Analytická chémia

Študijný program Analytická chémia podnecuje zásady vedeckej práce a väzby výskum - vývoj - aplikácia - interpretácia, etické a spoločenské stránky vedeckej práce, prezentáciu a publikovanie výsledkov v oblasti analytickej chémie ako vedy, potrebné vedomosti pre rozvoj vedného a študijného odboru a zhodnotenie vlastného prínosu pre prax. Absolvent ovláda metodológiu vedeckej práce, najmä so zameraním na špecifické oblasti analytickej chémie (štruktúrna analýza, analýza vysokočistých materiálov, stopová a ultrastopová analýza komplexných multikomponentných vzoriek, analýza chirálnych látok), aplikačne orientované oblasti (analýza v technologických procesoch, environmentálna analýza, klinická analýza, farmaceutická analýza a pod.) a metódicky orientované oblasti (separačné metódy, identifikačné a detekčné metódy, metódy štruktúrnej analýzy a pod.).

Uplatnenie absolventov
Študijný program D-ACH pripravuje absolventa, ktorý sa uplatňuje na pracovných pozíciách vyžadujúcich vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa. Absolvent študijného programu nájde prednostne uplatnenie v praxi na pozíciách zodpovedajúcich stupňu štúdia (Slovenský kvalifikačný rámec SKKR 8). Absolvent svojimi vedomosťami a zručnosťami reflektujúcimi moderné trendy analytickej chémie, vrátane odberu a úpravy vzoriek, analytických metód, vyhodnotenia a interpretácie nameraných údajov sa uplatňuje v oblastiach výskumu a vývoja, kde je potrebné aplikovať a rozvíjať poznatky vo vývoji a aplikácii analytických metód v monitorovaní kvality a bezpečnosti potravín, životného prostredia a diagnostikovaní zdravotného stavu obyvateľstva. Absolvent je schopný vykonávať povolania vymenované v bode 2b vyššie. Absolvent tohto doktorandského študijného programu sa môže zamestnať vo všetkých krajinách Európskej únie vo výskumno-vývojových a kontrolných laboratóriách na univerzitách, vo výskumnej sfére, v kontrolných a inšpekčných laboratóriách v environmentálnej, potravinárskej, priemyselnej, forenznej, toxikologickej a klinickej sfére. Uplatňuje sa aj v chemickom, farmaceutickom alebo potravinárskom priemysle na pracovných pozíciách vyžadujúcich vysokoškolské vzdelanie tretieho/druhého stupňa. Zamestnať sa môže aj v oblasti vývoja a predaja analytických riešení, v oblasti výroby, skladovania a predaja pokročilej inštrumentácie, rôznorodých chemických prípravkov, materiálov a chemikálií a podpora uvedených produktov vo forme konzultanta, aplikačného a vývojového poradcu. Absolvent môže pri správnom výbere špecifického zamerania, výberom témy vedeckej práce a dizertačného projektu formovať svoje zameranie na niektorú z metodických oblastí analytickej chémie – chromatografickú, elektrochemickú a spektrálnu, prípadne niektorú aplikačnú oblasť ako je ochrana životného prostredia, kontrola ovzdušia, kontrola kvality vôd, kontrola úpravy pitnej vody. autentifikácie potravín, bezpečnosť potravín, v oblasti ochrany a podpory zdravia, v oblasti forenznej a toxikologickej analýzy, verejného zdravia a civilnej ochrany. Podľa zverejnených informácií Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré pripravuje s využitím údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) a Ústavu informácií a prognóz v školstve (ÚIPŠ) prehľad absolventskej miery nezamestnanosti (AMN) jednotlivých vysokých škôl podľa skupín študijných odborov je evidentné, že absolvent odborov technickej chémie na STU v Bratislave v štatistikách nezamestnanosti predstavuje minoritný podiel (https://www.minedu.sk/pri-vybere-vysokej-skoly-pomoze-uchadzacom-aj-prehlad-nezamestnanosti-jej-absolventov/) a takisto poukazuje na takmer nulové počty nezamestnaných absolventov tretieho stupňa štúdia celkovo na Slovensku. Absolvent programu D-ACH sa rýchlo a ľahko zamestná v oblasti svojho uplatnenia. Spravidla sa úspešne na pozíciách etabluje a v priebehu niekoľkých rokov praxe sa kariérne vypracuje aj na vedúce pozície v podnikoch, súkromných spoločnostiach, alebo sa presadí pri vzniku nových spoločností, kde sa podieľa na vytváraní nových miest absolventov programu a absolventov inžinierskeho stupňa štúdia. Mnohí absolventi kariérne napredujú v pozíciách na rôznych univerzitách na rozvíjaní programov analytickej chémie. Uvedené konštatujeme na základe príkladov zamestnancov uvedených v bode 3b, kde uvádzame príklady absolventa v pozícii prevádzkového riaditeľa v medzinárodne pôsobiacej firme so zodpovednosťou pre 6 krajín, ďalej príklady absolventov ktorí pôsobia ako starší špecialisti a experti vo výskumných inštitúciách, pričom sa pravidelne zaujímajú o možnosti zamestnania nášho nového absolventa a následne mnohých absolventov inžinierskeho štúdia aj zamestnávajú. Uvádzame aj príklad úspešného uplatnenia sa absolventa na zahraničnej univerzite, kde už aktuálne pôsobí v pozícii docenta. Príkladov uplatnenia absolventoch D-ACH na domácej univerzite je veľký počet, pričom pôsobia v rôznych stupňoch riadenia (riaditeľ ústavu, zástupca riaditeľa, člen akademického senátu, člen Vedeckej rady) a tiež na pozíciách ako profesor, docent, alebo vedecko-pedagogický pracovník. Absolventi D-ACH našli uplatnenie a progres v svojej kariére aj na iných slovenských univerzitách v pozíciách ako dekan, profesor, docent a iné.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.03.2024 - 31.05.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
1


Aktuálny počet podaných prihlášok:
3


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 2400 €
Doplňujúce informácie k ročnému školnému:
Úplné znenie smernice rektora STU o školnom a poplatkoch: https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/pracoviska/rektorat/odd_pravne_organizacne/UZ_Smernica_skolne%20a%20poplatky_2024_2025_D1a2_signed.pdf
prejsť na internú smernicu školy

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 40 €

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Ľuboš Čirka, PhD. – lubos.cirka@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 14.06.2024 02:51

Upozorniť na neaktuálne údaje