Stavby s environmentálnym určením

Absolvent prvého stupňa štúdia v medziodborovom študijnom programe získa základné poznatky z environmentálneho inžinierstva a stavebníctva: z oblasti analýzy stavu znečistenia životného prostredia, monitorovania znečisťujúcich látok a základných procesov ich odlučovania, tvorby, ochrany a obnovy krajiny, z prípravy, navrhovania a realizácie rôznych druhov stavieb, z riadenia výroby stavebných procesov a právnych predpisov platných v ochrane životného prostredia a v stavebníctve.

Absolvent je schopný použiť získané znalosti, praktické postupy a nástroje pre riešenie jednoduchých inžinierskych  projektov z oblasti tvorby a ochrany životného prostredia, navrhovať jednoduché stavby a fragmenty zložitých stavieb, dokáže posudzovať vplyvy činností a stavieb na životné prostredie. Uplatnenie absolventov

Absolvent bakalárskeho medziodborového študijného programu Stavby s environmentálnym určením nájde uplatnenie v  organizáciách správy, prevádzky a riadenia stavieb s environmentálnym určením, v orgánoch štátnej správy, miestnej samosprávy, na úradoch životného prostredia a stavebných odborov štátnej správy a samosprávy, v environmentálnom manažmente výrobných organizácií, v organizáciách ochrany krajiny a prírody. Môže participovať na projekčnej činnosti pri príprave, realizácii, rekonštrukcii a užívaní všetkých druhov jednoduchých stavieb ako aj  pri výrobe stavebných hmôt a polotovarov na  nižších úrovniach, podnikať na základe živnostenského oprávnenia. 

Absolventi sú pripravení na plynulý prechod do druhého stupňa štúdia.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Hodnotia sa:

1. Celkové výsledky štúdia na strednej škole (Max. 110 bodov)

2. Výsledky štúdia matematiky na strednej škole (Max. 180 bodov)Doplňujúce informácie

www.svf.tuke.skPodmienky pre zahraničných študentov

http://www.svf.tuke.sk/en/?page_id=11681Bez prijímacích skúšok
áno

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Eva Panulinová, PhD. email: eva.panulinova@tuke.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

http://www.svf.tuke.sk/?page_id=242  • Podanie prihlášky na štúdium

    15.05.2020

  • Zaslanie vysvedčenia do

    24.06.2016

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
5


Prílohy
  • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
  • životopis
  • http://www.svf.tuke.sk/?page_id=242 (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 5000 €

Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 50 €

Fakturačné údaje

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu IBAN: SK95 8180 0000 0070 0008 3493

Konštantný symbol: 0308, Variabilný symbol: 061050029

Adresát: Stavebná fakulta TUKE, Vysokoškolská 4, 042 00 Košice

Kontakt na referát pre vzdelávanie: 055/ 602 4176, 4242

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Daniela Káposztásová, PhD. – daniela.kaposztasova@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 28.02.2020 11:59

Upozorniť na neaktuálne údaje