Všeobecná živočíšna produkcia

Doktorandský študijný program Všeobecná živočíšna produkcia je zameraný na realizáciu potravinových zdrojov živočíšnej proveniencie a tvorby vstupov pre produkciu funkčných potravín pri zachovaní základných požiadaviek ich bezpečnosti. Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja v oblasti všeobecnej živočíšnej produkcie. Je schopný analyzovať jednotlivé determinanty charakterizujúce vnútorné prostredie organizmu živočíchov a jeho vzťah k environmentálnym faktorom v súlade s udržateľným rozvojom živočíšnej produkcie.

Uplatnenie absolventov
Absolvent študijného programu Všeobecná živočíšna produkcia dokáže samostatne riešiť náročné úlohy v oblasti vedeckých metód výskumu, interpretácie a predikcie v oblasti všeobecná živočíšna produkcia. Absolventi daného študijného programu nájdu uplatnenie ako vysokoškolskí učitelia, výskumní a odborní pracovníci vedecko-výskumných inštitúcií, v podnikateľských subjektoch agropotravinárskeho sektoru.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
 1. Absolvovaný II. stupeň vysokoškolského vzdelania.
 2. Úplnosť odovzdanej prihlášky na doktorandské štúdium spolu s prílohami, v stanovenom termíne.
 3. Osobná účasť uchádzača na prijímacej skúške.
 4. Vykonanie prijímacej skúšky v zmysle nižšie uvedených podmienok.
 5. Uchádzač o doktorandské štúdium na FAPZ je absolventom príslušného alebo príbuzného študijného programu v rámci akreditácie FAPZ. Podmienky a nároky kladené na uchádzača sú špecifikované v konkrétnej téme, na ktorú sa uchádzač prihlásil.


Podmienky pre zahraničných študentov

Absolvovanie II. stupňa štúdia v  požadovanom študijnom programe, dokladované nostrifikovanými dokumentami absolventa.

Zahraniční uchádzači, resp. uchádzači, ktorí absolvovali druhý stupeň vysokoškolského štúdia v zahraničí, sú povinní okrem povinných príloh priložiť k prihláške, resp. k Application Form  aj Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní

Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní (uznanie stupňa vzdelania bez porovnania odboru) vydáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ak o uznanie stupňa žiada žiadateľ, ktorého doklad o vzdelaní bol vydaný v štáte, s ktorým bola podpísaná medzinárodná bilaterálna zmluva, ale aj žiadateľ z ktoréhokoľvek iného štátu na účely preukázania splnenia základnej podmienky prijatia na štúdium. Podrobné informácie sú zverejnené: https://www.minedu.sk/uznavanie-dosiahnuteho-stupna-vysokoskolskeho-vzdelania-bez-porovnania-odboru-medzinarodne-dohody/#Ziadost

Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní (uznanie dokladu o vzdelaní v študijnom odbore) vydáva vysoká škola v Slovenskej republike, ktorá uskutočňuje študijný program v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore, ako je uvedený na doklade o riadne ukončenom vysokoškolskom vzdelaní. Podrobné informácie sú zverejnené: http://www.uniag.sk/sk/uznavanie-dokladov-o-vzdelani

 Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. Ing. Klára Vavrišinová, CSc., Katedra špeciálnej zootechniky

telefón: 0376414800

e-mail: klara.vavrisinova@uniag.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium na FAPZ SPU v Nitre sa uskutočňuje podľa zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle Študijného poriadku SPU v Nitre a Štatútu FAPZ SPU v Nitre.Forma prijímacej skúšky

Prijímacia komisia pri jednotlivých uchádzačoch o doktorandské štúdium na prijímacej skúške vyhodnotí a pridelí body za nasledovné kritériá:

1. Publikačná  činnosť a zahraničné stáže  ( max. 10 bodov)

Podľa kvality publikácií (doložených separátmi) môže uchádzač celkovo získať max. 10 bodov. Zahraničná stáž 8 bodov.

2. Študijný priemer  (max. 40 bodov)

            Pri uchádzačoch o denné doktorandské štúdium financované MŠ SR a uchádzačoch o externé doktorandské štúdium sa prihliada na dosiahnutý študijný priemer na vysokej škole do priemeru 2,00. Za študijný priemer 2,00 uchádzač nezískava žiadne bodové hodnotenie. Uchádzač môže celkovo získať 40 bodov pri priemere 1,00. Za každé zvýšenie študijného priemeru naviac o každú desatinu sa odpočítajú 4 body.

3. Úroveň znalosti svetového jazyka  (max. 30 bodov)

            Od uchádzačov dennej i externej formy doktorandského štúdia sa vyžaduje  minimálne stredne pokročilý stupeň znalosti svetových jazykov podľa požiadaviek vypísaných tém. Prijímacia skúška zo svetového jazyka pozostáva z 30 bodového testu, ktorý musia vypracovať všetci uchádzači o doktorandské štúdium.

4. Úroveň odborných vedomostí vo zvolenej vednej oblasti  (max. 20 bodov)

Prijímacia komisia formou vedeckej rozpravy preskúma a vyhodnotí úroveň vedomostí uchádzača vo vednej oblasti témy, na ktorú sa uchádzač prihlásil. Maximálny počet bodov za úroveň vedomostí je 20.                 • Podanie prihlášky na štúdium

  01.04.2024 - 31.05.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Aktuálny počet podaných prihlášok:
2


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne


Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Poplatok za prijímacie konanie:

 Výška poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na  FAPZ  je  35,- €. Doklad o úhrade musí byť doložený k prihláške.

 Úhrada poplatku

 -          pri elektronickej prihláške – poplatok zaplatíte bezhotovostne podľa návodu  uvedeného v elektronickej prihláške,

        - pre zrealizovanie platby za poplatok z iných krajín EÚ sú potrebné nasledovné údaje:

 • IBAN:   SK4081800000007000066247
 • BIC/SWIFT kód:  SPSRSKBA
 •  názov a adresa banky: Štátna pokladnica,  Radlinského 32, 810 05  Bratislava
 • konštantný symbol (KS)  0558
 • variabilný symbol (VS)   102900
 • špecifický symbol (ŠS)    102900721
 • správa pre prijímateľa – priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).

 UPOZORNENIE: príkaz na úhradu vypĺňajte pozorne,  predídete tým prípadným problémom s identifikáciou Vašej platby.

 

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Martina Vaňová – martina.vanova@uniag.sk
Posledná aktualizácia: 14.06.2024 02:52

Upozorniť na neaktuálne údaje