Agrobiotechnológie /2014/

Absolvent získa vedomosti o podstate biologických procesov živých organizmov a mechanizmu ich regulácie. Oboznámi sa s ich praktickou aplikáciou v technologických procesoch. Je schopný samostatne riadiť niektoré technologické operácie a procesy, vykonávať priebežné laboratórne kontroly, vyhodnocovať získané analytické dáta a vyvodiť z nich príslušné uzávery.

Uplatnenie absolventov
Absolventi majú dostatok teoretických vedomostí a praktických zručností, čo im umožňuje riadiť čiastkové technologické procesy a operácie. Sú schopní vykonávať kontroly v laboratóriách, podieľať sa na výskumnej činnosti a riadení výrobných biotechnologických procesov. Absolventi sú odborne spôsobilí vykonávať práce spojené s produkciou, izoláciou,separáciou a purifikáciou produktov, hodnotením ich kvality s použitím moderných fyzikálno–chemických analytických metód. Dokážu spolupracovať s manažérmi výrobných organizácií a so špecialistami iných profesií v oblasti inovácie technologických liniek a výrobkov, ako aj v oblasti hodnotenia akostných parametrov kvality a marketingu.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Uchádzači o štúdium budú zaradení podľa bodového hodnotenia získaného na základe výsledkov štúdia na strednej škole a výsledkov dosiahnutých na maturitnej skúške.
V hodnotení budú zvýhodnení uchádzači, ktorí v priebehu stredoškolského štúdia a na maturitnej skúške absolvovali predmety chémia a biológia. Bodový limit pre prijatie bude stanovený prijímacou komisiou na základe počtu prijímaných študentov na jednotlivé študijné programy a aktuálneho bodového hodnotenia uchádzačov o štúdium.Doplňujúce informácie

Poslanie fakulty

Hlavným poslaním fakulty je príprava kvalifikovaných, vysokoškolsky vzdelaných odborníkov orientovaných na poznanie a zvládnutie najnovších poznatkov biologických vied zameraných na moderné postupy výroby, hodnotenia a spracovania potravín a špecifických produktov biotechnológií. Cieľom je dosiahnuť biologickú a technologickú integritu systému počnúc poľnohospodárskym produktom a končiac potravinou. V priebehu štúdia si študent osvojí vedomosti pre výrobu a hodnotenie kvalitných a zdravotne neškodných potravín.

Študenti môžu byť ubytovaní v štud. domovoch A.Bernoláka,Mladosť a Akademická. Študenti sa stravujú v jedálni ŠD Mladosť a A. Bernoláka.Podmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční uchádzači sú prijímaní za rovnakých podmienok ako občania Slovenskej republiky.O štúdium sa môžu uchádzať  na FBP SPU v Nitre po úspešnom absolvovaní jazykovej prípravy Ústavu jazykovej a odbornej prípravy UK v Bratislave.

Rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnou uznanou strednou školou vydáva okresný úrad v príslušnom kraji podľa pobytu uchádzača alebo podľa sídla vysokej školy, ktorým je v prípade SPU Okresný úrad v Nitre.   Rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnou uznanou vysokou školou vydáva buď vysoká škola v Slovenskej republike, ktorá zabezpečuje vzdelávanie v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore, aký má v doklade uvedený uchádzač. V prípade, že žiadna vysoká škola v SR neposkytuje vzdelávanie v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore, rozhodnutie vydáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 

Doklady uchádzača o štúdium na

I. stupni štúdia

 • Vyplnený Application Form so všetkými prílohami
 • Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní, ktorý vydáva Okresný úrad Nitra, Odbor školstva, Oddelenie odborných a metodických činností, J. Vuruma 1, 949 01 Nitra (postup pri vybavovaní uvedených dokladov).
 • Životopis
 • Doklad o úhrade manipulačného poplatku


Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Uchádzači sa zúčastnia iba ústneho prijímacieho pohovoru s požadovanými dokladmi.Prijímaní sú podľa umiestnenia v poradovníku zostavenom počítačom na základe výsledkov dosiahnutých počas štúdia na strednej škole a maturitnej skúške.Pri naplnení plánovaného počtu študentov na príslušný študijný program môže dekan prijať ďalších uchádzačov v poradí spĺňajúcich podmienky na iný študijný program fakulty.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Eva Ivanišová, PhD.; tel.č. 037 641 4421

e-mail: eva.ivanisova@uniag.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške
 • Absolventi stredných škôl posielajú prihlášky na (I. stupeň) bakalárske študijné programy.
 • Na jednu prihlášku je možné uviesť aj viac študijných programov fakulty - v poradí záujmu o tieto programy(poplatok sa platí len jeden).
 • V prihláške je potrebné potvrdiť zdravotnú spôsobilosť k vysokoškolskému štúdiu (na výmenný lístok).
 • K prihláške priložiť životopis a uchádzači, ktorí nematurujú v tomto školskom roku, aj overenú kópiu maturitného vysvedčenia.
 • Po úspešnom ukončení bakalárskeho stupňa štúdia môžu študenti pokračovať v inžinierskom štúdiu na niektorom z uvedených študijných programov.
 • Prihláseným uchádzačom fakulta zašle informácie o prijímacom konaní najneskôr do 20. mája 2019 (platí len pre I. kolo prijímacieho konania).


Forma prijímacej skúšky

pohovor

Osobná účasť uchádzača na prijímacom konaní nie je nevyhnutná. V prípade osobnej neúčasti na prijímacom konaní, je nutné všetky povinné prílohy spolu s ročníkovými vysvedčeniami zaslať na adresu Oddelenia pre štúdium a vzdelávanie FBP SPU v Nitre do 14. 6. 2019. Doklady musia byť úradne overené. • Deň otvorených dverí

  08.02.2019

 • Deň otvorených dverí

  15.03.2019

 • Podanie prihlášky na štúdium

  01.01.2019 - 21.07.2019

 • Konanie prijímacej skúšky

  13.06.2019 - 14.06.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
40


Aktuálny počet podaných prihlášok:
22


Povinné prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)
 • doklad o úhrade prijímacieho konania (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 650 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 38 €

Fakturačné údaje

POPLATOK ZA PRIJÍMACIE KONANIE :

Výška poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania (ďalej len POPLATOK)

na študijné programy FBP pre akademický rok 2019/2020 sú:

1.  bakalársky študijný program:

40 € (papierová prihl.)

38 € (elektron. prihl.)

Úhrada POPLATKU závisí od toho, akú formu prihlášky si vyberiete, a to buď:

-         pri elektronickej prihláške – POPLATOK zaplatíte bezhotovostne podľa návodu  uvedeného v elektronickej prihláške,

-  pri prihlaške z portálu VSpri klasickej prihláške (papierový formulár, ktorý ste si zakúpili v ŠEVTe, alebo ste dostali v škole a pod.) –  odporúčame ako najvhodnejší spôsob úhrady POPLATKU cez internetbanking, príp. bankovým prevodom, určite NIE poštovou poukážkou, a to ani typu U.

Na zrealizovanie platby cez internetbanking, príp. bankový prevod, potrebujete nasledovné údaje:

IBAN: SK40 8180 0000 0070 0006 6247

o       konštantný symbol (KS) 0558

o       variabilný symbol (VS) 105900

o       špecifický symbol (ŠS) 105900721

o       správa pre prijímateľa – priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).

Pre zrealizovanie platby za POPLATOK z iných krajín  sú potrebné nasledovné údaje:

o       IBAN: SK4081800000007000066247

o       BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA

o        názov a adresa banky: Štátna pokladnica

Radlinského 32

810  05 Bratislava

o       konštantný symbol (KS) 0558

o       variabilný symbol (VS) 105900

o       špecifický symbol (ŠS) 105900721

o       správa pre prijímateľa – priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).

 

UPOZORNENIE: príkaz na úhradu vypĺňajte pozorne,  predídete tým prípadným problémom s identifikáciou Vašej platby.

Doklad o úhrade poplatku priložte k prihláške !

Adresa zaslania prihlášok :

Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Slovenská poľnohopodárska univerzita

Oddelenie pre štúdium a vzdelávanie

Tr. A. Hlinku 2

949 76 Nitra

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Katarína Gurčíková – katarina.gurcikova@uniag.sk
Posledná aktualizácia: 24.06.2019 03:01

Upozorniť na neaktuálne údaje