Udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Absolvent inžinierskeho študijného programu Udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka dokáže prezentovať vlastné postupy riešenia problémov udržateľných poľnohospodárskych systémov v nadväznosti na mimoprodukčné funkcie poľnohospodárstva podporujúce rozvoj vidieka; dokáže efektívne rozhodovať pri výbere metód, technológií, techniky a prostriedkov v oblasti udržateľných poľnohospodárskych systémov a rozvoja vidieka, rozumie základným princípom fungovania Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ, využívania projektových a neprojektových podpôr pre rozvoj poľnohospodárskeho podniku a dokáže tvorivo aplikovať získané poznatky v praxi. Absolvent získa schopnosť navrhovať, projektovať, implementovať udržateľné poľnohospodárske systémy v rôznych agroklimatických podmienkach, analyzovať a riadiť technologické procesy, rozumie nosným oblastiam udržateľných a ekologických poľnohospodárskych systémov so schopnosťou kritickej analýzy v celom komplexe problémov. Získa komplexné vedomosti o súčasných sociálno ekonomických procesoch prebiehajúcich vo vidieckom priestore, o zdrojoch vzniku disparít a externalít v priestore a bude schopný koncipovať politické a ekonomické nástroje riešenia problémov vidieka a týchto disparít v globálnom aj národnom kontexte. Bude schopný riadiť participatívne procesy spojené s územným plánovaním a návrhu strategických častí Programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja vo vybranej samospráve.

Uplatnenie absolventov
Absolventi sú pripravení tak, aby našli uplatnenie ako vrcholoví riadiaci a výkonní pracovníci vo všetkých typoch podnikateľských subjektov rezortu pôdohospodárstva, agropotravinárstva, inštitúciách štátnej správy a samosprávy, najmä v inštitúciách usmerňujúcich rozvoj vidieka a regiónov, na mestských a obecných úradoch, regionálnych agentúrach životného prostredia, inštitúciách rozvíjajúcich cestovný ruch a pod.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

ZÁKLADNÉ PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM
Základnou podmienkou prijatia študenta na inžinierske štúdium je absolvovanie študijného programu prvého stupňa a jeho úspešné ukončenie štátnou skúškou.
Prijímacie konanie na inžiniersky stupeň štúdia na FAPZ SPU v Nitre sa uskutočňuje podľa §55, §56, §57 a §58 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a v zmysle Študijného poriadku SPU v Nitre a Štatútu FAPZ SPU v Nitre.
ĎALŠIE PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM

 • Nadväznosť, resp. príbuznosť študijného programu na absolvovaný Bc. stupeň.
 • Uchádzači o štúdium študijných programov na II. stupni štúdia, ktorí úspešne ukončili bakalárske štúdium, budú prijímaní na základe dosiahnutých študijných výsledkov na I. stupni vysokoškolského štúdia, výsledkov dosiahnutých na štátnej skúške, resp. aktívnej účasti na Študentskej vedeckej konferencii. Budú zaradení do poradovníka na základe bodov získaných podľa Kritérií hodnotenia uchádzačov o štúdium na II. stupni štúdia (Príloha), pričom podmienkou prijatia na II. stupeň štúdia bude získanie minimálne  10 bodov.


Doplňujúce informácie

Príloha: Kritériá hodnotenia uchádzačov o štúdium na II. stupni štúdia

A) Bodové hodnotenie študijného priemeru a priemeru známok štátnej skúšky
Body    Študijný priemer    Priemer známok štátnej skúšky
40        1,00 – 1,02         1,00 – 1,02
39        1,03 – 1,07         1,03 – 1,07
38        1,08 – 1,12         1,08 – 1,12
37        1,13 – 1,17         1,13 – 1,17
36        1,18 – 1,22         1,18 – 1,22
35        1,23 – 1,27         1,23 – 1,27
34        1,28 – 1,32         1,28 – 1,32
33        1,33 – 1,37         1,33 – 1,37
32        1,38 – 1,42         1,38 – 1,42
31        1,43 – 1,47         1,43 – 1,47
30        1,48 – 1,52         1,48 – 1,52
29        1,53 – 1,57         1,53 – 1,57
28        1,58 – 1,62         1,58 – 1,62
27        1,63 – 1,67         1,63 – 1,67
26        1,68 – 1,72         1,68 – 1,72
25        1,73 – 1,77         1,73 – 1,77
24        1,78 – 1,82         1,78 – 1,82
23        1,83 – 1,87         1,83 – 1,87
22        1,88 – 1,92         1,88 – 1,92
21        1,93 – 1,97         1,93 – 1,97
20        1,98 – 2,02         1,98 – 2,02
19        2,03 – 2,07         2,03 – 2,07
18        2,08 – 2,12         2,08 – 2,12
17        2,13 – 2,17         2,13 – 2,17
16        2,18 – 2,22         2,18 – 2,22
15        2,23 – 2,27         2,23 – 2,27
14        2,28 – 2,32         2,28 – 2,32
13        2,33 – 2,37         2,33 – 2,37
12        2,38 – 2,42         2,38 – 2,42
11        2,43 – 2,47         2,43 – 2,47
10        2,48 – 2,52         2,48 – 2,52
9         2,53 – 2,57         2,53 – 2,57
8         2,58 – 2,62         2,58 – 2,62
7         2,63 – 2,67         2,63 – 2,67
6         2,68 – 2,72         2,68 – 2,72
5         2,73 – 2,77         2,73 – 2,77
4         2,78 – 2,82         2,78 – 2,82
3         2,83 – 2,87         2,83 – 2,87
2         2,88 – 2,92         2,88 – 2,92
1         2,93 – 2,97         2,93 – 2,97
0         2,98 a menej       2,98 a menej

B) aktívna účasť (prezentácia) na Študentskej vedeckej konferencii (ŠVK) – 10b

Sčítaním bodových hodnôt študijného priemeru, priemeru známok štátnej skúšky a bodov za aktívnu účasť na ŠVK sa získa výsledné bodové hodnotenie, na základe ktorého bude zostavené poradie uchádzačov o štúdium na II. stupni v rámci jednotlivých študijných programov.Podmienky pre zahraničných študentov

  

INFORMÁCIE PRE ZAHRANIČNÝCH UCHÁDZAČOV

Zahraniční uchádzači z členských štátov Európskej únie alebo štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo občania s trvalým pobytom v členskom štáte, budú prijímaní za rovnakých podmienok ako občania Slovenskej republiky. Zahraniční uchádzači z ostatných krajín sa môžu uchádzať o štúdium na FAPZ SPU v Nitre po úspešnom absolvovaní štúdia slovenského jazyka a doloženia certifikátu o jeho úspešnom ukončení.

Zahraniční uchádzači, resp. uchádzači, ktorí absolvovali prvý stupeň vysokoškolského štúdia v zahraničí, sú povinní okrem povinných príloh priložiť k prihláške, resp. k Application Form aj Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní

Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní (uznanie stupňa vzdelania bez porovnania odboru) vydáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ak o uznanie stupňa žiada žiadateľ, ktorého doklad o vzdelaní bol vydaný v štáte, s ktorým bola podpísaná medzinárodná bilaterálna zmluva, ale aj žiadateľ z ktoréhokoľvek iného štátu na účely preukázania splnenia základnej podmienky prijatia na štúdium. Podrobné informácie sú zverejnené: https://www.minedu.sk/uznavanie-dosiahnuteho-stupna-vysokoskolskeho-vzdelania-bez-porovnania-odboru-medzinarodne-dohody/#Ziadost

Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní (uznanie dokladu o vzdelaní v študijnom odbore) vydáva vysoká škola v Slovenskej republike, ktorá uskutočňuje študijný program v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore, ako je uvedený na doklade o riadne ukončenom vysokoškolskom vzdelaní. Podrobné informácie sú zverejnené: http://www.uniag.sk/sk/uznavanie-dokladov-o-vzdelani

Zahraniční uchádzači (výnimkou sú uchádzači z Českej republiky), ktorí budú na SPU v Nitre študovať študijný program poskytovaný v slovenskom jazyku, musia povinne absolvovať online test zameraný na zistenie úrovne ich jazykovej spôsobilosti zo slovenského jazyka. Testovanie zabezpečuje Centrum jazykov SPU v Nitre v dvoch termínoch: 28. mája 2024 a 23. júla 2024.

Na základe výsledkov testu bude uchádzačovi vydané potvrdenie o úrovni jeho jazykovej spôsobilosti (úrovne podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky). Test a potvrdenie sú spoplatnené (test: 20,- €, potvrdenie: 10,- €).

Ak úroveň jazykovej spôsobilosti uchádzača o štúdium bude nižšia ako A1, uchádzač nebude na štúdium prijatý.

Ak úroveň jazykovej spôsobilosti uchádzača bude A1, uchádzač splnil jednu z podmienok prijatia na štúdium, avšak bude povinný absolvovať 30 hodinový platený kurz slovenského jazyka organizovaný Centrom jazykov SPU v Nitre (poplatok za kurz: 120,- €). Kurz bude prebiehať v dňoch 26. augusta 2024 – 6. septembra 2024. Po ukončení kurzu bude uchádzačovi vydané potvrdenie o jeho absolvovaní.   

Ak úroveň jazykovej spôsobilosti uchádzača bude A2 a viac, uchádzač splnil jednu z podmienok prijatia na štúdium.

Podrobné informácie o teste a o kurze sú uvedené na webovej stránke Centra jazykov: https://cj.uniag.sk/sk/domov/ 

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Koordinátorka pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami
doc. Ing. Klára Vavrišínová, CSc., Ústav chovu zvierat, FAPZ SPU v Nitre tel.: 037/641 48 00 , e-mail: Klara.Vavrisinova@uniag.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

ermín podania prihlášky:do 21. júna  2024

Termín zasadnutia prijímacej komisie: 28. júna 2024

Uchádzači o štúdium podávajú elektronickú prihlášku prostredníctvom Univerzitného informačného systému SPU alebo prostredníctvom Portálu VŠ. Pri zadávaní prihlášky je možné uviesť aj alternatívny študijný program, pričom poplatok sa uhrádza iba jedenkrát.

Uchádzači zašlú do 25. júna 2024 (v prípade neskoršieho termínu štátnej skúšky, môžu aj po tomto termíne, avšak čo najskôr po jeho obdržaní) na študijné oddelenie fakulty:

•            Overený doklad o ukončení štúdia na I. stupni (diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu, iba v prípade uchádzačov z inej vysokej školy, resp. inej fakulty SPU v Nitre).

Zároveň vložia do UIS nasledovné prílohy:

•             Životopis.

•             Doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie*.

*v prípade, že platia uchádzači cez platobnú bránu v elektronickej prihláške, nie je potrebné.

Výška poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na inžiniersky študijný program FAPZ pre akademický rok 2024/2025 je 35,- € za prihlášku. Poplatok zaplatíte bezhotovostne podľa návodu uvedeného v elektronickej prihláške*.

*Príkaz na úhradu vypĺňajte pozorne,  predídete tým prípadným problémom  s identifikáciou Vašej platby. Nepoužívajte platbu poštovou poukážkou.Forma prijímacej skúšky

Prijímacie konanie na II. stupeň vysokoškolského štúdia na FAPZ SPU v Nitre sa uskutoční bez prítomnosti uchádzačov. • Podanie prihlášky na štúdium

  16.02.2024 - 21.06.2024

 • Konanie prijímacej skúšky

  28.06.2024 - 28.06.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
10


Aktuálny počet podaných prihlášok:
9


Prílohy
 • životopis (elektronická forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • doklad o úhrade poplatku za prihlášku (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 35 €
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

FAKTURAČNÉ ÚDAJE
Poplatok treba uhradiť bezhotovostne prevodom z účtu, alebo internet bankingom. Fakturačné
údaje pre spôsob úhrady sú uvedené na poslednej strane e – prihlášky .
Poplatok treba uhradiť bezhotovostne prevodom z účtu alebo internetbankingom, nie poštovou
poukážkou na nasledovné fakturačné údaje:
názov a adresa príjemcu platby: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76
Nitra
IBAN: SK40 8180 0000 0070 0006 6247
názov a adresa banky: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 811 07 Bratislava
konštantný symbol (KS): 0558
variabilný symbol (VS): číslo prihlášky
špecifický symbol (ŠS): 102900721
správa pre prijímateľa – priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).
pre zrealizovanie platby z iných krajín EÚ sú potrebné aj nasledovné údaje:
BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA
UPOZORNENIE: príkaz na úhradu vypĺňajte pozorne, predídete tým prípadným problémom
s identifikáciou Vašej platby.
Adresa pre zasielane papierových prihlášok: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre,
študijné oddelenie, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Martina Vaňová – martina.vanova@uniag.sk
Posledná aktualizácia: 17.06.2024 02:52

Upozorniť na neaktuálne údaje