Agrobiotechnológie

Absolvent študijného programu agrobiotechnológie, má vedomosti o podstate biologických, biochemických, biotechnologických a bioinžinierskych procesov, spojených s uplatnením moderných biotechnologických metód a techník kultivácie mikroorganizmov, tkanivových kultúr, prípravy biologicky významných látok, transformácie rôznych substrátov. Dokáže aplikovať metódy analýzy biologického materiálu vrátane mapovania genómu živých organizmov, metódy a postupy jeho úpravy, genetickej modifikácie, izolácie a identifikácie génov a molekulárnych markerov. Absolvent má znalosti o poľnohospodárskych, potravinárskych, farmaceutických, chemických a environmentálnych biotechnológiách.

Uplatnenie absolventov
Absolvent študijného programu agrobiotechnológie je schopný tvorivo aplikovať získané poznatky pri vývoji a riadení biotechnologických výrob. V príbuzných oblastiach dokáže modelovať, simulovať a kontrolovať biotechnologické postupy a optimalizovať výrobné procesy. Absolvent má vedomosti a zručnosti pre hodnotenie surovín z hľadiska ich možného biotechnologického spracovania aplikáciou fyzikálno-chemických a biologických metód analýzy i ekonomického a legislatívneho posúdenia výsledných efektov. Výskumnú prácu realizuje s vysokou mierou samostatnosti a tvorivosti a má schopnosti trvalým samoštúdiom udržiavať kontakt s rozvojom vedných disciplín tvoriacich agrobiotechnológie. Uplatní sa v poľnohospodárskych a potravinárskych podnikoch, vo výskumných a šľachtiteľských ústavoch, vo výrobných biotechnologických prevádzkach.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základné podmienky prijatia na II. stupeň vysokoškolského štúdia na FBP SPU v Nitre

1. Prijímacie konanie  na II. stupeň vysokoškolského štúdia na FBP SPU v Nitre sa uskutočňuje podľa §55, §56, §57 a §58 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a v zmysle Študijného poriadku SPU v Nitre a Štatútu FBP SPU v Nitre.

2. Základnou podmienkou prijatia študenta na inžinierske štúdium je absolvovanie študijnéhoprogramu prvého stupňa v rovnakom, alebo príbuznom študijnom odbore a jeho úspešné ukončenie štátnou skúškou.

3. Prijímacie konanie na II. stupeň vysokoškolského štúdia na FBP SPU v Nitre sa bude realizovať bez prijímacích skúšok.

4. Poplatok za prihlášku je nevratný.

Ďalšie podmienky prijatia na II. stupeň vysokoškolského štúdia na FBP SPU v Nitre

1. Jednou z priorít FBP SPU v Nitre je zabezpečiť, aby sa na štúdium dostali uchádzači, ktorí prejavia najvyššiu mieru vedomostí a predpokladov na štúdium a podpora takých študijných programov, kde je významný dopyt po absolventoch na trhu práce

2. Uchádzači o štúdium študijných programov na druhom stupni štúdia, ktorí úspešne ukončili bakalárske štúdium, budú prijímaní na základe dosiahnutých študijných výsledkov na prvom    stupni vysokoškolského štúdia a výsledkov dosiahnutých na štátnej skúške.

3. Uchádzači o štúdium študijných programov na druhom stupni štúdia budú zaradení do poradovníka na základe bodov získaných podľa kritérií prijímacieho konania ( https://fbp.uniag.sk/sk/ing-stupen/), pričom podmienkou prijatia na II. stupeň štúdia bude získanie minimálne  5 bodov.

4. Uchádzačom, ktorí ukončili bakalárske štúdium na inej fakulte (resp. vysokej škole) ako na FBP SPU v Nitre, bude upresnený študijný plán príslušného študijného programu, na ktorom majú záujem študovať.

5. Záujemcovia o štúdium posielajú elektronickú  prihlášku.Doplňujúce informácie

Hlavným poslaním fakulty je príprava kvalifikovaných, vysokoškolsky vzdelaných odborníkov orientovaných na poznanie a zvládnutie najnovších poznatkov biologických vied zameraných na moderné postupy výroby, hodnotenia a spracovania potravín a špecifických produktov biotechnológií. Cieľom je dosiahnuť biologickú a technologickú integritu systému počnúc poľnohospodárskym produktom a končiac potravinou. V priebehu štúdia si študent osvojí vedomosti pre výrobu a hodnotenie kvalitných a zdravotne neškodných potravín.

Študenti môžu byť ubytovaní v štud. domovoch A.Bernoláka, Mladosť a Akademická. Študenti sa stravujú v jedálni ŠD Mladosť a A. Bernoláka.Podmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční uchádzači z členských štátov Európskej únie alebo štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo občania s trvalým pobytom   v členskom štáte, budú prijímaní za rovnakých podmienok ako občania Slovenskej republiky. Zahraniční uchádzači z ostatných krajín sa môžu uchádzať o štúdium na FBP SPU v Nitre po úspešnom absolvovaní štúdia slovenského jazyka a doloženia certifikátu o jeho úspešnom ukončení (u samoplatcov + uzatvorená zmluva).

 Zahraniční uchádzači sú povinní priložiť k prihláške Application Form (http://www.uniag.sk/en/admission-requirements/ ) so všetkými prílohami.

Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou vysokou školou vydáva vysoká škola v Slovenskej republike, ktorá uskutočňuje študijný program v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore, ako je uvedený na doklade o riadne ukončenom vysokoškolskom vzdelaní.

Rozhodnutie, v prípade neexistencie vysokej školy s rovnakým alebo podobným študijným odborom v SR, vydáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní, Stromová 1, 913 30 Bratislava.

 Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Eva Ivanišová, PhD. - tel.č. 037 641 4421

mail: eva.ivanisova@uniag.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške
 • Absolventi bakalárskeho štúdijného programu posielajú elektronickú prihlášku na inžinierske študijné programy (II. stupeň).
 • Uchádzači o inžiniersky študijný program priložia , overenú fotokópiu bakalárskeho diplomu, overenú kopiu vysvedčenia a overený dodatok k diplomu z I. stupňa štúdia.


Forma prijímacej skúšky

Prijímacie konanie sa  bude konať bez osobnej účasti uchádzača. Do termínu zasadnutia  prijímacej komisie dňa 14.7.2023  príp. do termínu zápisu je nutné všetky požadované doklady zaslať na adresu :

SPU v Nitre                                                                                                                                                    Fakulta biotechnológie a potravinárstva                                                                                    Oddelenie pre štúdium a vzdelávanie                                                                                                      Tr. A. Hlinku 2                                                                                                                                                    949 76 Nitra • Podanie prihlášky na štúdium

  01.05.2023 - 07.07.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
10


Aktuálny počet podaných prihlášok:
0


Prílohy
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (elektronická forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (elektronická forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (elektronická forma)
 • životopis (elektronická forma)
 • osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti (elektronická forma)
 • doklad o úhrade (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 800 €

Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Fakturačné údaje:

Poplatok  treba  uhradiť  bezhotovostne  prevodom  z účtu,  alebo  internet  bankingom.  Fakturačné  údaje pre spôsob úhrady sú uvedené na poslednej strane e – prihlášky .

1)Spôsob úhrady poplatku za prihlášku:

názov a adresa príjemcu platby:

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

číslo bankového účtu: 7000066247/8180

IBAN: SK40 8180 0000 0070 0006 6247

názov a adresa banky: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

konštantný symbol (KS) 0558

variabilný symbol (VS) číslo prihlášky

špecifický symbol (ŠS) 105900721

 

2) Doplňujúce údaje pre úhradu platby zo zahraničia:

pre zrealizovanie platby z iných krajín EÚ sú potrebné aj nasledovné údaje:

BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA

UPOZORNENIE: príkaz na úhradu vypĺňajte pozorne, predídete tým prípadným problémom s identifikáciou Vašej platby.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Katarína Gurčíková – katarina.gurcikova@uniag.sk
Posledná aktualizácia: 28.03.2023 02:51

Upozorniť na neaktuálne údaje