Strihová a zvuková skladba

Študijný program strihová a zvuková skladba ponúka dva samostatné študijné plány: STRIHOVÁ SKLADBA (zabezpečuje Ateliér strihovej skladby) a ZVUKOVÁ SKLADBA (zabezpečuje Ateliér zvukovej skladby).

Študijný plán STRIHOVÁ SKLADBA

Cieľom štúdia je získať vysokoškolskú odbornú kvalifikáciu v oblasti filmovej a televíznej strihovej skladby.

Štúdium pozostáva z teoretickej prípravy, praktických cvičení a samostatnej tvorivej práce pod vedením pedagógov. Teoretické predmety sú zázemím praktickej tvorby, rozširujú všeobecné vedomosti z kultúrnej, a predovšetkým filmovej oblasti. Predpokladá sa samostatné štúdium z histórie a teórie filmu. Výsledky každého študenta, okrem štandardnej klasifikácie v jednotlivých predmetoch, hodnotí každý rok postupová komisia, ktorá rozhodne o tom, či študent môže postúpiť do nasledujúceho ročníka.

Bakalárske štúdium je denné a trvá 3 roky. Končí štátnou skúškou z Dejín svetovej kinematografie, z Teórie strihovej skladby, Strihovou skladbou vo filmových žánroch a obhajobou praktickej bakalárskej práce. Absolvent získa titul "bakalár" a je remeselne pripravený vykonávať profesionálnu prax.

Mimoriadne talentovaní absolventi bakalárskeho štúdia majú možnosť vykonať prijímacie skúšky na magisterské štúdium, ktoré trvá ďalšie dva roky.

********************************************

 

Študijný plán ZVUKOVÁ SKLADBA

Štúdium je zamerané na prípravu majstrov zvuku – zvukových dizajnérov v oblasti audiovizuálnej kultúry, najmä do tvorivých štábov filmu, televízie a nových médií. V bakalárskom stupni štúdia sa poslucháči oboznamujú so základnými atribútmi zvukového signálu, s jeho fyzikálnymi a technickými parametrami a výrazovými charakteristikami, s možnosťami jeho snímania, záznamu, spracovania, zvukovej skladby, tvorivej úpravy   a štylizácie ako aj modelovania výsledného zvukového obrazu. Zároveň nadobúdajú informácie   o najnovších filmových technológiách a vývojových trendoch v oblasti spracovania a kreovania obrazového a zvukového signálu. Súčasne nadobúdajú  poznatky z dejín a estetiky filmového umenia a príbuzných umenovedných smerov. Pravidelnými praktickými cvičeniami so študentmi ostatných ateliérov ďalej získavajú nevyhnutné remeselné návyky pri ovládaní reportážnej a štúdiovej zvukovej techniky. Súčasťou ich osobného rozvoja je tiež upevňovanie individuálneho umeleckého tvorivého myslenia. Tvorivé partnerstvo so spolupracovníkmi filmového alebo televízneho štábu je hlavnou náplňou ich praktického uplatnenia v oblasti audiovizuálnej tvorby. Osobitá pozornosť je venovaná rozvoju ich hudobného rozhľadu a myslenia.

***********************************************Uplatnenie absolventov

Absolventi študijných programov, ktoré sa vyučujú na FTF VŠMU, nachádzajú svoje uplatnenie vo filme, rozhlase, v televízii ale aj v nových médiách - ako vizuálni grafici, režiséri, fotografi, kameramani, editori, tvorcovia grafického, vizuálneho a dramatického obsahu pre web a iné sieťové médiá.

Absolvent bakalárskeho študijného programu Strihová a zvuková skladba počas štúdia získal vedomosti o metódach v umeleckých procesoch a teoretických východiskách tvorby filmu a audiovizuálneho diela a ich reflexie, základné vedomosti a orientáciu v dejinách filmu, multimediálnych a iných umení, filozofie, estetiky a kultúry, základné vedomosti a orientáciu v histórii teoretických názorov na film, audiovizuálnu tvorbu a masmediálnu komunikáciu. Získal praktické schopnosti a zručnosti uvedomele vnímať skutočnosť ako zdroj zmyslových podnetov, vedome a zámerne vytvárať mentálne obrazy a reprezentácie, projektovať myšlienkové modely a koncepty budúcich filmových a multimediálnych diel, na zodpovedajúcej úrovni rozpoznávať pôsobivosť a účinnosť prostriedkov a postupov multimediálnych umení, hľadať a nachádzať riešenia pri realizácii filmového a multimediálneho diela. Absolvent bakalárskeho študijného programu Strihová a zvuková skladba dokáže prezentovať vlastné riešenia zadaných úloh, autorských konceptov a projektov multimediálnych diel, pracovať efektívne ako člen tvorivo-realizačného tímu, udržiavať kontakt s najnovšími trendmi vo filmovom umení a multimédiách.

Bakalár študijného plánu strihová skladba je schopný analýzy reality a autorského definovania projektu vo forme textu – realizačnej interpretácie do mediálnej podoby, syntetizácie do formy audiovizuálného komunikátu – artefaktu. Dokáže porovnať rôzne druhy narácie a to z hľadiska dramaturgicko-estetických východísk ako aj z hľadiska ich zamerania k budúcemu umeleckému dielu. Je plne pripravený uplatniť sa v praxi v pozícii filmový, televízny strihač vo všetkých filmu príbuzných žánroch, v multimédiách a je schopný samostatnej asistentskej činnosti pri hranom filme.

Bakalár študijného plánu zvuková skladba si v priebehu štúdia osvojí základné praktikum tvorby audiovizuálnych diel. Ovláda svoje remeslo, podobne tak jednotlivé pracovné, technologické  a tvorivé skladobné postupy pri kreatívnom zhmotnení filmového príbehu. Analytickým úsudkom  je schopný  detekovať myšlienkovú štruktúru realizovaného umeleckého diela (filmu), vyvodzovať a navrhovať logické  ekvivalentné riešenia skladobnej syntézy. Vďaka tomu môže obrazom a zvukom  vytvoriť požadovanú symbiózu výsledného tvaru. Aby dospel do takéhoto stavu, musí mať okrem potrebných technických vedomostí a remeselnej zručnosti aj potrebné vedomosti z humanitných predmetov, hudby a teórie hudby. Tri roky štúdia by ho mali naučiť filmársky myslieť a cítiť. Táto schopnosť môže mať v kolektívnom filmárskom prostredí zásadný dopad na výslednú obrazovo-zvukovú štruktúru ním realizovaného filmového diela. Absolvent bakalárskeho štúdia študijného plánu zvuková skladba ovláda základy snímania, záznamu a postprodukčného spracovania primárneho zvuku a môže sa uplatniť ako majster zvuku pri realizácii menších filmových a televíznych  útvarov alebo ako  asistent majstra zvuku - mikrofonista pri tvorbe dlhometrážnych hraných filmových projektov.

Absolvent bakalárskeho štúdia študijného programu Strihovej a zvukovej skladby je schopný komunikovať v jednom cudzom jazyku a ovláda odbornú terminológiu v ďalšom jazyku. Za osobného predpokladu jazykovej spôsobilosti absolvent je pripravený pre profesionálnu dráhu aj v zahraničí. Po splnení podmienok bakalárskeho štúdia je pripravený uchádzať sa o magisterské štúdium študijného programu Strihovej a zvukovej skladby. Obhajobou teoretickej a praktickej bakalárskej práce absolvent získava titul Bc.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola múzických umení v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienky prijatia a ďalšie dôležité informácie nájdete v prospektoch: 

Študijný program: Strihová a zvuková skladba
Študijný plán: Strihová skladba
Forma: denné štúdium
Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky
Jazyk výuky: slovenský
Termín prijímacích skúšok: 31. 1. 2022 – 1. 2. 2022
Zaslanie elektronickej prihlášky: najneskôr do 10. 12. 2021
Uloženie povinných domácich prác do systému: najneskôr do 7. 1. 2022
Predpokladaný počet prijatých uchádzačov: 5

Prospekt – Strihová skladba

 

 

* * *

Študijný program: Strihová a zvuková skladba
Študijný plán: Zvuková skladba
Forma: denné štúdium
Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky
Jazyk výuky: slovenský
Termín prijímacích skúšok: 2. 2. 2022 – 3. 2. 2022
Zaslanie elektronickej prihlášky: najneskôr do 10. 12. 2021
Uloženie povinných domácich prác do systému: najneskôr do 7. 1. 2022
Predpokladaný počet prijatých uchádzačov: 6

Prospekt – Zvuková skladba

 Podmienky pre zahraničných študentov

Totožné ako pre domácichKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami:

Mgr. Ján Roháč

email: rohac@vsmu.sk

tel: 02 /59 303 522Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Všetky informácie sa dozviete v prospektoch: 

Prospekt – Strihová skladba

Prospekt – Zvuková skladba Forma prijímacej skúšky

Písomná, ústna, talentová. • Podanie prihlášky na štúdium

  10.12.2021

 • Konanie prijímacej skúšky

  31.01.2022 - 02.02.2022

 • Zaslanie vysvedčenia do

  02.09.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola múzických umení v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
6


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (elektronická forma)
 • životopis (elektronická forma)
 • výročné vysvedčenia zo strednej školy (elektronická forma)
 • doklad o zaplatení poplatku k prijímacím skúškam (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1650 €

Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Po vyplnení a potvrdení elektronickej prihlášky Vám systém ponúkne tlačiť príkaz na úhradu (pdf dokument), kde obdržíte potrebné údaje k platbe.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola múzických umení v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. art. Katarína Moláková, ArtD. – molakova@vsmu.sk
Posledná aktualizácia: 12.11.2021 17:45

Upozorniť na neaktuálne údaje