Inteligentné informačné systémy

Študijný program Inteligentné informačné systémy vo svojom treťom stupni umožňuje študentom rozvíjať a prehlbovať svoje znalosti a schopnosti metód a prostriedkov informatiky, inteligentných informačných systémov a ich aplikácie v širokom spektre oblastí. Nadväzuje na študijné programy poskytujúce základné metódy a prostriedky informatiky od špecifikácie problémov, cez návrh a implementáciu ich algoritmického i nealgoritmického riešenia, analýzy vlastností riešenia, až po vlastnosti programových a technických prostriedkov informatiky. Súčasťou štúdia sú metódy vedeckej práce, oboznámenie sa súčasným stavom výskumu v predmetnej oblasti výskumu, vyhľadávaním otvorených problémov i samostatná vedecká práca. Absolvent má schopnosť samostatne riešiť náročné vedecké problémy v celej škále oblastí informačných systémov, v ktorých vie tvorivo uplatňovať pokročilé metódy a techniky návrhu a vývoja aplikácií informačných technológií alebo na bezprostredný vstup na trh práce. Špeciálne sa výskum v tomto študijnom programe orientuje najmä na problematiku takých informačných systémov, ktoré sú realizáciami v prostredí heterogénnych informačných zdrojov vrátane internetu. Absolvent má schopnosť samostatne riešiť náročné vedecké problémy, osvojí si teoretické princípy a metodológiu študovaného odboru.

Uplatnenie absolventov
• absolvent si osvojí zásady samostatnej a tímovej vedeckej práce, vedecké formulovanie problému (technické zadanie), právne a environmentálne aspekty nových riešení, etické a spoločenské stránky vedeckej práce, prezentácie výsledkov, rozvoj študijného odboru a prínos pre prax, • bude rozumieť inteligentným informačným systémom ako disciplíne a oblasti poznania, ako profesii v jej širšom spoločenskom kontexte, • bude si vedomý spoločenských, morálnych, právnych a ekonomických súvislostí svojej profesie; potreby sústavného profesionálneho rozvoja a celoživotného vzdelávania, aby mohol vykonávať výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti, viesť veľké projekty a brať zodpovednosť za komplexné riešenia, • bude pripravený na vedeckú kariéru v oblasti inteligentných informačných systémov aj na bezprostredný vstup na trh práce, • nájde uplatnenie ako člen tvorivého tímu alebo jeho vedúci vo verejnom aj súkromnom sektore, v bankovníctve, doprave, zdravotníctve a všade tam, kde je potreba vedeckej práce v oblasti inteligentných informačných systémov.

Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
  • Deň otvorených dverí

    13.12.2019

  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.04.2020 - 17.06.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Aktuálny počet podaných prihlášok:
14


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 100 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 20 €
elektronická prihláška: 20 €

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Marián Šimko, PhD. – marian.simko@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 31.08.2020 03:02

Upozorniť na neaktuálne údaje