Environmentálny manažment

Absolvent II. stupňa ovláda systém progresívneho riadenia, rozhodovania, koordinovania a kontroly prírodných zdrojov, procesov a vzťahov organizácií zameraných na riešenie environmentálnych problémov a podieľajúcich sa na manažmente prírodných zdrojov. Je schopný integrovaného nadrezortného posúdenia a riešenia problémov spojených s udržateľným využívaním prírodných zdrojov v regiónoch v rámci európskych programov rozvoja a v súlade s európskou environmentálnou politikou.

Uplatnenie absolventov
Absolvent sa uplatní v štátnej správe a v privátnom sektore, v projekčných kanceláriách, podnikateľskej a podnikovej sfére zaoberajúcej sa využívaním prírodných zdrojov a hospodárením s nimi, v štátnej správe a samospráve v oblasti manažmentu prírodných zdrojov a životného prostredia a v organizáciách výskumu integrovaného manažmentu prírodných zdrojov a životného prostredia na princípoch udržateľného rozvoja a ekosystémového manažmentu. Môže sa uplatniť aj vo verejnej správe zameranej na environmentálnu výchovu a vzdelávanie, v správe národného parku (na úseku environmentálnej výchovy) a v súkromnom sektore – vo firmách, ktoré sa zaoberajú obnoviteľnými zdrojmi energie, energetickou efektívnosťou a zavádzaním environmentálnych manažérskych systémov vo firmách alebo biologickou ochranou rastlín. Časť z absolventov sa uplatní na univerzitných pracoviskách alebo pokračuje v štúdiu v 3. stupni štúdia.

Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Fakulta prijíma absolventov bakalárskeho stupňa štúdia na základe prijímacieho konania (bez prijímacej skúšky a bez osobného pohovoru). Uchádzač je zaradený do poradovníka na základe bodov získaných podľa kritérií prijímacieho konania. Po prijímacom konaní uchádzač obdrží rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania. Dekanka fakulty posúdi príbuznosť študijného odboru ukončeného bakalárskeho stupňa štúdia.

Kritériom prijatia je:

-   ukončenie bakalárskeho stupňa štúdia

-   študijné výsledky dosiahnuté v bakalárskom stupni štúdia

vážený študijný priemer

1,00 – 1,30      40 bodov                                                                                          

1,31 – 1,65      30 bodov                                                                                          

1,66 – 2,00      20 bodov

≥ 2,01              10 bodov

Prijatí budú uchádzači s najvyšším počtom získaných bodov. Uchádzač môže získať maximálne 40 bodov.  Doplňujúce informácie

Študijný program v dennej forme štúdia je bezplatným a v externej forme štúdia je spoplatnený.

Výška školného je 750 €.

Poplatok za prijímacie konanie (bez prijímacej skúšky a pohovoru)  sa uhrádza bankovým prevodom, alebo cez internetbanking, nie poštovou poukažkou.

 

 

 Podmienky pre zahraničných študentov

1. Uchádzači o štúdium, ktorí absolvovali predchádzajúce vysokoškolské štúdium v zahraničí, sú povinní predložiť Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní najneskôr v deň zápisu do prvého roku  inžinierskeho stupňa štúdia.

2.  O uznaní dokladov o vzdelaní rozhoduje  (v zmysle § 33-35 Zákona č. 422/2015 Z. z. v platnom znení):

a) vysoká škola v Slovenskej republike uskutočňujúca študijné programy v rovnakých alebo príbuzných študijných odboroch, ako sú uvedené na predloženom doklade o vzdelaní; 

b) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ak v Slovenskej republike nie je vysoká škola, ktorá uskutočňuje študijné programy v rovnakých alebo príbuzných študijných odboroch, ako sú uvedené v predloženom doklade.

Ing. Veronika Dalkovičová, Dekanát FEŠRR SPU, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, tel. č. 037/641 5757, email: veronika.dalkovicova@uniag.sk

 

 Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

1. Uchádzačom o štúdium bude zaslané rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania do 30 dní od overenia splnenia podmienok pre prijatie na štúdium. Uchádzačovi, ktorého miesto pobytu nie je známe, sa doručuje vyvesením rozhodnutia na úradnej výveske Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre počas 15 dní. Posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

2. Uchádzač môže podať dekanke FEŠRR žiadosť o preskúmanie tohto rozhodnutia, a to do 8 dní odo dňa jeho doručenia.

3. Uchádzač, ktorý bude prijatý na štúdium niektorého študijného programu, je povinný poskytnúť informáciu fakulte, či sa zapíše na štúdium podľa pokynov, ktoré obdrží elektronickou formou spolu s rozhodnutím o prijatí (e-návratka je súčasťou rozhodnutia).

4. Osobné údaje uchádzača (meno, priezvisko, rodné číslo, adresa a pod.) budú využívané v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov len pre potreby prijímacieho konania a nesmú sa poskytnúť na iné účely.

5. Fakulta si vyhradzuje právo neotvoriť študijný program v dennej alebo externej forme, na ktorý sa prihlási nízky počet záujemcov. V takomto prípade fakulta ponúkne uchádzačovi o štúdium iný akreditovaný študijný program. Ak uchádzač nebude mať o štúdium v alternatívnom študijnom programe záujem, budú prihlášky na štúdium, ako aj poplatok za prijímacie konanie uchádzačovi o štúdium vrátené.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Martin Prčík, PhD., Katedra  environmentálneho manažmentu FEŠRR SPU, Mariánska 10, 949 01 Nitra, tel. č. 037/641 5628, e-mail: martin.prcik@uniag.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

bez prijímacej skúšky a osobného pohovoru • Podanie prihlášky na štúdium

  01.01.2020 - 23.07.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
5


Aktuálny počet podaných prihlášok:
11


Prílohy
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (elektronická forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (elektronická forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 750 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 750 €

Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Spôsob úhrady POPLATKU

Výška poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania:

-   pri elektronickej prihláške 35 EUR, úhrada bezhotovostne podľa návodu uvedeného v elektronickej prihláške (variabilný symbol vygeneruje systém),

Na zrealizovanie platby cez internetbanking, príp. bankový prevod, sú nevyhnutné nasledovné údaje:

 • IBAN: SK 408180000000 7000066247
 • konštantný symbol (KS) 0558
 • variabilný symbol (VS) 106900
 • špecifický symbol (ŠS) 106900721
 • správa pre prijímateľa - priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).

Na zrealizovanie platby za POPLATOK z iných krajín sú potrebné nasledovné údaje:

 • IBAN: SK 408180000000 7000066247
 • BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA
 • Názov adresa banky: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava
 • konštantný symbol (KS) 0558
 • variabilný symbol (VS) 106900
 • špecifický symbol (ŠS) 106900721
 • správa pre prijímateľa - priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).

 UPOZORNENIE: príkaz na úhradu vypĺňajte pozorne,  predídete tým prípadným problémom s identifikáciou Vašej platby. 

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Veronika Dalkovičová – veronika.dalkovicova@uniag.sk
Posledná aktualizácia: 30.09.2020 02:52

Upozorniť na neaktuálne údaje