Špeciálna strojárska technika

Absolvent študijného programu druhého stupňa štúdia Špeciálna strojárska technika dokáže aplikovať teoretické vedomosti predmetov teoretického základu štúdia a predmety v oblasti konštruovania a konštrukcie súčiastok a vyšších konštrukčných celkov špeciálnej techniky,  konštrukciu špeciálnej a mobilnej techniky, nádstavieb (armádnych zložiek, polície, záchranných zložiek, verejných služieb, a p.),  aplikáciu zmien progresívnych materiálov a technológií a špecifických materiálov v špeciálnej technike,  zabezpečenie, riadenie a kontrolu organizácie, technologie a kvality výroby, vysokej úrovne spoľahlivosti vo všetkých etapách životného cyklusu špeciálnej techniky.

Špecifikum študijného programu je individuálna možnosť doprofilovania absolventa podľa požiadaviek budúcich zamestnávateľov, prostredníctvom škály povinne voliteľných predmetov a individuálnych požiadaviek študenta a odberateľa. Absolvent dokáže realizovať vlastné návrhy riešenia problémov pri výskume, vývoji, projektovaní, konštruovaní, výrobe, inštalácii, využívaní a likvidácii špeciálnej techniky, analyzovať a navrhovať konštrukčné, technológické a iné procesy v strojárstve, s možnosťou ich aplikácie na oblasť špeciálnej techniky, poznať a hodnotiť vlastnosti netradičných materiálov a nekonvenčné spôsoby ich spracovania vo výrobok, posudzovať procesy zmien technológie z pohľadu vývoja techniky, prispôsobovania a implementácie progresívnej strojárskej činnosti.Uplatnenie absolventov

Absolvent druhého stupňa štúdia študijného programu Špeciálna strojárska technika nájde uplatnenie v odvetviach strojárenského priemyslu, obranného priemyslu, verejného a súkromného sektoru, ktorý sa zaoberá výskumom, vývojom, konštruovaním, výrobou, inštaláciou, používaním a likvidáciou techniky a predovšetkým špeciálnej techniky v oblastiach dodávateľov, odberateľov a používateľov techniky v armáde, polícii, záchranných zložkách, verejných službách a ďalších špecifických oblastiach perspektívneho strojárenského priemyslu.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Ukončené bakalárske vzdelanie v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore a splnenie podmienok prijímacieho konania na II. stupeň štúdia.

Správne vyplnená a podpísaná prihláška pre II. stupeň s požadovanými prílohami.Doplňujúce informáciePodmienky pre zahraničných študentov

1. Pre uchádzačov z Českej republiky platia tie isté podmienky ako pre uchádzačov zo Slovenskej republiky.
2. Pre uchádzačov, s ktorými má Slovenská republika uzatvorenú zmluvu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti
dokladov o vzdelaní alebo štátu Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania.
V zmysle § 39 zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon), sa doklad o vzdelaní podľa § 33 ods. 1 zákona a § 36 ods. 1 a 2 zákona
vydaný uznanou vzdelávacou inštitúciou členského štátu alebo tretieho štátu, s ktorými bola uzavretá medzinárodná zmluva
o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní (Česká republika, Nemecká spolková republika, Maďarsko,
Chorvátsko, Poľská republika, Rumunsko, Ukrajina), ktorou je Slovenská republika viazaná, sa na účely pokračovania v štúdia
uznáva za rovnocenný automaticky.
Ak ide o doklad o vzdelaní podľa § 33 ods. 1 zákona vydaný uznanou vzdelávacou inštitúciou Európskeho priestoru
vysokoškolského vzdelávania (Albánsko, Andorra, Arménsko, Rakúsko, Azerbajdžan, Belgické kráľovstvo, Bosna a
Herzegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Gruzínsko, Nemecko,
Grécko, Svätá stolica, Maďarsko, Island, Írsko, Taliansko, Kazachstan, Lotyšsko, Lichtenštajnsko, Litva, Luxembursko, Malta,
Moldavsko, Čierna Hora, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Ruská federácia, Srbsko, Slovenská republika,
Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Macedónsko, Turecko, Ukrajina, Spojené kráľovstvo a Bielorusko) na účely
pokračovania v štúdiu, stupeň vzdelania sa uznáva za rovnocenný automaticky.
Uchádzač predloží písomnú žiadosť o uznanie dokladu o vzdelaní, ktorá musí obsahovať:
  meno a priezvisko žiadateľa;
  adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu žiadateľa;
  predmet žiadosti;
  názov a adresu uznanej vzdelávacej inštitúcie, ktorá doklad o vzdelaní vydala;
  rok ukončenia štúdia žiadateľa;
  podpis žiadateľa.
Prílohou žiadosti sú najmä:
  kópia dokladu totožnosti;
  osvedčené kópie dokladov o ukončenom vzdelaní;
  doklad o zaplatení správneho poplatku.
Žiadateľ je povinný predložiť osvedčený preklad dokladov do slovenského jazyka. TnUAD posúdi žiadosť do 7 dní
od doručenia žiadosti. Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, konanie preruší a vyzve žiadateľa na doplnenie chýbajúcich
dokladov alebo odstránenie nedostatkov žiadosti. TnUAD vydá do 15 dní od doručenia úplnej žiadosti rozhodnutie, v ktorom
uvedie, s akým dokladom o vzdelaní je predložený doklad o vzdelaní rovnocenný.
3. Pre uchádzačov z iného členského štátu alebo tretieho štátu
V zmysle § 33 ods. 1 zákona o uznaní dokladu o vzdelaní, vydaný uznanou vysokou školou v inom členskom štáte alebo
v treťom štáte na účely pokračovania v štúdiu, rozhoduje TnUAD, ktorá uskutočňuje študijné programy v rovnakých študijných
odboroch alebo príbuzných študijných odboroch, ako sú uvedené na doklade o vzdelaní.
Uchádzač predloží písomnú žiadosť o uznanie dokladu o vzdelaní, ktorá musí obsahovať údaje ako v bode 2. Prílohou žiadosti
sú najmä:
  kópia dokladu totožnosti;
  osvedčené kópie dokladov o ukončenom vzdelaní;
  výpis o absolvovaných predmetoch a vykonaných skúškach;
  osvedčená kópia dodatku k vysokoškolskému diplomu, ak ho uznaná vysoká škola vydáva;
  informácia o predchádzajúcom dosiahnutom vzdelaní, dosiahnutým pred vzdelaním, ktoré je predmetom žiadosti
(postačuje kópia);
  overenie pravosti podpisov a otlačku pečiatky školy na dokladoch o vzdelaní orgánom členského štátu alebo tretieho
štátu príslušným na jeho overenie, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak;
  doklad o zaplatení správneho poplatku.
TnUAD v zmysle § 34 zákona rozhodne o uznaní dokladov o vzdelaní do dvoch mesiacov od doručenia úplnej žiadosti
a rozhodne:
  o uznaní dokladu o vzdelaní;
  zamietnutí žiadosti o uznaní dokladu o vzdelaní;
  uložení rozdielovej skúšky.

INFORMATION FOR APPLICANTS FROM ABROAD
FOR A SECOND-DEGREE (MASTER´S, ENGINEERING) UNDERGRADUATE
STUDY OR A THIRD-DEGREE (PhD.) DOCTORAL DEGREE STUDY.
1. Applicants from the Czech Republic study under the same conditions as applicants
from the Slovak Republic.
2. For the applicants with whom the Slovak Republic has concluded the contract on the
mutual recognition of educational documents or of the state of the European Higher
Education Area.
Pursuant to § 39 of Act no. 422/2015 Coll. on the Recognition of Educational Documents and
on the Recognition of Professional Qualifications and on Amendments to Certain Laws
(hereinafter referred to as "the Act"), the proof of education pursuant to § 33 segment 1 of the
Act and § 36 segment (1) and (2) of the Act issued by a recognized educational institution of a
Member State or of the third country with which an international agreement on mutual
recognition of educational documents has been concluded (Czech Republic, Federal Republic
of Germany, Hungary, Croatia, Poland, Romania, Ukraine) with which the Slovak Republic is
bound, has been recognized automatically as an equivalent document for the purposes of further
studies. If it is a certificate of education pursuant to § 33 segment 1 of the Act issued by a
recognized educational institution of the European Higher Education Area (Albania, Andorra,
Armenia, Austria, Azerbaijan, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus,
Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Greece , The Holy
See, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Kazakhstan, Latvia, Liechtenstein, Lithuania,
Luxembourg, Malta, Moldova, Montenegro, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania,
Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain , Sweden, Switzerland, Macedonia, Turkey, Ukraine, the
United Kingdom and Belarus) for the purposes of further studies, the degree of education is
recognized as equivalent automatically.
Applicant submits a written request on the recognition of education document at
Alexander Dubček University (ADU) that must contain the following:
  First name and surname of an applicant;
  Address of permanent residence or similar residence of applicant;
  Subject of request;
  Name and address of recognized university, where the document on completed
education was issued;
  Year confirming the end of applicant’s study;
  Applicant’s signature.
Annex to the request:
  Copy of identification card;
  Verified copies of education documents;
  Document on the payment of administrative fee.
The applicant is required to submit a certified translation of the documents into Slovak
language. ADU evaluates the request within 7 days from the delivery of the request. If the
application does not have the prescribed formalities, the proceedings shall be interrupted and
the applicant shall be asked to complete the missing documents or to remote the deficiencies of
the application. ADU will issue the resolution within 15 days of the delivery of complete
application.
3. For the applicants from another Member State or a third country
Under § 33 segment 1 of the Act Recognizing the Certificate of Education issued by recognized
higher education institutions in another Member State or in a third country for the purpose of
further studies shall be decided by ADU that carries out the study programmes in the same
study or related fields of study as mentioned in the educational document.
The applicant shall submit a written application for recognition of educational documents which
must contain the information referred in point 2. The application shall include in particular:
  Copy of identification card;
  Verified copies of education documents;
  Statement of completed subjects and completed exams;
  Verified copy of supplement to university diploma, if it is issued by the given
recognized university;
  Information about the educational background, what is the subject of request (a copy is
enough);
  Verification of authenticity of signatures and stamp of university on the education
documents by an authorized authority of a member state or third state, if an international
agreement does not determine it;
  Document on the payment of administrative fee (stamp in a value of 6.50 € - undamaged
and unglued).
ADU, within the meaning of § 34 Act, decides about the recognition of educational documents
until two months since the delivery of a complete request and also decides on the:
  Recognition of education document;
  Rejection of request on the recognition of education document;
  Assignment of differential exam.

Free slovak language courses - organized by our university (Alexander Dubček University of Trenčín). Courses will have two parts. First part from 02. september 2019 till 20. september 2019 will be intensive every day course. Second part will be not so frequent, from 23. september 2019 till the end of calendar year it will be 2-3 times a week, depend on students needs. Comming week: from 26. august 2019 till 30. august 2019 (accommodation arranging). First lesson: on Monday 2. september 2019 (opening day and introducing university).Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Prijímacie konanie na fakultu bude bez prijímacích pohovorov, formou výberového konania, na základe dosiahnutých výsledkov počas bakalárskeho štúdia. Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Koordinátori pre študentov so špecifickými potrebami:

Ing. Beáta Kopiláková, PhD., tel.: 032/7400231, mail: beata.kopilakova@tnuni.sk

Ing. Katarína Žitňanská, tel.: 032/7400270, mail: katarina.zitnanska@tnuni.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Ukončené bakalárske vzdelanie v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore a splnenie podmienok prijímacieho konania na II. stupeň štúdia.

Správne vyplnená a podpísaná prihláška pre II. stupeň s požadovanými prílohami.Forma prijímacej skúšky

bez prijímacích skúšok  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.10.2019 - 30.06.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
30


Povinné prílohy
  • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
  • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
  • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 700 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 25 €
elektronická prihláška: 25 €

Fakturačné údaje

Fakturačné údaje k úhrade poplatku za prijímacie konanie Vám budú po podaní e-prihlášky, ktorú nájdete na https://e-prihlaska.tnuni.sk/ais/eprihlas/#!/home vygenerované systémom automaticky formou platobného príkazu. Poplatok je potrebné uhradiť do 14 dní od poslania e-prihlášky. 

V prípade, že nevyužijete vyššie popísaný komfortný proces e-prihlášky a pošlete prihlášku v papierovej forme, platobné údaje Vám budú po prijatí papierovej prihlášky poslané na Vami zadaný e-mail. Poplatok je potrebné uhradiť do 14 dní od odoslania platobného príkazu.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Katarína Žitňanská – katarina.zitnanska@tnuni.sk
Posledná aktualizácia: 01.10.2019 14:07

Upozorniť na neaktuálne údaje