Udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Absolvent bakalárskeho programu udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka ovláda biologické, technické a technologické princípy pri riadení rastlinnej a živočíšnej produkcie, princípy a zákonitosti trvalej udržateľnosti v poľnohospodárstve. Ako stredný riadiaci a výkonný pracovník zabezpečuje efektívnu prevádzku a rozvoj rastlinnej a živočíšnej výroby, získa poznatky z hodnotenia poľnohospodárskych produktov, základov hygieny a úpravy potravín, stravovania, ekonomiky, účtovníctva, ktoré využíva v podnikateľskej sfére najmä v oblasti vidieckeho turizmu a služieb. Odborný profil dopĺňajú disciplíny agroturistika a základy cestovného ruchu.

Uplatnenie absolventov
Absolventi sú pripravení tak, aby našli uplatnenie ako strední riadiaci a výkonní pracovníci vo všetkých typoch podnikateľských subjektov rezortu pôdohospodárstva, agropotravinárstva, v inštitúciách štátnej správy a samosprávy. Najmä v poľnohospodárskych podnikoch a súkromných farmách, organizáciách poskytujúcich služby v oblasti stravovania, vidieckej turistiky, v regionálnych agentúrach životného prostredia, na mestských a obecných úradoch, v samosprávnych orgánoch rozvojovej politiky na miestnej úrovni, vo vedecko-výskumných a vzdelávacích inštitúciách.

Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na štúdium (§ 56 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

 Doplňujúce informácie

Výsledok maturitnej skúšky (max. 40 bodov za priemer 1,0 resp. 0 bodov za priemer 3,0).

Uchádzači sú prijímaní podľa umiestnenia v poradovníku.

V prípade nedostatku uchádzačov o študijné programy FAPZ môže dekan:
- ponúknuť uchádzačom, ktorí sa neumiestnili v poradovníku na prihlásený študijný program, možnosť prijatia na alternatívny program s nižším počtom uchádzačov,
- akceptovať výsledky prijímacieho konania na iných fakultách SPU v Nitre, resp. iných vysokých školách.Podmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční uchádzači o štúdium z členských štátov Európskej únie alebo štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie alebo občania s trvalým pobytom v členskom štáte, sú prijímaní za rovnakých podmienok ako občania Slovenskej republiky. Zahraniční uchádzači z ostatných krajín sa môžu uchádzať o štúdium na FAPZ SPU v Nitre na základe medzištátnych zmlúv  po úspešnom  absolvovaní jazykovej prípravy na Ústave jazykovej a odbornej prípravy UK v Bratislave.Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Uchádzači sú prijímaní podľa umiestnenia v poradovníku na základe výsledkov maturitnej skúšky. Pri naplnení plánovaného počtu študentov na príslušný študijný program môže dekan prijať ďalších uchádzačov v poradí spĺňajúcich podmienky na alternatívny študijný program fakulty.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. Ing. Klára Vavrišínová, CSc., Katedra špeciálnej zootechniky, tel.: 037/6414800, email: Klara.Vavrisinova@uniag.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Podávajú sa len e-prihlášky. V prihláške uchádzač môže uviesť aj alternatívny študijný program.Forma prijímacej skúšky

Vzhľadom na prijaté Preventívne opatrenia  v súvislosti so šírením koronavírusu  sa prijímacie konanie uskutoční bez prítomnosti uchádzačov.  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.01.2020 - 30.04.2020

  • Podanie dodatočnej prihlášky

    01.05.2020 - 07.08.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
40


Aktuálny počet podaných prihlášok:
18


Prílohy
  • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
  • životopis (papierová forma)
  • doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 400 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 400 €

Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 31 €

Fakturačné údaje

Poplatok za prijímacie konanie: Výška poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania (ďalej len POPLATOK) na bakalársky študijný program FAPZ je nasledovný.

Úhrada POPLATKU  

  -  pri elektronickej prihláške 31 € – poplatok zaplatíte bezhotovostne podľa návodu  uvedeného v elektronickej prihláške,

Na zrealizovanie platby cez internetbanking, príp. bankový prevod, potrebujete nasledovné údaje:

o        názov a  adresa príjemcu platby:  Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76   Nitra

o        IBAN: SK 4081800000007000066247

o        konštantný symbol (KS) 0558

o        variabilný symbol (VS) 102900

o        špecifický symbol (ŠS) 102900721

o        správa pre prijímateľa – priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).

Na zrealizovanie platby za POPLATOK z iných krajín sú potrebné nasledovné údaje:

o        názov a  adresa príjemcu platby:  Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76   Nitra

o        IBAN: SK 4081800000007000066247

o        BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA

o      názov a adresa banky: Štátna pokladnica, Radlinského  32, 811 07  Bratislava

o        konštantný symbol (KS) 0558

o        variabilný symbol (VS) 102900

o        špecifický symbol (ŠS)  102900721

o        správa pre prijímateľa – priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).

UPOZORNENIE: príkaz na úhradu vypĺňajte pozorne,  predídete tým prípadným problémom  s identifikáciou Vašej platby.

 

Adresa:

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre

Študijné oddelenie

Tr. A. Hlinku č. 2

949 76   Nitra

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Marta Solčanská – marta.solcanska@uniag.sk
Posledná aktualizácia: 03.06.2020 03:01

Upozorniť na neaktuálne údaje