Stredoeurópske areálové štúdiá

Využijúc  možnosti areálového prístupu sa študijný program stredoeurópske areálové štúdiá orientuje  na multikultúrne otázky a medzikultúrne väzby v stredoeurópskom regióne, antropologické otázky ľudskej spoločnosti a kultúry, hodnotenie kultúrnych a civilizačných javov, problematiku národnostných kultúr v stredoeurópskom regióne, ako aj osvojenie zásad práce v etnicky rôznorodých prostrediach. V študijnom programe sú tak zaradené disciplíny venované otázkam koreňov, východísk a smerovaní národných kultúr v strednej Európe, otázkam komparatistiky, jazyka, sociokultúrnych systémov a sociológii tvorivých procesov. Vzhľadom na početnosť etník a ich kultúrnych aktivít patrí kľučová pozícia výskumu kultúry krajín V4, teda slovakistike, bohemistike, polonistike a hungaristike, a to aj prostredníctvom osvojenia si jazyka uvedených etník (českého, poľského jazyka, a, prirodzene, slovenského).Uplatnenie absolventov

   Absolvent študijného programu stredoeurópske areálové štúdiá môže pracovať vo verejnej a štátnej správe, v kultúrnych inštitúciách, v knižniciach, knižných redakciách, v oblasti múzejníctva, galérií, turistiky, v rozličných nadáciách, v oblasti médií ako odborníci na problematiku strednej Európy, národných a národnostných kultúr v stredoeurópskych súvislostiach. Môže pracovať v oblasti tvorby a realizácie projektov, prezentovať výsledky národnej kultúry a byť súčasne ich tvorcom.  Môže zastávať riadiace funkcie, pôsobiť koncepčne, udržiavať kontakty so zahraničnými inštitúciami podobného zamerania.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienky prijatia sú uvedené na adrese:

https://www.fss.ukf.sk/sk/prijimacie-konanie-2/podmienky-prijatia-na-studium/podmienky-prijatia-na-magisterske-studiumDoplňujúce informácie

Študenti s trvalým bydliskom mimo Nitry majú možnosť uchádzať sa o ubytovanie v Študentských domovoch (ŠD) UKF s celkovou kapacitou cca 1600 miest a v ŠD stredných škôl v Nitre, ktoré zabezpečujú pre UKF zmluvné ubytovanie (400 miest). O pridelení ubytovania rozhoduje komisia na základe interných kritérií (vzdialenosť trvalého bydliska, sociálne pomery študenta, študijné výsledky, aktivity ako reprezentácia školy a i.). Na rôznych miestach UKF je možnosť stravovania, štúdia v študovniach, počítačových učebniach, v internetovej kaviarni v ŠD Nitra, využívanie služieb knižnice a pod. V športovom klube UKF je možnosť športového vyžitia (extraliga basketbal ženy, 1. liga volejbal ženy) a ďalšie možnosti využitia voľného času sú vo folklórnom súbore PONITRAN, v súbore cloggingových tancov ATIKUS, divadielko VYDI, v speváckych zboroch a ďalších súboroch a kluboch.

UKF v Nitre organizuje a ponúka aj externé formy štúdia (bakalársky stupeň, magisterský stupeň, doktorandské štúdium, rozširujúce štúdium pre absolventov učiteľského štúdia, doplňujúce pedagogické štúdium). Konkrétna a komplexná ponuka možností externého štúdia fakúlt UKF pre akademický rok 2018/2019 je zverejnená aj na internetovej stránke univerzity www.ukf.sk a jej fakúlt. Pre organizáciu prijímacích skúšok externého štúdia platia rovnaké pokyny ako pre uchádzačov o denné štúdium na všetkých fakultách UKF.Podmienky pre zahraničných študentov
 • študijné programy na fakultách UKF si môžu zvoliť absolventi stredných škôl zo Slovenskej republiky a zo zahraničia, ktorí svoje stredoškolské štúdium ukončili maturitnou skúškou (resp. ekvivalentnou skúškou) a predložia o tom právoplatný doklad,
 • uchádzač v stanovenom termíne vyplní a zašle v písomnej a elektronickej forme prihlášku na štúdium a úspešne vykoná prijímacie skúšky, resp. splní podmienky prijímacieho konania na zvolený študijný program,
 • uchádzač doloží k prihláške životopis a ústrižok o zaplatení administratívneho poplatku,
 • podmienkou pre zahraničných uchádzačov je absolvovanie jazykovej prípravy, pokiaľ slovenský jazyk neovládajú,
 • štúdium je bezplatné pre štátnych príslušníkov Slovenskej republiky, zahraničných študentov slovenskej národnosti (krajanov) a štátnych príslušníkov Európskej únie,
 • pre ostatných uchádzačov zo zahraničia podmienky štúdia určujú medzištátne dohody, resp. štúdium sa koná za poplatok.


Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky
 • dekan fakulty môže rozhodnúť o odpustení prijímacej skúšky alebo jej časti


Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

prof. PhDr. Peter Seidler, CSc.

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Pedagogická fakulta

Katedra pedagogiky

Dražovská cesta 4

949 74 Nitra

Slovensko

E-mail: pseidler@ukf.sk

Tel: +421 37 6408 255Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa podľa § 53 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov je vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, pričom počet získaných kreditov za predchádzajúce vysokoškolské štúdium, ktorým bolo získané vysokoškolské vzdelanie, musí byť najmenej 180 kreditov.

Uchádzači sa môžu prihlásiť na všetky študijné programy učiteľstva predmetov v kombinácii s učiteľstvom maďarského jazyka a literatúry, ktoré sú v ponukách ostatných fakúlt UKF. Fakulta sa podieľa aj na uskutočňovaní ďalších študijných programov učiteľstva pre školy s vyučovacím jazykom maďarským, ktoré sú uvedené v ponuke ostatných fakúlt UKF. V tomto prípade uchádzač v prihláške uvedie, že má záujem o štúdium "pre školy s vyučovacím jazykom maďarským".

Fakulta stredoeurópskych štúdií si vyhradzuje právo neotvoriť študijný program, na ktorý sa prihlási nízky počet záujemcov. V takomto prípade prihlášky na štúdium so všetkými prílohami ako aj poplatok za prijímacie konanie budú vrátené uchádzačovi o štúdium. • Deň otvorených dverí

  21.02.2019

 • Podanie prihlášky na štúdium

  01.12.2018 - 30.04.2019

 • Konanie prijímacej skúšky

  10.06.2019 - 14.06.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Povinné prílohy
 • životopis
 • motivačný list


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 664 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 25 €

Fakturačné údaje

Poplatok sa uhrádza na:

Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre

Banka: Štátna pokladnica

Účet: 7000073033/8180IBAN: SK51 8180 0000 0070 0007 3033,

SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX

Variabilný symbol:

a)pri elektronickej prihláške informačný systém určí variabilný symbol automaticky, b)pri písomnej forme prihlášky (vzor ŠEVT):2001xxxxxx (kde xxxxxx je dátum narodenia v tvare DDMMRR, t.j. šesť znakov bez bodky a medzier) pri dennom štúdiu.

Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno a priezvisko uchádzača.

Spôsob platby: výlučne bankovým prevodom

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: RNDr. Ladislav Szekeres, PhD. – lszekeres@ukf.sk
Posledná aktualizácia: 08.01.2019 20:44

Upozorniť na neaktuálne údaje