Aplikovaná biológia /2014/

Absolvent aplikovanej biológie získa teoretické poznatky a praktické zručnosti o podstate biologických procesov živých organizmov na molekulovej, bunkovej a organizmovej úrovni. Disponuje teoretickými vedomosťami a praktickými poznatkami o mechanizmoch regulácie životných pochodov, metabolických procesov, ako aj s uplatnením metód a techník tvorby nových genotypov organizmov s cielene programovanými vlastnosťami pre rôzne užitkové smery. Štúdium študijného programu sa dopĺňa disciplínami z molekulárnej biológie, biotechnológií, poľnohospodárstva a životného prostredia. Odbornosť absolventa študijného programu aplikovaná biológia dotvárajú vedomosti z oblasti výpočtovej techniky a znalostí cudzích jazykov.

Uplatnenie absolventov
Absolvent študijného programu aplikovaná biológia má možnosť uplatnenia sa vo výskumných a šľachtiteľských pracoviskách, semenárskych podnikoch, v kontrolných a skúšobných pracoviskách poľnohospodárskeho a potravinárskeho zamerania, vo výrobných biotechnologických prevádzkach, pracoviskách zameraných na oblasť životného prostredia, v biologických a biochemických laboratóriách, pracoviskách molekulárnej biológie, v organizáciách biologických služieb, v úradoch ochrany prírody, v súkromnom sektore pri výrobe, distribúcii a predaji osív a v plemenárskej práci pri usmerňovaní reprodukcie zvierat, v štátnej správe a v školstve.

Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

- Prijímacie konanie na I. stupeň štúdia na FBP SPU v Nitre sa uskutočňuje podľa §55, §56, §57 a §58 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, v zmysle Študijného poriadku SPU v Nitre a Štatútu FBP SPU v Nitre.

- Základnou podmienkou prijatia na bakalársky ŠP je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

- Podmienkou prijatia na štúdium je dovŕšenie  18 roku veku do dňa zápisu  na štúdium.

- Uchádzači o štúdium budú zoradení podľa výsledkov dosiahnutých na maturitnej skúške.
- V hodnotení budú zvýhodnení uchádzači, ktorí v priebehu stredoškolského štúdia absolvovali predmety chémia a biológia.

- Podmienky pre prijatie budú stanovené prijímacou komisiou na základe počtu prijímaných študentov.Doplňujúce informácie

Hlavným poslaním fakulty je príprava kvalifikovaných, vysokoškolsky vzdelaných odborníkov orientovaných na poznanie a zvládnutie najnovších poznatkov biologických vied zameraných na moderné postupy výroby, hodnotenia a spracovania potravín a špecifických produktov biotechnológií. Cieľom je dosiahnuť biologickú a technologickú integritu systému počnúc poľnohospodárskym produktom a končiac potravinou. V priebehu štúdia si študent osvojí vedomosti pre výrobu a hodnotenie kvalitných a zdravotne neškodných potravín.

Študenti môžu byť ubytovaní v štud. domovoch A.Bernoláka, Mladosť a Akademická. Študenti sa stravujú v jedálni ŠD Mladosť a A. Bernoláka.Podmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční uchádzači sú prijímaní za rovnakých podmienok ako občania Slovenskej republiky. O štúdium sa môžu uchádzať  na FBP SPU v Nitre po úspešnom absolvovaní štúdia slovenského jazyka a doloženia certifikátu o jeho úspešnom ukončení (u samoplatcov + uzatvorená zmluva).

Uchádzači, ktorí maturovali v zahraničí, sú povinní predložiť:

- potvrdenie o rovnocennosti dokladu o vzdelaní - predkladá uchádzač, ak bol doklad vydaný zahraničnou školou štátu, s ktorým bola uzavretá zmluva o vzájomnom uznávaní robnocennosti dokladov o vzdelaní (Česká republika, Chorvátska republika, Maďarská republika, Spolková republika Nemecko, Poľská republika, Rumunsko) alebo rozhodnutie o uznaní platnosti dokladu  (nostrifikácia) - ak bol doklad o vzdelaní vydaný zahraničnou školou ostatných štátov. Potvrdenie o rovnocennosti dokladu o vzdelaní alebo Rozhodnutie o uznaní platnosti dokladu o vzdelaní vydáva Obvodný úrad SR príslušný podľa miesta trvalého pobytu v SR - Obvodný úrad Nitra, odbor školstva, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra.

Rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnou uznanou vysokou školou vydáva buď vysoká škola v Slovenskej republike, ktorá zabezpečuje vzdelávanie v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore, aký má v doklade uvedený uchádzač. V prípade, že žiadna vysoká škola v SR neposkytuje vzdelávanie v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore, rozhodnutie vydáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 

Doklady uchádzača o štúdium na

I. stupni štúdia

 • Vyplnený Application Form so všetkými prílohami
 • Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní, ktorý vydáva Okresný úrad Nitra, Odbor školstva, Oddelenie odborných a metodických činností, J. Vuruma 1, 949 01 Nitra (postup pri vybavovaní uvedených dokladov).
 • Životopis
 • Doklad o úhrade manipulačného poplatku


Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Uchádzači budú prijímaní podľa umiestnenia v poradovníku zostavenom počítačom na základe výsledkov dosiahnutých na maturitnej skúške. Pri naplnení plánovaného počtu študentov na príslušný študijný program môže dekan prijať ďalších uchádzačov v poradí spĺňajúcich podmienky na iný študijný program fakulty. Po prijímacpm konaní dostane uchádzač iba jedno vyjadrenie o prijatí resp. neprijatí za všetky študijné programy, na ktoré sa hlásil.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Eva Ivanišová, PhD.; tel.č. 037 641 4421

e-mail: eva.ivanisova@uniag.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške
 • Absolventi stredných škôl posielajú prihlášky na (I. stupeň) bakalárske študijné programy.
 • Na jednu prihlášku je možné uviesť aj viac študijných programov fakulty - v poradí záujmu o tieto programy(poplatok sa platí len jeden).
 • V prihláške je potrebné potvrdiť zdravotnú spôsobilosť k vysokoškolskému štúdiu (alebo na výmenný lístok).
 • K prihláške priložiť životopis a aj overenú kópiu maturitného vysvedčenia.
 • Doložiť doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie len k papierovej prihláške.
 • Po úspešnom ukončení bakalárskeho stupňa štúdia môžu študenti pokračovať v inžinierskom štúdiu na niektorom z uvedených študijných programov.
 • Po zaevidovaní elektronickej alebo papierovej prihlášky sa zašle v elektronickej forme na mailovú adresu uchádzača rozhodnutie o jeho podmienečnom prijatí.
 • Prijatý uchádzač obdrží dekrét o prijatí po doručení úradne overeného maturitného vysvedčenia.


Forma prijímacej skúšky

Prijímacie konanie sa bude konať bez osobnej účasti uchádzača. Do termínu zasadnutia  prijímacej komisie príp. do termínu zápisu je nutné všetky požadované doklady zaslať na adresu Oddelenia pre štúdium a vzdelávanie FBP SPU v Nitre. Doklady musia byť úradne overené • Podanie prihlášky na štúdium

  01.01.2021 - 28.02.2021

 • Zaslanie vysvedčenia do

  30.06.2021

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  01.05.2021 - 31.07.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
10


Aktuálny počet podaných prihlášok:
21


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti (papierová forma)
 • doklad o úhrade prijímacieho konania (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 600 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 600 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

POPLATOK ZA PRIJÍMACIE KONANIE :

Výška poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania (ďalej len POPLATOK)

na študijné programy FBP pre akademický rok 2021/2022 sú:

1.  bakalársky študijný program:

40 € (papierová prihl.)

30 € (elektron. prihl.)

Úhrada POPLATKU závisí od toho, akú formu prihlášky si vyberiete, a to buď:

-         pri elektronickej prihláške – POPLATOK zaplatíte bezhotovostne podľa návodu  uvedeného v elektronickej prihláške,

-  pri prihlaške z portálu VSpri klasickej prihláške (papierový formulár, ktorý ste si zakúpili v ŠEVTe) –  odporúčame ako najvhodnejší spôsob úhrady POPLATKU cez internetbanking, príp. bankovým prevodom, určite NIE poštovou poukážkou, a to ani typu U.

Na zrealizovanie platby cez internetbanking, príp. bankový prevod, potrebujete nasledovné údaje:

IBAN: SK40 8180 0000 0070 0006 6247

o       konštantný symbol (KS) 0558

o       variabilný symbol (VS) 105900

o       špecifický symbol (ŠS) 105900721

o       správa pre prijímateľa – priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).

Pre zrealizovanie platby za POPLATOK z iných krajín  sú potrebné nasledovné údaje:

o       IBAN: SK4081800000007000066247

o       BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA

o        názov a adresa banky:Štátna pokladnica

Radlinského 32

810  05 Bratislava

o       konštantný symbol (KS) 0558

o       variabilný symbol (VS) 105900

o       špecifický symbol (ŠS) 105900721

o       správa pre prijímateľa – priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).

 

UPOZORNENIE: príkaz na úhradu vypĺňajte pozorne,  predídete tým prípadným problémom s identifikáciou Vašej platby.

Doklad o úhrade poplatku priložte k prihláške !

Adresa zaslania prihlášok :

Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Slovenská poľnohopodárska univerzita

Oddelenie pre štúdium a vzdelávanie

Tr. A. Hlinku 2

949 76 Nitra

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Katarína Gurčíková – katarina.gurcikova@uniag.sk
Posledná aktualizácia: 30.09.2021 02:52

Upozorniť na neaktuálne údaje