Spracovanie plastov

Absolvent študijného programu „Spracovanie plastov“ realizovaného v rámci študijného odboru „Výrobné technológie“, v súlade s trendom vývoja súčiastkovej základne na báze plastov získa úplné druhostupňové vysokoškolské vzdelanie v odbore Spracovanie plastov. Bude pripravený aplikovať získané teoretické poznatky o stavbe, štruktúre a úžitkových vlastnostiach plastov pri ich spracovaní na konštrukčné výrobky, bude disponovať prehľadom a pripravenosťou nielen riešiť súčasné problémy pri aplikácii plastov v rôznych konštrukciách, ale osobitne bude tiež garantovať ich technologické spracovanie so zárukou spoľahlivosti hlavne mechanických ako aj ďalších špecifických vlastností v reálnych konštrukčných celkoch. Absolvent získa hlboké znalosti v oblasti výrobných technológií zameraných na spracovanie plastov umožňujúce mu riadiť tímy pracovníkov v tejto oblasti, samostatne viesť aj veľké projekty a prevziať zodpovednosť za komplexné riešenia. Získa skúsenosti s formuláciou hypotéz, experimentálnym návrhom, overovaním hypotéz a analýzou získaných údajov, bude schopný tvorivého a systémového prístupu k analýze a syntéze technologických systémov a procesov. Bude pripravený na štúdium podľa študijného programu doktorandského (tretieho stupňa ) štúdia v študijnom programe Strojárske technológie a materiály.Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného programu Spracovanie plastov nájde uplatnenie vo vedecko-výskumných vývojových  a projekčných  organizáciách pri riešení problematiky nových výrobných technológií pri spracovaní plastov.  Ako systémový pracovník je absolvent programu Spracovanie plastov schopný orientovať sa v rôznych oblastiach technológií spracovania plastov a tvorivo aplikovať nadobudnuté vedomosti pri komplexnom návrhu výrobného procesu, predovšetkým ako výskumno-vývojový pracovník, koordinátor a manažér pracovných tímov vo výrobných podnikoch pri navrhovaní a vývoji moderných výrobných technológií v spracovaní plastov a taktiež pri zabezpečovaní  prevádzky týchto technológií. Keďže má znalosti z podnikania, organizácie a riadenia výroby, ako aj z manažérskych činností, uplatní sa tiež v technickej oblasti verejného sektora (technické služby, životné prostredie a pod.)Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Prijímanie na štúdium sa uskutoční formou výberového konania, prijímacie skúšky sa nekonajú.

Základnou podmienkou pre prijatie na štúdium inžinierskych študijných programov (druhý stupeň štúdia) je úspešné absolvovanie študijného programu prvého stupňa.

Na prihláške je možné uviesť iba jeden študijný program.Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia zahraničných študentov sú rovnaké ako podmienky prijatia občanov Slovenskej republiky. Fakulta si vyhradzuje právo podmieniť otvorenie študijného programu pre zahraničných študentov primeraným záujmom. Poplatok za štúdium cudzincov - samoplatcov je stanovený platnou legislatívou univerzity.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

výberové konanieKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Bezbariérové centrum pri Technickej univerzite v Košiciach

http://web.tuke.sk/AC/profil.html

doc. Ing. Alena Galajdová, PhD.
email: Alena Galajdová@tuke.sk
Tel: +421 55 602 2377
Fax: +421 55 602 2654Forma prijímacej skúšky

bez  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.10.2019 - 31.05.2020

  • Zaslanie vysvedčenia do

    31.08.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
10


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania: 30,- € papierová prihláška alebo 20,- € elektronická prihláška
Spôsob úhrady poplatku: bankovým prevodom, výnimočne poštovou poukážkou typu U
Povinné údaje pri úhrade:
IBAN: SK4181800000007000151492
Názov účtu adresáta: Strojnícka fakulta TU v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice
Variabilný symbol: 9
Konštantný symbol: 0308

Text pre prijímateľa: meno a priezvisko, študijný program uvedený v prihláške, stupeň štúdia

Poštová adresa: Študijné oddelenie D SjF, Strojnícka fakulta, Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Ján Kráľ, PhD. – kral.jan@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 08.11.2019 19:57

Upozorniť na neaktuálne údaje