Stratégia a podnikanie

Magisterské štúdium prepája témy podnikateľského myslenia, vyhľadávania a oceňovania podnikateľských príležitostkí s komplexnejším strategickým rámcom. Takto nastavené štúdium podporuje uplatniteľnosť absolventov v rôznych inovačne a rozvojovo orientovaných povolaniach v domácich a zahraničných firmách a inštitúciách. Naším zámerom je tiež podporovať generačné nástupníctvo v podnikateľsky založených rodinách absolventmi, ktorí budú pripravení manažovať rodinné firmy v tomto dynamickom a medzinárodne otvorenom prostredí.

Na magisterskom štúdiu nadobudnú študenti komplexné znalosti o strategickom manažmente organizácie, podnikaní a ďalších oblastiach manažmentu, budú schopní orientovať sa v medzinárodnom prostredí.Uplatnenie absolventov

Na základe nadobudnutých vedomostí a praktických skúseností naši absolventi budú vedieť analyzovať externé a interné prostredie a trendy v rámci nich, v súlade s tým identifikovať podnikateľské príležitosti a navrhovať stratégie ich rozvoja v rámci nových, ako aj existujúcich biznisov, v domácich a zahraničných inštitúciách, ďalej ich implementovať, ako aj merať ich dopady na okolie, a to z hľadiska ekonomickej, environmentálnej a sociálnej udržateľnosti, ako aj etickej zodpovednosti.

Tieto schopnosti, nevyhnutné pre výkon vyšších manažérskych, podnikateľských a odborných funkcií v organizáciách rôznej veľkosti a typu, získajú vďaka praktickému uplatňovaniu nadobudnutých teoretických vedomostí, rozvíjaniu komunikačných a analytických zručností, ako v procese prepojenia teoretickej a metodickej výučby s praktickým riešením zadaní z konkrétnych začínajúcich, ako aj etablovaných národných i medzinárodných firiem. 
Naši študenti a absolventi nadobúdajú počas štúdia schopnosti formulovať, prezentovať a obhajovať vlastné myšlienky pred odborníkmi z praxe (aj v anglickom jazyku). Sú súčasne schopní použiť niektoré z pokročilých výskumných postupov v oblasti stratégie, podnikania a manažmentu spôsobom umožňujúcim získavať nové informácie.

Študijné plány magisterského programu Stratégia a podnikanie si môžete pozrieť na tomto odkaze: študijné plányVždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Kritériá prijímania uchádzačov o štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave sú vypracované v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov a pravidlami prijímacieho konania na UK.

Kriteria_prijimania_Mgr_denne_2022_2023.pdf (uniba.sk)

Základnou podmienkou prijatia uchádzača na štúdium študijného programu druhého stupňa vysokej školy, ktorá vyplýva z ustanovenia § 56 ods. 2 zákona o vysokých školách, je absolvovanie študijného programu prvého stupňa (ukončené bakalárske štúdium, resp. ucelené magisterské alebo inžinierske štúdium). Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase overovania splnenia podmienok na prijatie, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium. Právo uchádzača, ktorý bol na štúdium prijatý podmienečne, zaniká, ak najneskôr v deň určený na zápis nepreukáže splnenie základných podmienok na prijatie.Doplňujúce informácie

Každý uchádzač môže podať iba jednu prihlášku na denné magisterské štúdium v slovenskom jazyku, v ktorej uvedie, o ktoré študijné programy má záujem, v poradí ich dôležitosti. Uchádzači musia splniť podmienky na prijatie určené pre študijný program. Uchádzači, ktorí do prihlášky uvedú dva študijné programy, musia splniť podmienky pre obidva študijné programy, na ktoré sa prihlásili. Tieto výsledky sa prepočítajú podľa kritérií prijímacieho konania na daný študijný program. Ak uchádzač splní podmienky prijatia na obidva študijné programy, bude prijatý na ten z nich, ktorý bol uvedený v prihláške na 1. mieste.Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienkou prijatia cudzincov (aj krajanov) na štúdium je preukázanie potrebnej spôsobilosti spôsobom totožným ako v prípade občanov SR, ktorý vyplýva z ustanovenia § 56 ods. 2 zákona o vysokých školách, a tým je absolvovanie študijného programu prvého stupňa - dokladom o uznaní vzdelania podľa zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 276/2017 Z. z. a zákona č. 359/2019 Z. z. a zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

1) Absolventi denného bakalárskeho štúdia Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave a absolventi medziodborových študijných programov zabezpečovaných v spolupráci s Fakultou managementu Univerzity Komenského v Bratislave.

2) Absolventi so študijným priemerom za bakalárske (resp. ucelené vysokoškolské – Mgr., Ing.) štúdium do 1,3; pri študentoch zo študijných odborov Informatika, Elektrotechnika, Matematika alebo Kybernetika, ktorí mali počas predchádzajúceho štúdia na vysokej škole predmety ekonómie a manažmentu priemer do 2,0.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Uchádzač so špecifickými potrebami, ktorý požaduje primerané úpravy a podporné služby pri prijímacej skúške, posiela spolu s prihláškou na štúdium aj žiadosť o prispôsobenie formy prijímacej skúšky so špecifikáciou požadovaných úprav a podporných služieb, ku ktorej prikladá príslušnú odbornú dokumentáciu. Neoddeliteľnou súčasťou prihlášky na štúdium uchádzača so špecifickými potrebami je súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvedených v žiadosti.Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Absolventi bakalárskeho (resp. uceleného vysokoškolského – Mgr., Ing.) štúdia, ktorí nespĺňajú podmienky prijatia bez prijímacích skúšok a podali si prihlášku na študijný program Stratégia a podnikanie v odbore ekonómia a manažment absolvujú prijímaciu skúšku. Forma prijímacej skúšky

Ústna skúška v slovenskom a anglickom jazyku pred komisiou (rozhovor na odborné témy ekonómie, financií, manažmentu, podnikania a marketingu, pričom komisia berie do úvahy aj zaslané podklady v životopise a motivačnom liste).

Ústne skúšky budú vykonané prostredníctvom videokonferenčného hovoru pred komisiou (čo je považované za predmet prijímacej skúšky) v termínoch oznámených po ukončení termínu podávania prihlášok.   • Podanie prihlášky na štúdium

    31.05.2022

  • Konanie prijímacej skúšky

    - 05.09.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
90


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1300 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Poplatok za prijímacie konanie v slovenskom jazyku: 40 EUR

Spôsob úhrady pri e-prihláške uprednostniť platbu cez QR kód

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Účet: 7000149544/8180 IBAN - prijímacie skúšky

SK63 8180 0000 00700 0149 544

SWIFT/BIC SPSRSKBAXXX

Variabilný symbol: 0001

Špecifický symbol: ID uchádzača uvedené v príkaze na úhradu

Konštantný symbol: 0308

Správa pre prijímateľa: Meno a priezvisko

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Andrea Daňová – andrea.danova@fm.uniba.sk
Posledná aktualizácia: 29.01.2022 16:55

Upozorniť na neaktuálne údaje