Manažment živočíšnej výroby

Absolvent študijného programu je schopný analyzovať a riadiť živočíšnu produkciu a špeciálne chovy zvierat s ohľadom na kvalitu a bezpečnosť produktov, tvorbu a ochranu životného prostredia, biodiverzitu a humánny chov zvierat a schopnosť konkurencie v medzinárodnom meradle. Hlboké poznatky z oblasti biologických, technologických, ekonomických a organizačných aspektov živočíšnej výroby umožňujú analyzovať a riešiť aktuálne problémy živočíšnej výroby, riadiť vývojové projekty a tímy pracovníkov, ako aj subjektov rôznych typov.

Uplatnenie absolventov
Absolventi sú pripravení pracovať v subjektoch zameraných na živočíšnu produkciu, chovateľstvo športových a záujmových druhov zvierat a na vývoji technologických a operačných systémov v živočíšnej výrobe. Má skúsenosti ako špecialista v manažmente a organizačných štruktúrach v štátnej administratíve, ako hlavný technológ v biologických službách, výrobných a obchodných podnikoch, v poľnohospodárskom výskume a školstve.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

1. Základné podmienky prijatia na II. stupeň štúdia 

Základnou podmienkou prijatia na inžinierske štúdium je absolvovanie študijného programu prvého stupňa a jeho úspešné ukončenie štátnou skúškou.

2. Ďalšie podmienky prijatia na  II. stupeň štúdia

    1. Nadväznosť študijného programu na absolvovaný Bc. stupeň

    2. Záujemcovia o štúdium posielajú elektronickú prihlášku v stanovenom termíne.


Podmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční uchádzači o štúdium z členských štátov Európskej únie alebo štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo občania s trvalým pobytom v členskom štáte, budú prijímaní za rovnakých podmienok ako občania Slovenskej republiky. Zahraniční uchádzači z ostatných krajín sa môžu uchádzať o štúdium na FAPZ SPU v Nitre  po úspešnom  absolvovaní štúdia slovenského jazyka a doloženia certifiktu o jeho úspešnom ukončení.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Doc. Ing. Klára Vavrišínová, CSc., Ústav chovu zvierat FAPZ SPU v Nitre, tel. 037 6414800, e-mail: Klara.Vavrisinova@uniag.skForma prijímacej skúšky

Prijímacie konanie sa uskutoční bez prítomnosti uchádzačov. Prijímacia komisia zasadne 24. júna 2022 a do ôsmich dní vydá rozhodnutie o prijatí uchádzača.  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.05.2022 - 17.06.2022

  • Podanie dodatočnej prihlášky

    21.06.2022 - 31.07.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
15


Aktuálny počet podaných prihlášok:
16


Prílohy
  • životopis (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 400 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 400 €

Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 32 €

Fakturačné údaje

Elektronická prihláška  -  poplatok vo výške 32 € treba uhradiť bezhotovostne prevodom z účtu alebo internetbankingom. Fakturačné údaje pre spôsob úhrady sú uvedené na poslednej strane e-prihlášky.

Pre zrealizovanie platby z iných krajín EÚ sú potrebné aj nasledovné údaje:

BIC/SWIFT kód:    SPSRSKBAVždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Marta Solčanská – marta.solcanska@uniag.sk
Posledná aktualizácia: 30.09.2022 02:51

Upozorniť na neaktuálne údaje