčina a to v rovine teoretickej ako aj praktickej, ktoré si počas magisterského štúdia rozšíril o prekladateľské zručnosti do švédskeho jazyka, dokáže uplatniť svoje translatologické schopnosti na úrovni konzekutívneho tlmočenia, osvojil si princípy simultánneho tlmočenia na širokej palete textového materiálu tak, aby sa dosiahla profesionalizácia tlmočenia zo švédskeho i do švédskeho jazyka.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti
Absolvent 2. stupňa (Mgr.) študijného programu Švédsky jazyk a kultúra ovláda na vysokej profesionálnej úrovni používanie jazykových prostriedkov v oboch jazykoch, pozná relevantné rozdiely daných kultúr, má schopnosť texty produkovať účelovo a podľa typu adresáta, efektívne a s terminologickou fundovanosťou preniknúť do špecifika rôznych vedných odborov, ovláda  prácu s aktuálnymi pracovnými prostriedkami.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Doplňujúce informácie

Na daný magisterský študijný program budú v nasledujúcom akademickom roku prijímaní uchádzači bez vykonania prijímacej skúšky, podľa poradia zostaveného na základe hodnoty dosiahnutého váženého študijného priemeru za absolvované profilové kurzy, ktoré predstavujú základ bakalárskeho študijného programu, na ktorý nadväzuje magisterský študijný program.

Pre daný študijný program sú profilové nasledovné kurzy: Jazykové cvičenia 1-4, Severská literatúra 1-4, Fonetika švédskeho jazyka, Morfológia švédskeho jazyka, Syntax švédskeho jazyka, Lexikológia švédskeho jazyka, Prekladový seminár, Základy tlmočenia, Prekladový a tlmočnícky seminár.Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia zahraničných študentov sú rovnaké ako podmienky prijatia občanov Slovenskej republiky s výnimkou štipendistov vlády SR, u ktorých prijímacia skúška môže mať aj formu prijímacieho kolokvia (na základe žiadosti uchádzača).Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Na otvárané študijné programy, na ktoré sa prihlási nižší alebo rovnaký počet uchádzačov ako je vopred stanovený a zverejnený počet prijímaných na štúdium, sú uchádzači prijímaní bez vykonania prijímacej skúšky alebo všetci prihlásení uchádzači.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Uchádzači so špecifickými potrebami (na základe odborného potvrdenia lekára alebo psychológa, resp. špeciálneho pedagóga) môžu požiadať o upravenú formu alebo spôsob vykonania prijímacej skúšky v závislosti na ich funkčnom obmedzení. Urobia tak písomnou žiadosťou priloženou k prihláške na štúdium so špecifikáciou požiadaviek na úpravu prijímacej skúšky. Tlačivo žiadosti sa nachádza na stránke http://fphil.uniba.sk/studium/uchadzac-prijimacie-konanie/magisterske-studium/informacie-pre-uchadzacov-so-specifickymi-potrebami/ Odporúčame ešte pred podaním prihlášky konzultovať výber študijného programu a špecifické požiadavky s fakultnou koordinátorkou pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami:

Doc. PhDr. Milica Schraggeová, CSc.
tel.: 02/5933 9111,  e-mail: milica.schraggeova@fphil.uniba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa (na magisterský študijný program) je absolvovanie študijného programu prvého stupňa (bakalársky študijný program). Požadovaným dokladom o tejto skutočnosti je notársky overená kópia diplomu vysokoškolského vzdelania prvého stupňa (absolventi FiF UK z roku 2016 nedokladujú).

O prijatí uchádzačov, ktorí v prijímacom konaní prejavili najvyššiu mieru schopností na štúdium vo zvolenom študijnom programe, rozhoduje dekan fakulty na zasadnutí prijímacej komisie dekana len podľa výsledného poradia uchádzačov, zostaveného na základe výsledkov prijímacej skúšky, resp. váženého študijného priemeru.

Bližie informácie nájdete na stránke http://fphil.uniba.sk/studium/uchadzac-prijimacie-konanie/magisterske-studium/ • Podanie prihlášky na štúdium

  30.04.2017

 • Konanie prijímacej skúšky

  20.06.2017 - 20.06.2017

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Prílohy
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • výpis vykonaných študijných povinností za bakalárske štúdium (papierová forma)
 • potvrdenie o úhrade poplatku (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1200 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 35 €
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica
Kód banky:
8180
Účet: SK36 8180 0000 0070 0008 3100
Variabilný symbol: 26
Konštantný symbol: 0379

Platobná inštrukcia pri cezhraničných prevodoch:

Názov banky:

Štátna pokladnica
Radlinského 32
810 05 Bratislava
Slovakia

Swiftová adresa banky: SPSRSKBA
IBAN:
SK36 8180 0000 0070 0008 3100

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Daniel Madarás – madaras@fphil.uniba.sk
Posledná aktualizácia: 03.04.2017 17:12

Upozorniť na neaktuálne údaje