Spracovanie a recyklácia odpadov

V 3. stupni štúdia doktorand skúma a prináša vlastné riešenia problémov z oblasti spracovania priemyselných a komunálnych odpadov na základe osvojených zásad vedeckej a riadiacej práce vo výskumnej skupine, kde preukáže schopnosť samostatného riešenia čiastkového problému výskumuUplatnenie absolventov

Profil absolventa

 • ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja s orientáciou na vývoj progresívnych technológií spracovania priemyselných a komunálnych odpadov,
 • ovláda hodnotenie ochrany zložiek životného prostredia a ekologických systémov, hodnotenia rizika, analytických a monitorovacích techník znečistenia prostredia,
 • naučí sa prezentovať výsledky svojej práce formou seminárov, prednášok na odborných konferenciách a formou publikácií v časopiseckej odbornej literatúre.

Uplatnenie absolventa

 • zastáva funkcie vo vrcholovom manažmente výrobných organizácií vedecko-výskumných inštitúcií a na univerzitách s orientáciou na environmentálne inžinierstvo,


Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Prijímacia skúška je realizovaná formou testu z cudzieho jazyka podľa výberu uchádzača (angličtina, nemčina, francúžtina, ruština) a pohovoru s komisiou zloženou z členovodborovej komisie pre príslušný študijný odbor.Doplňujúce informácie

Študijný program patrí do študijného odboru: environmentálne inžinierstvo.Podmienky pre zahraničných študentov

- zvolený študijný program má akreditáciu štúdia v slovenskom jazyku.Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Podmienky prijatia na štúdium:

1. Základná podmienka (§ 56, ods. 3 zákona) = vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

2. Spomedzi uchádzačov o štúdium budú na základe Dodatku k diplomu prednostne vyberaní tí, u ktorých absolvované predmety pokrývajú v čo najväčšom rozsahu témy jadra ŠO Environmentálne inžinierstvo a je tak možné predpokladať, že majú potrebné schopnosti a predpoklady na úspešné pokračovanie v štúdiu v 3. stupni (§ 57, ods. 1 zákona).  

Zdravotné obmedzenia: chronické a alergické ochorenia kože, najmä rúk a tváre, záchvatové stavy, nervové choroby a psychické poruchy,  vážne chyby zraku a sluchu.Forma prijímacej skúšky

pohovor k témeTesty

z cudzieho jazyka • Podanie prihlášky na štúdium

  01.04.2020 - 15.06.2020

 • Konanie prijímacej skúšky

  - 30.06.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
3


Prílohy
 • životopis (elektronická forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 700 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

Číslo účtu: 7000151476 / 8180 – Štátna pokladnica
IBAN – SK 85 8180 0000 0070 0015 1476
Názov účtu adresáta: Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TU v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice
Variabilný symbol: 2

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. RNDr. Ľubomír Pikna, PhD. – lubomir.pikna@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 03.10.2019 10:13

Upozorniť na neaktuálne údaje