Strojárske technológie a materiály

Absolvent doktorandského študijného programu Strojárske technológie a materiály v odbore Strojárske technológie a materiály má prehĺbené a rozšírené teoretické poznatky umožňujúce vedecký prístup k riešeniu problematiky odboru Strojárske technológie a materiály. Absolvent má rozšírené znalosti a zručnosti z oblasti metalurgie, progresívnych technológií beztrieskového a tireskového spracovania materiálov, poznatky z disciplín počítačovej podpory a aplikácií CA technologických systémov a simulácie technologických procesov, z automatizácie technologických procesov, riadenia kontroly kvality výroby a metrológie. Absolvent doktorandského štúdia študijného programu ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja, má znalosti a zručnosti, potrebné pre výskum a vývoj nových technologických procesov a možnosti ich aplikácii v strojárstve so zohľadnením kvalitatívnych, technicko-ekonomických a ekologických aspektov.Uplatnenie absolventov

Absolventi doktorandského štúdia v odbore Strojárske technológie a materiály nájdu uplatnenie ako vedeckí pracovníci alebo pedagógovia vo vedecko-výskumných inštitúciach, vývojových pracoviskách a v pedagogickom zbore vysokých škôl. S uplatnením možno počítať aj v podobných zahraničných inštitúciach. Absolventi nájdu uplatnenie aj ako odborní a riadiaci pracovníci priemyslu a štátnej správy, ktorí budú využívať a používať výsledky vedeckej činnosti a komunikovať s vedeckými inštitúciami.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Ukončené inžinierske štúdium v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore a splnenie podmienok prijímacieho konania na III. stupeň.

Výber uchádzačov sa uskutočňuje na základe výsledkov prijímacieho pohovoru pred prijímacou komisiou podľa preukázaných vedomostí uchádzačov zo študijného oboru, ako aj schopnosti uchádzača vysvetliť prijímacej komisii obsah, metódy riešenia, štruktúru a predpokladané výsledky vybranej dizertačnej práce.

Súčasťou prijímacieho pohovoru je prezentácia uchádzačom pripravenej písomnej práce  k vybranej téme dizertačnej práce a vedeckej rozpravy.

V priebehu prijímacieho pohovoru sa posudzujú aj jazykové znalosti uchádzača vo zvolenom svetovom jazyku.Podmienky pre zahraničných študentov

The conditions of admission are identical to the conditions of admission of Slovak students.

https://tnuni.sk/uchadzaci/uznavanie-dokladov-o-vzdelani/Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Beáta Kopiláková, PhD., tel.: 032/7400231, mail: beata.kopilakova@tnuni.sk

Ing. Katarína Žitňanská, tel.: 032/7400270, mail: katarina.zitnanska@tnuni.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

The faculty prefers to submit the application via https://e-prihlaska.tnuni.sk. It is not necessary to print the completed and confirmed e-application and send it to the study department of the faculty.Forma prijímacej skúšky

oral entrance examination  • Podanie prihlášky na štúdium

    15.07.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
2


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 900 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

Fakturačné údaje k úhrade poplatku za prijímacie konanie Vám budú po podaní e-prihlášky, ktorú nájdete na https://e-prihlaska.tnuni.sk/ais/eprihlas/#!/home vygenerované systémom automaticky formou platobného príkazu. Poplatok je potrebné uhradiť do 14 dní od poslania e-prihlášky. 

V prípade, že nevyužijete vyššie popísaný komfortný proces e-prihlášky a pošlete prihlášku v papierovej forme, platobné údaje Vám budú po prijatí papierovej prihlášky poslané na Vami zadaný e-mail. Poplatok je potrebné uhradiť do 14 dní od odoslania platobného príkazu.

V prípade, že poplatok za prijímacie konanie nebude zaevidovaný v e-prihláške do 8 dní od úhrady, uchádzač zašle doklad na overenie vykonanej platby vedúcej učtárne na mail: maria.suletyova@tnuni.sk.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Katarína Žitňanská – katarina.zitnanska@tnuni.sk
Posledná aktualizácia: 12.10.2020 14:33

Upozorniť na neaktuálne údaje