Štúdium rodiny a sociálnej práce

Uplatnenie absolventov

Absolvent náuky o rodine je schopný získavať potrebné informácie z adekvátnych zdrojov a rozumieť základným spoločenským i humanitným disciplínam. Vie samostatne používať domácu aj cudzojazyčnú odbornú literatúru a kriticky ju hodnotiť. Absolvent náuky o rodine je kompetentný pracovať v oblasti prípravy mladej generácie na manželstvo a rodinný život, manželských poradenských služieb, v oblasti sociálnej pomoci rodinám, v centrách pre rodiny, v orgánoch verejnej správy, v cirkevných inštitúciách, zameraných na pomoc rodine, v masmédiách a v treťom sektore. Absolvent je schopný adekvátne posudzovať spoločenské javy a aplikovať svoje poznatky do rôznych spoločenských oblastí. Absolvent má schopnosť orientovať sa v najnovších výsledkoch vedeckého bádania spomínaných vedných odborov a vie využívať moderné technické prostriedky pre prax. Absolvent vie ďalej rozvíjať svoje poznatky a kriticky osvojovať nové skutočnosti s cieľom využívať ich v rámci svojej odborovej špecializácie. Skladba študovaných predmetov umožňuje absolventovi náuky o rodine dosiahnuť úroveň podobných študijných programov realizujúcich sa inde vo svete, preto je pripravený na prácu vo svojej oblasti aj v iných krajinách. Absolvent dosiahne bakalársky stupeň vzdelania. Základným smerovaním bakalárskeho stupňa štúdia je predovšetkým príprava na magisterský stupeň.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Prijatie na základe prospechu maturitnej skúšky.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

sr. Ľudmila Surmajová, ludmila.surmajova@ku.sk, 055/6836 100Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
 • Deň otvorených dverí

  05.02.2019

 • Podanie prihlášky na štúdium

  01.12.2018 - 30.04.2019

 • Konanie prijímacej skúšky

  14.06.2019 - 14.06.2019

 • Zaslanie vysvedčenia do

  14.06.2019

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  01.05.2019 - 31.07.2019

 • Konanie dodatočnej prijímacej skúšky

  20.08.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
5


Povinné prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • overená kópia rodného listu (papierová forma)
 • Prehlásenie o rešpektovaní ducha KU (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 650 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 35 €
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica Bratislava
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta, Hlavná 89, 041 21 Košice
Účet: SK34 8180 0000 0070 0008 5755
Variabilný symbol: 1510501
Informácia pre prijímateľa: "PP"
Konštantný symbol: 0308
Doklad o zaplatení (potvrdenie o prevode) je potrebné priložiť k prihláške.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD. – gabriel.ragan@ku.sk
Posledná aktualizácia: 22.11.2018 11:05

Upozorniť na neaktuálne údaje