Štruktúra a vlastnosti dreva

Uplatnenie absolventov

Absolventi tohto programu môžu nájsť uplatnenie v drevárstve, v stavebníctve a iných odboroch a to predovšetkým vo výskumno-vývojových organizáciách a výchovno-vzdelávacích inštitúciách pri riešení výskumných úloh alebo pri náročných konštrukčných projektoch.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienkou je ukončené vysokoškolské štúdium II. stupňa v daných alebo príbuzných odboroch.

Pri hodnotení uchádzača sa prihliada na jeho študijné výsledky v predchádzajúcom štúdiu, prípadnú publikačnú činnosť a účasť na študentských vedeckých a odborných konferenciách (ŠVOČ).

Prijímacie pohovory pozostávajú z dvoch častí: - písomný jazykový test (jazyk si uchádzač uvedie v prihláške na doktorandské štúdium) - z ústneho pohovoru pre komisiou.Podmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční študenti sa prihlasujú, aj prijímajú na štúdium za rovnakých podmienok ako uchádzači zo SR.Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

nie je možné bez prijímacích skúšokVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Uchádzač sa prihlasuje na témy vypísané katedrami v príslušných študijných programoch.Tlačivo pre prihlášku na doktorandské štúdium je predpísané MŠVVaŠ SR: "Prihláška na vysokoškolské štúdium, doktorandské - tretí stupeň". Je k dispozícii v špecializovaných predajniach tlačív (ŠEVT) alebo na internete na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: https://www.minedu.sk/odporucane-formulare-a-prihlaska-na-vs/. Termín podania prihlášky je najneskôr do 31.5.2019 na dekanát Drevárskej fakulty TU vo Zvolene, T.G.Masaryka 24, 960 53 Zvolen alebo osobne na referát vedecko-výskumnej práce a doktorandského štúdia dekanátu DF, č. dverí A003.  Prílohy k prihláške: · notársky overená kópia diplomu · notársky overená kópia vysvedčenia o štátnej skúške · notársky overená kópia dodatku k diplomu alebo výpis skúšok počas štúdia potvrdený študijným oddelením (a teda nemusí byť vypísaná tabuľka na 2. strane tlačiva prihlášky) · životopis · zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých (umeleckých) prác · doklad o uhradení manipulačného poplatku · rámcový projekt k téme dizertačnej práce. Od uchádzača sa nevyžaduje potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu.Forma prijímacej skúšky

Osobný pohovor - v pohovore uchádzač preukazuje teoretické znalosti z predpísaných predmetov a z predmetu špecializácie – podľa zvolenej témy. Okruhy otázok k jednotlivým skúšaným predmetom budú zaslané uchádzačom o štúdium po uzavretí prijímania prihlášok spolu s pozvánkou na prijímacie pohovory.Testy

Písomný test zo svetového jazyka.  • Deň otvorených dverí

    29.01.2019

  • Podanie prihlášky na štúdium

    31.05.2019

  • Konanie prijímacej skúšky

    02.07.2019 - 03.07.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
2


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 800 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Názov účtu: Technická univerzita vo Zvolene
Banka: Štátna pokladnica
IBAN: SK19 8180 0000 0070 0027 1101
Variabilný symbol: 81200003
Konštantný symbol: 0308

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Adrián Banski, PhD. – banski@tuzvo.sk
Posledná aktualizácia: 19.09.2018 10:06

Upozorniť na neaktuálne údaje