Aplikovaná biológia /2014/

Absolvent študijného programu aplikovaná biológia disponuje poznatkami z genetickej, štrukturálnej a molekulárnej podstaty biosyntetických procesov produkčných a reprodukčných schopností organizmov. Ovláda biochemické, analytické a mikrobiologické metódy, techniky génového inžinierstva pri cielenej konštrukcii nových vysokoprodukčných odrôd, plemien, vrátane geneticky modifikovaných organizmov pre špeciálne aplikácie. Disponuje vedomosťami z oblasti ochrany a tvorby životného prostredia. Dokáže samostatne a tvorivo realizovať molekulové a bunkové techniky pre mapovanie, charakterizovanie a cielenú úpravu genómu, vrátane metód a techník pre identifikáciu molekulárnych markérov hospodársky významných vlastností organizmov.

Uplatnenie absolventov
Absolvent študijného programu aplikovaná biológia je pripravený pôsobiť predovšetkým vo výskumných a vzdelávacích inštitúciách zameraných na oblasť molekulárnej biológie a životného prostredia. Tvorivo dokáže aplikovať získané odborné vedomosti v štátnej správe pri ochrane a tvorbe životného prostredia. Uplatnenie nájde v šľachtiteľskej praxi pri riešení cielenej tvorby nového genetického materiálu na úrovni molekulovej genetiky. Svoju sebarealizáciu nájde aj v potravinárskom priemysle, kde aktívne pôsobí pri inovácii zdravých a funkčne neškodných potravín, prípadne potravín podporujúcich zdravie konzumenta. Dokáže komunikovať vo svetovom jazyku a aktívne ovláda informačné a komunikačné technológie.

Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
 1. Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijných programov II.stupňa, je absolvovanie študijného programu I.stupňa v rovnakom alebo príbuznom štud.odbore a jeho úspešné ukončenie štátnou skúškou.
 2. Uchádzači o štúdium štud.programov na II.stupni,ktorí skončili bakalárske štúdium na FBP, budú prijímaní na základe dosiahnutých na štátnej skúške.Počty prijímaných študentov na jednotlivé štud.programy sú limitované;pri prijímaní rozhoduje počet bodov získaný za dosiahnutý študijný priemer na bakalárskom štúdiu a na štátnej skúške.
 3. Uchádzači o štúdium študijných programov na II.stupni vysokoškolského štúdia,ktorí absolvovali I.stupeň vysokoškolského štúdia na inej fakulte (resp. vysokej škole) ako na FBP SPU v Nitre, sa zúčastnia prijímacieho pohovoru, v rámci ktorého bude upresnený študijný plán príslušného študijného programu, na ktorom majú záujem študovať v zmysle bodu 1.


Doplňujúce informácie

Hlavným poslaním fakulty je príprava kvalifikovaných, vysokoškolsky vzdelaných odborníkov orientovaných na poznanie a zvládnutie najnovších poznatkov biologických vied zameraných na moderné postupy výroby, hodnotenia a spracovania potravín a špecifických produktov biotechnológií. Cieľom je dosiahnuť biologickú a technologickú integritu systému počnúc poľnohospodárskym produktom a končiac potravinou. V priebehu štúdia si študent osvojí vedomosti pre výrobu a hodnotenie kvalitných a zdravotne neškodných potravín.

Študenti môžu byť ubytovaní v štud. domovoch A.Bernoláka, Mladosť a Akademická. Študenti sa stravujú v jedálni ŠD Mladosť a A. Bernoláka.Podmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční uchádzači sú prijímaní za rovnakých podmienok ako občania SR.

O štúdium sa môžu uchádzať na FBP SPU po úspešnom absolvovaní jazykovej prípravy Ústavu jazykovej a odbornej prípravy UK v Bratislave.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Eva Ivanišová, PhD.

tel. č. 037 641 4421

mail: eva.ivanisova@uniag.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

 

 • Absolventi bakalárskeho štúdijného programu posielajú prihlášky na inžinierske študijné programy (II. stupeň).
 • Uchádzači o inžiniersky študijný program priložia , životopis, overenú fotokópiu bakalárskeho diplomu, overenú kopiu vysvedčenia a overený dodatok k diplomu z I. stupňa štúdia.


Forma prijímacej skúšky

Prijímacie konanie sa  bude konať bez osobnej účasti uchádzača. Do termínu zasadnutia  prijímacej komisie dňa 16.7.2021  príp. do termínu zápisu je nutné všetky požadované doklady zaslať na adresu Oddelenia pre štúdium a vzdelávanie FBP SPU v Nitre. Doklady musia byť úradne overené. • Podanie prihlášky na štúdium

  01.05.2021 - 09.07.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Aktuálny počet podaných prihlášok:
3


Prílohy
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • doklad o úhrade prij. konania (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 700 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 700 €

Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

POPLATOK ZA PRIJÍMACIE KONANIE :

Výška poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania (ďalej len POPLATOK)

na študijné programy FBP pre akademický rok 2021/2022 sú:

2. inžiniersky stupeň:

38 € (elektron. prihl.)

Úhrada POPLATKU závisí od toho, akú formu prihlášky si vyberiete, a to buď:

-         pri elektronickej prihláške – POPLATOK zaplatíte bezhotovostne podľa návodu  uvedeného v elektronickej prihláške,

-   pri prihláške z portálu VS 

Predpis platby nájdete na konci vyplnenej prihlášky.

Na zrealizovanie platby cez internetbanking, príp. bankový prevod, potrebujete nasledovné údaje:

o       číslo bankového účtu: 7000066247/8180

IBAN: SK4081800000007000066247

o       konštantný symbol (KS) 0558

o       variabilný symbol (VS) 105900

o       špecifický symbol (ŠS) 105900721

o       správa pre prijímateľa – priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).

Pre zrealizovanie platby za POPLATOK z iných krajín  sú potrebné nasledovné údaje:

o       číslo bankového účtu: 7000066247/8180

o       IBAN: SK4081800000007000066247

o       BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA

o      názov a adresa banky: Štátna pokladnica

Radlinského 32

810 05 Bratislava

o       konštantný symbol (KS) 0558

o       variabilný symbol (VS) 105900

o       špecifický symbol (ŠS) 105900721

o       správa pre prijímateľa – priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).

UPOZORNENIE: príkaz na úhradu vypĺňajte pozorne,  predídete tým prípadným problémom s identifikáciou Vašej platby.

Doklad o úhrade poplatku priložte k prihláške !

Adresa zaslania prihlášok :

Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Slovenská poľnohopodárska univerzita

Oddelenie pre štúdium a vzdelávanie

Tr. A. Hlinku 2

949 76 Nitra

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Katarína Gurčíková – katarina.gurcikova@uniag.sk
Posledná aktualizácia: 30.09.2021 02:52

Upozorniť na neaktuálne údaje