Environmentálny manažment

Absolventi I. stupňa študijného programu Environmentálny manažment sú schopní poznať a hodnotiť stav a využívanie obnoviteľných a neobnoviteľných prírodných zdrojov, identifikovať a analyzovať ich kvantitu a kvalitu, zhromažďovať relevantné údaje, pripravovať, triediť a štatisticky spracovávať podklady pre environmentálne analýzy. Absolventi vedia navrhovať programy zhodnotenia zdrojov a podieľať sa na tvorbe environmentálnych manažérskych systémov.

Uplatnenie absolventov
Absolvent I. stupňa vysokoškolského vzdelávania sa uplatňuje ako poradca a konzultant v súkromných firmách zameraných na výrobu a služby, finančných inštitúciách, v štátnej správe a v civilnej sfére, ako hovorca a analytik pre ochranu, využívanie a manažment prírodných zdrojov v zmysle národných a medzinárodných legislatívnych noriem a limitov (EIA, LCA a pod.). Ako úradník v inštitúciách, kde sa hodnotia škody spôsobené antropogénnymi vplyvmi a prírodnými katastrofami. Absolvent je schopný pripravovať podklady pre vydávanie odborných rozhodnutí v príslušnom odbore štátnej služby, čo mu umožní jeho zaradenie do stálej štátnej služby. Absolvent sa môže uplatniť pri hodnotení stavov a zmien ekosystémových procesov priamo v teréne v intenzívne využívanom krajinnom priestore. Absolvent ovláda svetový jazyk a techniky interdisciplinárneho riešenia úloh súvisiacich so životným prostredím.

Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základné podmienky

V zmysle ods. (1) § 56 Zákona č. 131/ 2002 Z. z. je základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium získanie úplného stredného alebo úplného stredného odborného vzdelania.

 

Ďalšie podmienky prijatia na štúdium

- výsledok maturitnej skúšky (max. 60 bodov za priemer 1,00, resp. 0 bodov za priemer horší ako 3,01),

- úspešná reprezentácia na celoslovenskom súťažnom kole olympiády, umiestnenie uchádzača na 1. až 3. mieste 30 bodov, ostatní 10 bodov, resp. na medzinárodnom kole -  reprezentant SR 30 bodov,

- štátna skúška z cudzieho jazyka (resp. ekvivalent štátnej skúšky) – 10 bodov.Doplňujúce informácie

Fakulta prijíma študentov v prijímacom konaní (bez prijímacej skúšky a bez osobného pohovoru) na základe bodov získaných podľa kritérií prijímacieho konania. Po prijímacom konaní uchádzač obdrží rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania.

 

Dekan FEŠRR môže:

- akceptovať výsledky prijímacieho konania na iných fakultách SPU v Nitre, resp. iných vysokých školách,

- ponúknuť uchádzačom, ktorí sa neumiestnili v poradovníku na prihlásený študijný program, možnosť prijatia na alternatívny program s nižším počtom uchádzačov.

 

Fakulta si vyhradzuje právo neotvoriť študijný program v dennej a/alebo externej forme, na ktorý sa prihlási nízky počet záujemcov.

Deň otvorených dverí na FEŠRR sa bude konať 13.12.2019, 17.1.2020 a 14.2.2020 v posluchárni A02 (hlavná budova SPU) o 10:00hPodmienky pre zahraničných študentov

Uchádzači o štúdium, ktorí absolvovali predchádzajúce stredoškolské štúdium v zahraničí, sú povinní predložiť Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní najneskôr v deň zápisu do prvého roku  bakalárskeho stupňa štúdia. Doklad (potvrdenie/nostrifikácia) vydáva Okresný úrad (odbor školstva) v SR, príslušný podľa miesta pobytu žiadateľa alebo podľa sídla fakulty, ak žiadateľ nemá udelený pobyt v SR.

Koordinátor pre zahraničných študentov:

Ing. Veronika Dalkovičová, Dekanát FEŠRR SPU, Tr. A Hlinku 2, 949 76 Nitra, tel. č. 037/641 5757, email: veronika.dalkovicova@uniag.skBez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

bez prijímacej skúšky a bez osobného pohovoruKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Martin Prčík, PhD., Katedra environmentálneho manažmentu FEŠRR SPU, Mariánska 10, 949 01 Nitra, tel. č. 037/641 5628, e-mail: martin.prcik@uniag.skForma prijímacej skúšky • Podanie prihlášky na štúdium

  01.01.2020 - 01.04.2020

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  02.04.2020 - 31.07.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Aktuálny počet podaných prihlášok:
11


Prílohy
 • overenú kópiu maturitného vysvedčenia u uchádzačov, ktorí absolvovali maturitnú skúšku skôr ako v roku 2020 (ostatní uchádzači o štúdium poslať do 9. júna 2020) (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)
 • doklad o úhrade poplatku za podanie prihlášky na štúdium (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 600 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Výška poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania:

pri elektronickej prihláške 35 EUR, úhrada bezhotovostne podľa návodu uvedeného v elektronickej prihláške (variabilný symbol vygeneruje systém), vytlačenú prihlášku aj s prílohami zašle uchádzač na študijné oddelenie fakulty

pri klasickej prihláške 40 EUR (papierová prihláška ŠEVT, z internetu) - úhrada cez internetbanking, príp. bankovým prevodom, NIE poštovou poukážkou !!!

Na zrealizovanie platby cez internetbanking, príp. bankový prevod, sú nevyhnutné nasledovné údaje:

 • IBAN: SK 408180000000 7000066247
 • konštantný symbol (KS) 0558
 • variabilný symbol (VS) 106900
 • špecifický symbol (ŠS) 106900721
 • správa pre prijímateľa - priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).

 

Na zrealizovanie platby za POPLATOK z iných krajín sú potrebné nasledovné údaje:

 • IBAN: SK 408180000000 7000066247
 • BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA
 • Názov adresa banky: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava
 • konštantný symbol (KS) 0558
 • variabilný symbol (VS) 106900
 • špecifický symbol (ŠS) 106900721
 • správa pre prijímateľa - priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).

UPOZORNENIE: príkaz na úhradu vypĺňajte pozorne, predídete tým prípadným problémom s identifikáciou Vašej platby

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Veronika Dalkovičová – veronika.dalkovicova@uniag.sk
Posledná aktualizácia: 30.09.2020 02:52

Upozorniť na neaktuálne údaje