Riadiace systémy vo výrobnej technike (2014)

Absolvent študijného programu Riadiace systémy vo výrobnej technike chápe podstatné fakty, pojmy, princípy a súvislosti z teórie, stavby a riadenia informačných a riadiacich systémov vo výrobnej technike s aplikáciou na podmienky agrosektora. Absolvent študijného programu Riadiace systémy vo výrobnej technike získa teoretické a praktické poznatky z oblasti informačných a riadiacich systémov s dôrazom na ich aplikáciu vo výrobných procesoch. Dokáže analyzovať a riešiť situácie, ktoré môžu nastať pri ich návrhu, tvorbe a aplikácii vo výrobnom procese. Disponuje poznatkami o možnostiach využitia riadiacich prvkov a systémov pre rôzne druhy výrobnej techniky. Integruje technické, informačné, komunikačné a ekonomické vedomosti potrebné pre zabezpečenie návrhu a prevádzky týchto systémov. Dokáže riešiť technické problémy spôsobené ich prevádzkou. Absolvent pozná, dokáže prevádzkovať, navrhovať a implementovať vhodné systémy pre konkrétne technické zariadenia a výrobné procesy. Pozná princípy a zásady konštrukcie a riadenia riadiacich elementov a je schopný vytvoriť vhodný aplikačný softvér na ich prevádzku a riadenie. Prostredníctvom vhodného informačného a/alebo riadiaceho systému dokáže zabezpečiť bezpečnú, spoľahlivú, ekonomickú a ekologickú prevádzku výrobného procesu.

Uplatnenie absolventov
Absolventi študijného programu „Riadiace systémy vo výrobnej technike“ na druhom stupni vysokoškolského štúdia (Ing.) dokážu analyzovať a riešiť problémy vo výrobných procesoch. Disponujú poznatkami o možnostiach využitia riadiacich prvkov a systémov pre rôzne druhy výrobnej techniky. Integrujú technické, informačné, komunikačné a ekonomické vedomosti potrebné pre zabezpečenie návrhu a prevádzky týchto systémov. Absolvent je schopný riadiť výrobné systémy a využívať všeobecné poznatky aplikovaných vied potrebných pre pochopenie a osvojenie si pojmov, princípov a vzájomných súvislostí pôsobiacich v riadiacich a informačných systémoch pre výrobnú techniku. Dokáže využívať informačné technológie a vytvárať vlastné aplikačné a riadiace programy. Je schopný navrhovať riadiace systémy pre výrobné linky. Z údajov, ktoré pozbierala TF SPU v Nitre o uplatnení svojich absolventov v praxi, možno konštatovať, že absolventi našli uplatnenie prakticky vo všetkých rezortoch národného hospodárstva. Nemalou mierou sa uplatňujú aj v strojárskych a elektrotechnických organizáciách, zvlášť v útvaroch výrobnej techniky súvisiacich s využitím informačných a riadiacich technológií.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnými podmienkami prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa je:

vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, pričom súčet počtu získaných kreditov za predchádzajúce vysokoškolské štúdium, ktorým bolo získané vysokoškolské vzdelanie a počtu kreditov potrebných na riadne skončenie študijného programu druhého stupňa, na ktorý sa uchádzač hlási, musí byť najmenej 300 kreditov.Doplňujúce informácie

Ďalšie podmienky prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa:
- uchádzači o prijatie na inžinierske štúdium, ktorí ukončili bakalársky študijný program v študijnom odbore 5.2.3 Dopravné stroje a zariadenia, 5.2.46 Poľnohospodárska a lesnícka technika, 5.2.50 Výrobná technika a 5.2.57 Kvalita produkcie nebudú robiť prijímacie skúšky. Na jednu prihlášku si uchádzač uvedie jeden študijný program z ponuky študijných programov ponúkaných pre akademický rok 2017/2018. Za preukázanie poznatkov jadra sa považuje absolvovanie štátnej skúšky v jednom z uvedených študijných odborov,
- uchádzači o prijatie na inžinierske štúdium, ktorí ukončili štúdium v inom študijnom odbore sa musia podrobiť prijímacej skúške (formou písomného testu) z poznatkov jadra príslušného študijného odboru.Podmienky pre zahraničných študentov

Podľa novely VŠ zákona sa štúdium v akad. roku 2017/2018 bude uskutočňovať

v študijných programoch v slovenskom jazyku.

Prijatie zahraničných študentov na štúdium bude podmienené znalosťou slovenského jazyka.

Pokyny k uznávaniu dokladov o vzdelaní vydaného uznanou zahraničnou školou sú zverejnené  na: http://www.uniag.sk/sk/uznavanie-dokladov-o-vzdelani/Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Ďalšie podmienky prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa:
- uchádzači o prijatie na inžinierske štúdium, ktorí ukončili bakalársky študijný program v študijnom odbore 5.2.3 Dopravné stroje a zariadenia, 5.2.46 Poľnohospodárska a lesnícka technika, 5.2.50 Výrobná technika a 5.2.57 Kvalita produkcie nebudú robiť prijímacie skúšky. Na jednu prihlášku si uchádzač uvedie jeden študijný program z ponuky študijných programov ponúkaných pre akademický rok 2017/2018. Za preukázanie poznatkov jadra sa považuje absolvovanie štátnej skúšky v jednom z uvedených študijných odborov,
- uchádzači o prijatie na inžinierske štúdium, ktorí ukončili štúdium v inom študijnom odbore sa musia podrobiť prijímacej skúške (formou písomného testu) z poznatkov jadra príslušného študijného odboru.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. Ing. Maroš Korenko, PhD., Katedra kvality a strojárskych technológií, tel.: 037/6414402, e-mail: Maros.Korenko@uniag.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Uchádzači o štúdium sa môžu na jednej prihláške prihlásiť na dva študijné programy v danom odbore. Fakulta zašle uchádzačom podrobné informácie o prijímacom konaní   a o prijímacích skúškach.

Pokiaľ sa uchádzač rozhodne pre podanie klasickej prihlášky (papierový formulár) je nutné spolu s prihláškou na vysokoškolské štúdium zaslať potvrdenie o úhrade poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacie konania. V žiadnom prípade neuhrádzajte poplatok poštovou poukážkou. 

Pri podaní prihlášky elektronickou formou poplatok zaplatíte bezhotovostne podľa návodu uvedeného v elektronickej prihláške. Príkaz na úhradu vypĺňajte pozorne, predídete tým prípadným problémom s identifikáciou Vašej platby. Pri tomto spôsobe podania prihlášky nie je potrebné zasielať doklad o zaplatení poplatku. Elektronickú prihlášku si nezabudnite vytlačiť a zaslať na Študijné oddelenie TF SPU v Nitre. Samotná elektronická prihláška nestačí. K prihláške je potrebné doložiť životopis.

Pri celkovom hodnotení prijímacieho konania sa berú do úvahy aj študijné výsledky
z bakalárskeho štúdia, preto je potrebné zaslať na študijné oddelenie kópiu diplomu, vysvedčenia o štátnej skúške a dodatku k diplomu. Overené doklady o ukončení prvého stupňa vysokoškolského štúdia musia mať iba uchádzači o štúdium z iných vysokých škôl.

Podrobnejšie informácie o štúdiu na TF uchádzači získajú na internetovej stránke fakulty. Po úspešnom ukončení bakalárskeho stupňa štúdia môžu študenti pokračovať v inžinierskom štúdiu na niektorom z uvedených študijných programov.Forma prijímacej skúšky

písomná a hodnotenie výsledkov štúdia z 1. stupňa vysokoškolského štúdiaTesty

z poznatkov jadra študijného odboru   • Podanie prihlášky na štúdium

    16.02.2024 - 30.06.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
60


Aktuálny počet podaných prihlášok:
36


Prílohy
  • životopis (papierová forma)
  • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
  • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
  • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 800 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Poplatok za prijímacie konanie: výška poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania (ďalej len POPLATOK) na TF pre akademický rok 2017/2018 je nasledovný:
Úhrada POPLATKU závisí od toho, akú formu prihlášky si vyberiete, a to buď:
- pri elektronickej prihláške 33 € – poplatok zaplatíte bezhotovostne podľa návodu uvedeného v elektronickej prihláške,
- pri klasickej prihláške 35 € (papierový formulár) – odporúčame ako najvhodnejší spôsob úhrady poplatku cez internetbanking, príp. bankovým prevodom, určite NIE poštovou poukážkou, a to ani typu U.
Na zrealizovanie platby cez internetbanking, príp. bankový prevod, potrebujete nasledovné údaje:
o IBAN: SK4081800000007000066247
o konštantný symbol (KS) 0558
o variabilný symbol (VS) 103900
o špecifický symbol (ŠS) 103900721
o správa pre prijímateľa – priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky)
Názov a adresa príjemcu platby: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Trieda A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava
Na zrealizovanie platby za POPLATOK z iných krajín sú potrebné nasledovné údaje:
o IBAN: SK4081800000007000066247
o BIC/SWIFT: SPSRSKBA
o konštantný symbol (KS) 0558
o variabilný symbol (VS) 103900
o špecifický symbol (ŠS) 103900721
o správa pre prijímateľa – priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky)
Názov a adresa príjemcu platby: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Trieda A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava
UPOZORNENIE: príkaz na úhradu vypĺňajte pozorne, predídete tým prípadným problémom s identifikáciou Vašej platby.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Renáta Záhorská, PhD. – renata.zahorska@uniag.sk
Posledná aktualizácia: 30.05.2024 02:52

Upozorniť na neaktuálne údaje