Strihová a zvuková skladba

Štúdium strihovej a zvukovej skladby má za cieľ výchovu k samostatnému tvorivému mysleniu a prejavu realizovanému v oblasti filmového a televízneho strihu a skladby audiovizuálneho diela akéhokoľvek žánru. Zároveň pripravuje profesionálnych odborníkov – zvukových majstrov, ktorí sú schopní samostatne a tvorivo využívať zvukové výrazové prostriedky na vyjadrenie dramaturgického zámeru a autorskej koncepcie s použitím umeleckých a technických vyjadrovacích prostriedkov.Uplatnenie absolventov

Absolventi študijných programov, ktoré sa vyučujú na FTF VŠMU nachádzajú svoje uplatnenie vo filme, rozhlase, v televízii ale aj v nových médiách - ako vizuálni grafici, režiséri, fotografi, kameramani, editori, tvorcovia grafického, vizuálneho a dramatického obsahu pre web a iné sieťové médiá.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola múzických umení v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami:

Mgr. Ján Roháč

email: rohac@vsmu.sk

tel: 02 /59 303 522Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Absolventi bakalárskeho štúdia  iných študijných programov v odbore filmové umenie a multimédiá, alebo v príbuznom študijnom odbore, musia na prijímacích skúškach a v pohovore preukázať vedomosti, poznatky, schopnosti a praktické zručnosti na úrovni absolventov bakalárskeho štúdia príslušného programu.

Prijímacia skúška pozostáva:

-      z vyhodnotenia študijných výsledkov uchádzača na bakalárskom stupni

-      z posúdenia a  zhodnotenia uchádzačovho umeleckého projektu a/lebo základného konceptu teoretickej práce z hľadiska ich umeleckého/vedeckého potenciálu, náročnosti, primeranosti a reálnosti aj vzhľadom na  objektívne možnosti školiaceho pracoviska

-      z vlastného pohovoru s uchádzačom

Komisia posudzuje individuálne schopnosti a predpoklady uchádzača samostatne a tvorivo zvládnuť požiadavky magisterského štúdia na FTF VŠMU. Okrem talentových predpokladov komisia overuje úroveň vedomostí uchádzačov z dejín študijného odboru, teoretických základov jeho praktických tvorivých disciplín, celkový kultúrny rozhľad uchádzačov a ich poznatky o aktuálnou dianí v odbore filmové umenie a multimédia.

            Komisia predkladá dekanovi protokol o výsledkoch prijímacieho konania, obsahujúci poradie uchádzačov podľa ich úspešnosti a návrhy na prijatie. O prijatí uchádzačov na štúdium rozhodne dekan do 8 dní od zasadania skúšobnej komisie.

            Uchádzači o štúdium na magisterskom stupni FTF VŠMU môžu absolvovať prijímací pohovor iba v stanovenom termíne.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola múzických umení v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Prílohy
  • osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti
  • životopis
  • bakalársky diplom
  • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ
  • potvrdenie od lekára


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1580 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica
Účet: 7000072858/8180
Variabilný symbol: 30
Špecifický symbol: 0942 003

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola múzických umení v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. art. Martin Čuvaj, ArtD. – cuvaj@vsmu.sk
Posledná aktualizácia: 09.10.2015 10:53

Upozorniť na neaktuálne údaje