Šport a rekreácia

Všeobecná charakteristika študijného programu

Vzdelanie v tomto programe pripravuje vysokoškolsky vzdelaného absolventa pre praktické pôsobenie v oblasti športu, konkrétne športu pre všetkých a pohybovej rekreácie. Absolvent je schopný organizovať, riadiť a diagnostikovať telovýchovno-športový proces zameraný na prevenciu smerujúcu k zdravému životnému štýlu a kvalite života, na oblasť pohybovej rekreácie, ktorá je spätá so zmysluplným využívaním voľného času. Absolvent disponuje teoretickou a praktickou pedagogicko-psychologickou výbavou a poznatkami z manažmentu, ktoré sú potrebné pre efektívnu prácu s ľuďmi individuálne i skupinovo, a to nie len z hľadiska adekvátneho využívania voľného času, ale aj skvalitnenia pracovného režimu. Biologicko-medicínsky základ poznatkov mu umožňuje chápať súvislosti medzi záťažou, adaptabilitou a odolnosťou, ktoré potrebuje pre jeho intervenčnú činnosť pri tvorbe pohybových a športovo-rekreačných programov. Absolvent bakalárskeho štúdia sa špecializuje na široké spektrum bežnej populácie, ale zároveň predstavuje osobnosť kongruentnú so zameraním štúdia. Je odborník, ktorý vie pracovať koncepčne a tvorivo, využívajúc moderné prostriedky, ktoré prináša „priemysel“ športu, rekreačných služieb, cestovného ruchu, turizmu a v súčasnosti expandujúcich welness služieb.

 Uplatnenie absolventov

Hlavným cieľom študijného programu Šport a rekreácia v bakalárskom stupni je príprava absolventov, ktorí: 

- sú pripravení pokračovať v druhom stupni vysokoškolského vzdelania v odbore Šport alebo príbuzných odboroch; 

- sú teoreticky a prakticky pripravení na zvládnutie profesií s možnosťou uplatniť sa ako: 

a)       organizátor/koordinátor výchovno-vzdelávacích a tréningových programov a podujatí v športe a rekreácii v spolupráci so subjektmi v oblastiach vzdelávacích, športových, rekreačných; turistiky a cestovného ruchu, ďalej liečebno - diagnosticko – regeneračných služieb, sociálnych služieb a masmédií, ziskovými a neziskovými organizáciami,

b)       animátor športových, kultúrno-spoločenských a zábavných podujatí voľného času a rekreácie pre rôzne cieľové skupiny,

c)        tvorca a/alebo poskytovateľ športovo-turistických a rekreačných služieb a produktov,

        tréner športu pre všetkých so zameraním na zdravotne a kompenzačne orientovaný športový tréning a pohybovú rekreáciu

d)        metodik/projektant/konzultant rozvoja športu a rekreácie v štátnej správe a samospráve.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základné podmienky prijatia na štúdium:
- úplné stredné vzdelanie, alebo úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou (doložené maturitným vysvedčením a výročnými vysvedčeniami za 1. – 4. resp. 5. ročník stredoškolského štúdia (maturitné vysvedčenie a vysvedčenie posledného ročníka stredoškolského štúdia - u notára, alebo na matrike overené fotokópie)),
- riadne vyplnené tlačivo „Prihláška na štúdium na vysokej škole“ na akademický rok 2017/2018 v elektronickej, alebo klasickej forme s vyplnenými polročnými
známkami z posledného roku štúdia a z koncoročných vysvedčení z predchádzajúcich troch rokov štúdia - ktoré sú potvrdené strednou školou.
- splnenie podmienok prijímacieho konania.

Výsledky prijímacieho konania zohľadňujú okrem praktickej prijímacej skúšky i študijné výsledky stredoškolského štúdia a výsledky dosiahnuté v športových a iných aktivitách za posledné tri roky, ktoré sú relevantné k štúdiu daného programu (doručené spolu s prihláškou). Akceptuje sa výlučne úradný dokument (preukaz, listina, diplom, licencia, nominačný list, potvrdenie od zväzu, klubu, školy a pod.), potvrdený oprávnenou inštitúciou (kópia nebude akceptovaná).Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Bez prijímacej skúšky môžu byť prijatí medailisti z medzinárodných športových podujatí – ME, MS, účastníci OH, resp. Svetovej univerziády za predchádzajúce 4 roky, ktorí zároveň dosiahli študijný priemer koncoročných vysvedčení zo SŠ a maturitnej skúšky do 2,00.Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Študijný program: Šport a rekreácia
Stupeň vysokoškolského štúdia: bakalársky študijný program – denná forma
Termín podania prihlášky: do 15.4. 2019
Termín konania prijímacej skúšky : 10.6.- 12.6.2019
Počet plánovaných uchádzačov/rok: 70 uchádzačovForma prijímacej skúšky

Komplexne sa pri prijímacom konaní posudzuje: max. počet bodov
a) Priemer známok na maturitnej skúške 5
b) Priemer známok na koncoročnom vysvedčení počas celého
stredoškolského štúdia 5
c) Známka z cudzieho (svetového) jazyka 5
d) Športové aktivity a kvalifikácie, resp. iné aktivity
a kvalifikácie (umelecké, kultúrne, oblasť CR) 10
e) Výsledok prijímacej skúšky A (teoretická časť) 10
f) Výsledok prijímacej skúšky B (praktická časť) 30
Spolu: 65 bodovTesty

Vedomosti z biológie človeka a telesnej výchovy sa požadujú v rozsahu gymnaziálnej látky.

A) biológia človeka -  učivo 3. a 4. ročníka gymnázií

B) TV - základné pojmy, pravidlá športových disciplín, testovanie pohybových schopností a zručností, štruktúra pohybových schopností, história telesnej výchovy, olympizmus, telovýchovný proces).

 

Odporúčaná literatúra:

BRTKOVÁ, Mirianna – BUKOVÁ Alena a kol.: Šport a rekreácia. Vybrané kapitoly pre uchádzačov o štúdium v študijnom programe Šport a rekreácia na Ústave telesnej výchovy a športu UPJŠ v Košiciach. Košice: UPJŠ. 116 s. 2013. ISBN 978-80-7097-997-6.

Biológia pre 3 a 4. ročník gymnázia. Bratislava:SPN, 1985, 1986.

GLESK, Pavol - SEMAN, František: Olympijská výchova - vedomostná súťaž. Bratislava: SOV, 1995.

PERÚTKA, Jaromír a kol.: Malá encyklopédia telesnej výchovy a športu. Bratislava: Obzor –Šport, 1980.

SÝKORA, František a kol.: Telesná výchova a šport. Terminologický a výkladový slovník. Bratislava, F.R.& G., spol. s r. o., 1995. • Podanie prihlášky na štúdium

  01.02.2019 - 15.04.2019

 • Konanie prijímacej skúšky

  10.06.2019 - 12.06.2019

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  12.06.2019 - 26.07.2019

 • Konanie dodatočnej prijímacej skúšky

  26.08.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
70


Povinné prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • potvrdenie od lekára
 • životopis


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 600 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Údaje k úhrade poplatku:
číslo účtu v tvare IBAN: SK64 8180 0000 0070 0007 4351, variabilný symbol: 9101, špecifický symbol: rodné číslo bez lomky, konštantný symbol: 0308, správa pre prijímateľa: meno a priezvisko uchádzača.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Romana Marčišinová – romana.marcisinova@upjs.sk
Posledná aktualizácia: 11.06.2019 11:28

Upozorniť na neaktuálne údaje