Biotechnika parkových a krajinných úprav

Absolvent v priebehu štúdia získa vedomosti a zručnosti, ktoré mu umožnia venovať sa projekčnej, expertíznej a realizačnej činnosti v odbore Krajinná a záhradná architektúra. Pozná princípy tvorby zelene v sídlach a krajine. Ovláda prostriedky grafickej a verbálnej prezentácie svojej tvorby. Je schopný navrhovať a projektovať zeleň v krajinnom priestore. Vie spracovať a zabezpečiť komplexný manažment realizácie, údržby a rekonštrukcie vegetačných prvkov v krajine a sídlach. Dokáže navrhovať a realizovať prvky zelene v interiéroch. Pozná metódy a prostriedky hodnotenia kvality rastlinného materiálu. Ovláda technológie produkcie okrasných rastlín a uplatní sa aj v oblasti obchodu s okrasnými rastlinami.

Uplatnenie absolventov
Absolventi sa uplatnia ako tvoriví pracovníci schopní riešiť úlohy krajinného a záhradného architekta. Majú predpoklady pre manažment tvorby, realizácie a údržby plôch krajinnej a sídelnej zelene. Uplatnia sa v odvetviach produkcie a obchodu s okrasnými rastlinami, v privátnom sektore aj širšej podnikateľskej sfére. Môžu sa uplatniť aj ako manažéri produkčných technológií a hodnotenia kvality sadbového a reprodukčného materiálu. Priestor pre uplatnenie nachádzajú ako kvalifikovaní odborníci v oblasti fytosanitárnej starostlivosti o dreviny, pri posudzovaní zdravotného stavu a prevádzkovej bezpečnosti stromov v urbanizovanom prostredí.

Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
 1. Prihláška sa podáva výlučne elektronicky! Termín podania prihlášky: do 13. júla 2020

  V elektronickej prihláške uchádzač uvedie:

  -          požadované osobné údaje, názov VŠ, fakulty a študijného programu;

  -          informácie o absolvovanom bakalárskom štúdiu na VŠ;

  -          údaje o ďalšom i neskončenom štúdiu na VŠ;

  a doloží scany požadovaných dokladov.

  V prípade, že nebude mať doklady k dispozícii v čase podania prihlášky prinesie ich k zápisu ( prinesie prílohy, ktoré neboli súčasťou elektronickej prihlášky):

       -          overený výpis (príslušné študijné odd.) výsledkov bakalárskeho štúdia (ak nie je absolventom 1. stupňa na FZKI SPU v Nitre);

  -          úradne overené kópie o absolvovaní štúdia 1. stupňa (bakalársky diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu) - ak nie je absolvent 1. stupňa na FZKI SPU v Nitre;

  -          životopis;

  -          portfólio v tlačenej forme je súčasťou prihlášky na štúdium pre študijné programy v študijnom odbore Krajinná a záhradná architektúra,

  -          overené kópie štátnej skúšky z anglického jazyka (prijímacia komisia môže toto zohľadniť pri celkovom hodnotení uchádzača);

  -          uchádzači, ktorí absolvovali  I. stupeň štúdia v zahraničí, okrem uchádzačov z Českej republiky, sú povinní predložiť Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní I. stupňa, vrátane Dodatku k diplomu (výpisu absolvovaných predmetov na I. stupni štúdia)  http://www.uniag.sk/sk/zahranicni-uchadzaci/;

  Podmienky prijatia:

  1. poradie uchádzačov bude zostavené na základe dosiahnutých výsledkov z predchádzajúceho štúdia na I. stupni vrátane štátnej skúšky, pričom hodnotiacim kritériom bude vážený priemer z absolvovaných predmetov za celé predchádzajúce štúdium;
  2. v prípade, ak uchádzač absolvoval študijný program I. stupňa v príbuznom študijnom odbore, zohľadňuje sa pri prijímaní poradovník uchádzačov podľa ods.1 a vzniká mu povinnosť po prijatí na inžiniersky študijný program absolvovať profilujúce predmety (v rámci študijného plánu) v rozsahu určenom dekanom;


Doplňujúce informácie

4. v prípade, ak uchádzač absolvoval študijný program I. stupňa v študijnom programe krajinná a záhradná architektúra a má záujem o nadväzujúci študijný program alebo študijný program biotechnika parkových a krajinných úprav, platí bod 1, pričom ďalšou podmienkou prijatia na štúdium je hodnotenie predloženého portfólia prác z absolvovaného bakalárskeho štúdia, portfólio v tlačenej forme je súčasťou prihlášky na štúdium;

5. v prípade, ak uchádzač absolvoval študijný program I. stupňa v študijnom programe krajinná a záhradná architektúra a má záujem o nenadväzujúci študijný program platí bod 1 a po prijatí na inžiniersky študijný program vznikne študentovi povinnosť absolvovať profilujúce predmety I. stupňa štúdia (v rámci študijného plánu) v rozsahu určenom dekanom.

6. v prípade, ak uchádzač absolvoval študijný program I. stupňa v príbuznom študijnom programe ku programu krajinná a záhradná architektúra a má záujem o inžiniersky študijný program v študijnom programe krajinná a záhradná architektúra alebo biotechnika parkových a krajinných úprav musí absolvovať prijímaciu talentovú skúšku, okrem prípadu, že bola súčasťou prijímacieho konania na jeho bakalársky študijný program, v tom prípade predloží uchádzač portfólio prác z absolvovaného bakalárskeho štúdia a po prijatí na inžiniersky študijný program mu vznikne povinnosť absolvovať profilujúce predmety I. stupňa štúdia (v rámci študijného plánu) v rozsahu určenom dekanom;

7. obsahová skladba prijímacej talentovej skúšky bude vychádzať z odborného profilu absolventa bakalárskeho stupňa študijného programu krajinná a záhradná architektúra, ktorý tvorí základ pre inžinierske štúdium študijného programu záhradná a krajinná architektúra a študijného programu biotechnika parkových a krajinných úprav.

V prípade prekročenia plánovaného počtu uchádzačov má dekan Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre právo prijať študentov na iný, príbuzný študijný program.Podmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční uchádzači o štúdium z členských štátov Európskej únie alebo štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie, Bieloruskej republiky, Bosny a Hercegoviny, Čiernohorskej republiky, Macedónskej republiky, Moldavskej republiky, Srbskej republiky, Ukrajiny alebo občania s trvalým pobytom v členskom štáte, sú prijímaní za rovnakých podmienok ako občania Slovenskej republiky. Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Podmienkou je predloženie portfólia prác.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Univerzitný koordinátor:

Mgr. Jana Rybanská, PhD., Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva, Fakulta ekonomika a manažmentu SPU v Nitre, tel.: 037/641 4898, e-mail: jana.rybanska@uniag.sk

Koordinátor na FZKI SPU v Nitre:

doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD. - prodekanka pre vzdelávaciu činnosť FZKI SPU v Nitre

Tulipánová 7, 949 01 Nitra, tel.: 037/641 5429
e-mail: roberta.stepankova@uniag.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Podmienkou prijatia na štúdium je zaslanie portfólia prác z absolvovaného bakalárskeho štúdia, portfólio v tlačenej forme je súčasťou prihlášky na štúdium a uchádzač ho zašle poštou na ˇ3tudijné oddelenie FZKI SPU v Nitre, Tulipánova 7. 949 01 Nitra.Forma prijímacej skúšky

Prijímacia talentová skúška prebieha hodnotením zaslaného portfólia. Zostavenie poradia uchádzačov bude realizované podľa kvality portfólií a výsledkov bakalárskeho stupňa štúdia a posúdenie príbuznosti absolvovaného bakalárskeho študijného programu (pri absolventoch iných VŠ).Testy

nie • Podanie prihlášky na štúdium

  23.03.2021 - 31.07.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
25


Aktuálny počet podaných prihlášok:
10


Prílohy
 • životopis (elektronická forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (elektronická forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (elektronická forma)
 • overený výpis (príslušné študijné odd.) výsledkov bakalárskeho štúdia (ak nie je absolventom 1. stupňa na FZKI SPU v Nitre) (elektronická forma)
 • overené kópie štátnej skúšky z anglického jazyka (ak absolvoval) (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 900 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 45 €
elektronická prihláška: 45 €

Fakturačné údaje

Prihláška sa podáva výlučne elektronicky!

Platba sa realizuje pri elektronickej prihláške – bezhotovostne podľa návodu  uvedeného v elektronickej prihláške,

Názov a adresa príjemcu platby: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

Číslo účtu príjemcu: 7000066247/8180

IBAN: SK40 8180 0000 0070 0006 6247

Variabilný symbol: 104900

Konštantný symbol: 0558

Špecifický symbol: 104900721

Správa pre prijímateľa: priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).

 

Pre zrealizovanie platby za prijímacie konanie z iných krajín sú potrebné uvedené údaje a SWIFT kód:       SPSRSKBA

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD. – roberta.stepankova@uniag.sk
Posledná aktualizácia: 30.09.2021 02:52

Upozorniť na neaktuálne údaje