Stavby s environmentálnym určením

Absolvent v medziodborovom študijnom programe získa komplexné znalosti o remediačných a recyklačných technológiách pre potreby odstraňovania znečisťujúcich látok zo zložiek ŽP a nakladania s odpadmi, z oblasti teórie technológie stavieb a stavebných materiálov. Osvojí si moderné metódy experimentálneho výskumu, environmentálneho monitoringu kvality zložiek ŽP, posudzovania udržateľnosti budov, počítačového spracovania informačných údajov a ich hodnotenie. Znalosti z prírodovedných a technických disciplín dokáže aplikovať pri riešení konkrétnych environmentálnych problémov v inžinierskej praxi so zreteľom na riziká a na minimalizáciu ich dopadov. Dokáže analyzovať, navrhovať a prevádzkovať stavby s environmentálnym určením, ako aj pripravovať a riadiť výstavbu rôznych druhov stavieb. Je schopný implementovať nové technické riešenia do prevádzkovaných technológií, zavádzať nové legislatívne predpisy a normy do celého cyklu tvorby a ochrany životného prostredia. Dokáže vykonávať výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti.Uplatnenie absolventov

Absolvent nájde uplatnenie ako inžinier pri navrhovaní a prevádzkovaní stavieb s environmentálnym určením a pri riešení problémov životného prostredia inžinierskych, dopravných a vodných stavieb, v orgánoch štátnej správy a v oblasti environmentálneho auditu. Môže pracovať v projekčných organizáciách,  tiež ako posudzovateľ vplyvu stavieb na životné prostredie. Úspešne sa môže uplatniť aj vo výskumných ústavoch a vo vzdelávacích inštitúciách. Je tiež spôsobilý vykonávať všetky funkcie a činnosti pri príprave, realizácii, rekonštrukciách, sanáciách a užívaní všetkých druhov stavieb a súborov stavieb vrátane stavbyvedúceho a stavebného dozoru, ako aj vo výrobe stavebných materiálov,  polotovarov a dielcov.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
 • Základnou podmienkou prijatia je

  1. úspešné ukončenie bakalárskeho stupňa štúdia v príslušnom alebo príbuznom študijnom odbore
  2. alebo úspešné absolvovanie programu alebo odboru so štruktúrou a obsahom absolvovaných predmetov predchádzajúceho štúdia, ktoré zaručujú spôsobilosť pokračovať v inžinierskom štúdiu.


Doplňujúce informácie

www.svf.tuke.skPodmienky pre zahraničných študentov

http://www.svf.tuke.sk/en/?page_id=9Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

bez prijímacích skúšokKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Eva Panulinová, e-mail: eva.panulinova@tuke.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

http://www.svf.tuke.sk/?page_id=253 • Podanie prihlášky na štúdium

  19.06.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
10


Povinné prílohy
 • bakalársky diplom
 • životopis
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €

Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu IBAN: SK95 8180 0000 0070 0008 3493

Konštantný symbol: 0308, Variabilný symbol: 061050029

Adresát: Stavebná fakulta TUKE, Vysokoškolská 4, 042 00 Košice

Kontakt na referát pre vzdelávanie: 055/ 602 4176, 4242

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Daniela Káposztásová, PhD. – daniela.kaposztasova@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 11.09.2019 12:13

Upozorniť na neaktuálne údaje