Strojárske technológie a materiály

Absolvent doktorandského študijného programu Strojárske technológie a materiály v odbore Strojárske technológie a materiály má prehĺbené a rozšírené teoretické poznatky umožňujúce vedecký prístup k riešeniu problematiky odboru Strojárske technológie a materiály. Absolvent má rozšírené znalosti a zručnosti z oblasti metalurgie, progresívnych technológií beztrieskového a tireskového spracovania materiálov, poznatky z disciplín počítačovej podpory a aplikácií CA technologických systémov a simulácie technologických procesov, z automatizácie technologických procesov, riadenia kontroly kvality výroby a metrológie. Absolvent doktorandského štúdia študijného programu ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja, má znalosti a zručnosti, potrebné pre výskum a vývoj nových technologických procesov a možnosti ich aplikácii v strojárstve so zohľadnením kvalitatívnych, technicko-ekonomických a ekologických aspektov.Uplatnenie absolventov

Absolventi doktorandského štúdia v odbore Strojárske technológie a materiály nájdu uplatnenie ako vedeckí pracovníci alebo pedagógovia vo vedecko-výskumných inštitúciach, vývojových pracoviskách a v pedagogickom zbore vysokých škôl. S uplatnením možno počítať aj v podobných zahraničných inštitúciach. Absolventi nájdu uplatnenie aj ako odborní a riadiaci pracovníci priemyslu a štátnej správy, ktorí budú využívať a používať výsledky vedeckej činnosti a komunikovať s vedeckými inštitúciami.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Ukončené inžinierske štúdium v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore a splnenie podmienok prijímacieho konania na III. stupeň.

Výber uchádzačov sa uskutočňuje na základe výsledkov prijímacieho pohovoru pred prijímacou komisiou podľa preukázaných vedomostí uchádzačov zo študijného oboru, ako aj schopnosti uchádzača vysvetliť prijímacej komisii obsah, metódy riešenia, štruktúru a predpokladané výsledky vybranej dizertačnej práce.

Súčasťou prijímacieho pohovoru je prezentácia uchádzačom pripravenej písomnej práce  k vybranej téme dizertačnej práce a vedeckej rozpravy.

V priebehu prijímacieho pohovoru sa posudzujú aj jazykové znalosti uchádzača vo zvolenom svetovom jazyku.Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia sú totožné s podmienkami prijatia študentov SR.

https://tnuni.sk/uchadzaci/uznavanie-dokladov-o-vzdelani/Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Beáta Kopiláková, PhD., tel.: 032/7400231, mail: beata.kopilakova@tnuni.sk

Ing. Katarína Žitňanská, tel.: 032/7400270, mail: katarina.zitnanska@tnuni.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Pokyny k vyplňovaniu prihlášky a povinné prílohy:

Elektronická prihláška

Fakulta uprednostňuje podanie prihlášky cez https://e-prihlaska.tnuni.sk. Vyplnenú a potvrdenú e-prihlášku nie je potrebné tlačiť a posielať na študijné oddelenie fakulty.

Prihláška na doktorandské štúdium

V prihláške uvedie vážený študijný priemer za II. stupeň štúdia.

Pre urýchlenie komunikácie v prípade nekompletnosti prihlášky žiadame uchádzačov o  správne uvedenú a platnú e-mailovú adresu na prihláške.

 

Povinné prílohy prihlášky:

 • Podpísaný životopis. 
 • Notárom alebo matrikou overená  kópia dodatku diplomu alebo originál výpisu výsledkov za celé štúdium II. stupňa potvrdený študijným oddelením (nevyžaduje sa u absolventov FŠT TnUAD).
 • Notárom alebo matrikou overená kópia diplomu za II. stupeň štúdia (nevyžaduje sa u absolventov FŠT TnUAD).
 • Prehľad o publikačnej činnostidosiahnuté výsledky v súťažiach študentských vedeckých a odborných prác.
 • Projekt dizertačnej práce predkladanej k prijímaciemu konaniu.

Všeobecné podmienky a informácie:

 • Prihlášku na III. stupeň vysokoškolského štúdia si môže podať aj uchádzač, ktorý je v poslednom roku inžinierskeho štúdia a zatiaľ nemá ukončený II. stupeň vysokoškolského štúdia. Túto skutočnosť uchádzač uvedie na prihláške.
 • V prípade, že uchádzačovi do termínu konania prijímacej skúšky na III. stupeň štúdia vysoká škola, na ktorej absolvoval II. stupeň štúdia, nevydá diplom o ukončení II. stupňa štúdia,  uchádzač diplom predloží najneskôr v termíne stanovenom prijímacou komisiou.
 • procese uskutočnenia prijímacieho pohovoru dekanom vymenovaná prijímacia komisia skúma predpoklady uchádzača a úspešnosť splnenia kritérií, ktoré sú stanovené s prihliadnutím na charakter  štúdia v III. stupni štúdia.
 • Prijímacia komisia na neverejnom zasadaní zhodnotí výsledky prijímacieho pohovoru. Ak sa na prijímacom pohovore zúčastnia viacerí uchádzači o doktorandské štúdium v tom istom odbore a na rovnakú tému, prijímacia komisia určí poradie úspešnosti podľa výsledku prijímacieho pohovoru.
 • Pri určení poradia prijímacia komisia prihliada tak na rozsah odbornej publikačnej činnosti, ako aj na dosiahnuté výsledky v súťažiach študentských vedeckých a odborných prác.
 • V prípade viacerých uchádzačov na jednu tému určí prijímacia komisia poradie úspešnosti. Uchádzačovi, ktorý nie je na 1. mieste, môže navrhnúť inú tému  z tém odsúhlasených odborovou komisiou. Následne skúma predpoklady uchádzača a schopnosti vysvetliť obsah, metódy riešenia, štruktúru a predpokladané výsledky dizertačnej práce novej témy.
 • O výsledku prijímacieho pohovoru sa spíše zápisnica. Návrhy na prijatie úspešných uchádzačov doktorandského štúdia predloží prijímacia komisia dekanovi fakulty. Na základe návrhu prijímacej komisie dekan fakulty rozhodne o prijatí alebo neprijatí na štúdium.
 • Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania sa vyhotoví písomne do 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium a  má obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o možnosti podať žiadosť o jeho preskúmanie. Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí na štúdium sa doručí uchádzačovi do vlastných rúk.
 • Uchádzač môže podať  žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania.
 • Prijatý uchádzač sa stáva študentom doktorandského štúdia dňom zápisu na štúdium, ktorého termín určuje dekan.
 • Uchádzač, ktorý absolvoval inžinierske štúdium v zahraničí, musí  predložiť doklad  o uznaní dokladov o ukončenom vysokoškolskom vzdelaní vydaných zahraničnou vysokou školou. Ak je medzi príslušným štátom a Slovensku republikou uzatvorená dohoda o vzájomnom uznávaní a rovnocennosti dokladov o vzdelaní, takýto doklad sa nevyžaduje (napr. absolventom z Českej republiky sa doklady uznávajú automaticky).
 • Výberové konanie sa pre uchádzača o štúdium začína doručením jeho kompletnej prihlášky na štúdium. Prihláška musí byť doručená v termíne určenom fakultou.
 • V prípade nekompletnosti vyžadovaných údajov a príloh nebude prihláška zaradená do výberového konania.
 • Doklady, ktoré sú súčasťou prihlášky a ani poplatok za prihlášku sa nevracajú.

Informácie pre študentov zo zahraničia:

1. Pre uchádzačov z Českej republiky platia tie isté podmienky ako pre uchádzačov zo Slovenskej republiky.

2. Pre uchádzačov, s ktorými má Slovenská republika uzatvorenú zmluvu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní alebo štátu Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania.

V zmysle § 39 zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon), sa doklad o vzdelaní podľa § 33 ods. 1 zákona a § 36 ods. 1 a 2 zákona vydaný uznanou vzdelávacou inštitúciou členského štátu alebo tretieho štátu, s ktorými bola uzavretá medzinárodná zmluva o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní (Česká republika, Nemecká spolková republika, Maďarsko, Chorvátsko, Poľská republika, Rumunsko, Ukrajina), ktorou je Slovenská republika viazaná, sa na účely pokračovania v štúdia uznáva za rovnocenný automaticky.

Ak ide o doklad o vzdelaní podľa § 33 ods. 1 zákona vydaný uznanou vzdelávacou inštitúciou Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania (Albánsko, Andorra, Arménsko, Rakúsko, Azerbajdžan, Belgické kráľovstvo, Bosna a Herzegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Gruzínsko, Nemecko, Grécko, Svätá stolica, Maďarsko, Island, Írsko, Taliansko, Kazachstan, Lotyšsko, Lichtenštajnsko, Litva, Luxembursko, Malta, Moldavsko, Čierna Hora, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko,  Rumunsko, Ruská federácia, Srbsko, Slovenská republika, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Macedónsko, Turecko, Ukrajina, Spojené kráľovstvo a Bielorusko) na účely pokračovania v štúdiu, stupeň vzdelania sa uznáva za rovnocenný automaticky.

Uchádzač predloží písomnú žiadosť o uznanie dokladu o vzdelaní, ktorá musí obsahovať:

 • meno a priezvisko žiadateľa;
 • podpis žiadateľa.
 • adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu žiadateľa;
 • predmet žiadosti;
 • názov a adresu uznanej vzdelávacej inštitúcie, ktorá doklad o vzdelaní vydala;
 • rok ukončenia štúdia žiadateľa;

Prílohou žiadosti sú najmä:

 • kópia dokladu totožnosti;
 • doklad o zaplatení správneho poplatku.
 • osvedčené kópie dokladov o ukončenom vzdelaní;

Žiadateľ je povinný predložiť osvedčený preklad dokladov do slovenského jazyka. TnUAD posúdi žiadosť do 7 dní
od doručenia žiadosti. Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, konanie preruší a vyzve žiadateľa na doplnenie chýbajúcich dokladov alebo odstránenie nedostatkov žiadosti. TnUAD vydá do 15 dní od doručenia úplnej žiadosti rozhodnutie, v ktorom uvedie, s akým dokladom o vzdelaní je predložený doklad o vzdelaní rovnocenný.

3. Pre uchádzačov z iného členského štátu alebo tretieho štátu

V zmysle § 33 ods. 1 zákona o uznaní dokladu o vzdelaní,  vydaný uznanou vysokou školou v inom členskom štáte alebo v treťom štáte na účely pokračovania v štúdiu, rozhoduje TnUAD, ktorá uskutočňuje študijné programy v rovnakých študijných odboroch alebo príbuzných študijných odboroch, ako sú uvedené na doklade o vzdelaní.

Uchádzač predloží písomnú žiadosť o uznanie dokladu o vzdelaní, ktorá musí obsahovať údaje ako v bode 2. Prílohou žiadosti sú najmä:

 • kópia dokladu totožnosti;
 • doklad o zaplatení správneho poplatku.
 • osvedčené kópie dokladov o ukončenom vzdelaní;
 • výpis o absolvovaných predmetoch a vykonaných skúškach;
 • osvedčená kópia dodatku k vysokoškolskému diplomu, ak ho uznaná vysoká škola vydáva;
 • informácia o predchádzajúcom dosiahnutom vzdelaní, dosiahnutým pred vzdelaním, ktoré je predmetom žiadosti (postačuje kópia);
 • overenie pravosti podpisov a otlačku pečiatky školy na dokladoch o vzdelaní orgánom členského štátu alebo tretieho štátu príslušným na jeho overenie, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak;

TnUAD v zmysle § 34 zákona rozhodne o uznaní dokladov o vzdelaní do dvoch mesiacov od doručenia úplnej žiadosti a rozhodne:

 • o uznaní dokladu o vzdelaní;
 • zamietnutí žiadosti o uznaní dokladu o vzdelaní;
 • uložení rozdielovej skúšky.


Forma prijímacej skúšky

ústna prijímacia skúška • Podanie prihlášky na štúdium

  20.07.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
2


Povinné prílohy
 • životopis (papierová forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 900 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

Fakturačné údaje k úhrade poplatku za prijímacie konanie Vám budú po podaní e-prihlášky, ktorú nájdete na https://e-prihlaska.tnuni.sk/ais/eprihlas/#!/home vygenerované systémom automaticky formou platobného príkazu. Poplatok je potrebné uhradiť do 14 dní od poslania e-prihlášky. 

V prípade, že nevyužijete vyššie popísaný komfortný proces e-prihlášky a pošlete prihlášku v papierovej forme, platobné údaje Vám budú po prijatí papierovej prihlášky poslané na Vami zadaný e-mail. Poplatok je potrebné uhradiť do 14 dní od odoslania platobného príkazu.

V prípade, že poplatok za prijímacie konanie nebude zaevidovaný v e-prihláške do 8 dní od úhrady, uchádzač zašle doklad na overenie vykonanej platby vedúcej učtárne na mail: maria.suletyova@tnuni.sk.

UPOZORNENIE: Všetkým uchádzačom o štúdium, ktorí splnia podmienky prijatia a na štúdium sa zapíšu, univerzita vráti poplatok spojený s prijímacím konaním.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Katarína Žitňanská – katarina.zitnanska@tnuni.sk
Posledná aktualizácia: 30.03.2020 12:30

Upozorniť na neaktuálne údaje