Špeciálna strojárska technika

Absolvent študijného programu druhého stupňa štúdia Špeciálna strojárska technika dokáže aplikovať teoretické vedomosti predmetov teoretického základu štúdia a predmety v oblasti konštruovania a konštrukcie súčiastok a vyšších konštrukčných celkov špeciálnej techniky,  konštrukciu špeciálnej a mobilnej techniky, nádstavieb (armádnych zložiek, polície, záchranných zložiek, verejných služieb, a p.),  aplikáciu zmien progresívnych materiálov a technológií a špecifických materiálov v špeciálnej technike,  zabezpečenie, riadenie a kontrolu organizácie, technologie a kvality výroby, vysokej úrovne spoľahlivosti vo všetkých etapách životného cyklusu špeciálnej techniky.

Špecifikum študijného programu je individuálna možnosť doprofilovania absolventa podľa požiadaviek budúcich zamestnávateľov, prostredníctvom škály povinne voliteľných predmetov a individuálnych požiadaviek študenta a odberateľa. Absolvent dokáže realizovať vlastné návrhy riešenia problémov pri výskume, vývoji, projektovaní, konštruovaní, výrobe, inštalácii, využívaní a likvidácii špeciálnej techniky, analyzovať a navrhovať konštrukčné, technológické a iné procesy v strojárstve, s možnosťou ich aplikácie na oblasť špeciálnej techniky, poznať a hodnotiť vlastnosti netradičných materiálov a nekonvenčné spôsoby ich spracovania vo výrobok, posudzovať procesy zmien technológie z pohľadu vývoja techniky, prispôsobovania a implementácie progresívnej strojárskej činnosti.Uplatnenie absolventov

Absolvent druhého stupňa štúdia študijného programu Špeciálna strojárska technika nájde uplatnenie v odvetviach strojárenského priemyslu, obranného priemyslu, verejného a súkromného sektoru, ktorý sa zaoberá výskumom, vývojom, konštruovaním, výrobou, inštaláciou, používaním a likvidáciou techniky a predovšetkým špeciálnej techniky v oblastiach dodávateľov, odberateľov a používateľov techniky v armáde, polícii, záchranných zložkách, verejných službách a ďalších špecifických oblastiach perspektívneho strojárenského priemyslu.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Ukončené bakalárske vzdelanie v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore a splnenie podmienok prijímacieho konania na II. stupeň štúdia.Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky  prijatia zahraničných študentov sú totožné s podmienkami prijatia študentov SR.

https://tnuni.sk/uchadzaci/uznavanie-dokladov-o-vzdelani/Bez prijímacích skúšok
áno

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Beáta Kopiláková, PhD., tel.: 032/7400231, mail: beata.kopilakova@tnuni.sk

Ing. Katarína Žitňanská, tel.: 032/7400270, mail: katarina.zitnanska@tnuni.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Prijímacie konanie sa uskutočňuje bez prijímacích skúšok, formou výberového konania na základe dosiahnutých výsledkov z predchádzajúceho štúdia.

Fakulta uprednostňuje podanie prihlášky cez https://e-prihlaska.tnuni.sk. Vyplnenú a potvrdenú e-prihlášku nie je potrebné tlačiť a posielať na študijné oddelenie fakulty. Uchádzač pošle len povinné prílohy prihlášky:

Povinné prílohy prihlášky – všetci okrem absolventov FŠT TnUAD:

 • Notárom alebo matrikou overená kópia Bc. diplomu.
  Tohoroční absolventi doručia notárom overenú kópiu diplomu ihneď po jeho obdržaní, najneskôr v deň zápisu na štúdium.
 • Doklad o uznaní Bc. vzdelania absolvovaného na zahraničnej vysokej škole predložia uchádzači najneskôr v deň zápisu na štúdium (absolventom z Českej republiky sa doklady uznávajú automaticky za rovnocenné bez ďalšieho úradného postupu).

Povinné prílohy prihlášky – len absolventi FŠT TnUAD:

 • Nevyžadujú sa doklady o absolvovaní štúdia.

Uchádzač nevypisuje do prihlášky predmety a výsledky absolvované počas Bc. štúdia.

Do Akademického informačného systému sa zaeviduje e-prihláška len so stavom prihlášky  „uložená“.

V prípade, že poplatok za prijímacie konanie nebude uhradený v e-prihláške do 8 dní od stavu prihlášky: "preklopená", uchádzač zašle doklad na overenie vykonanej platby vedúcej učtárne na mail: maria.suletyova@tnuni.sk.

Uchádzači s neuhradeným poplatkom nemôžu dostať rozhodnutie o prijatí.

 

Všeobecné podmienky a informácie:

 • Prihlášku na II. stupeň vysokoškolského štúdia si môže podať aj uchádzač, ktorý je v poslednom roku bakalárskeho štúdia a nemá zatiaľ ukončený I. stupeň vysokoškolského štúdia. Túto skutočnosť uchádzač uvedie na prihláške.
 • Na štúdium v II. stupni vysokoškolského štúdia môžu byť prijatí aj uchádzači, ktorí absolvovali príbuzné a ďalšie študijné odbory I. stupňa vysokoškolského štúdia (Bc.), alebo majú ukončené päťročné úplné vysokoškolské štúdium.
 • Uchádzač, ktorý absolvoval bakalárske štúdium v zahraničí, musí  predložiť doklad  o uznaní dokladov o ukončenom vysokoškolskom vzdelaní vydaných zahraničnou vysokou školou.  Ak je medzi príslušným štátom a Slovensku republikou uzatvorená medzinárodná dohoda o vzájomnom uznávaní a rovnocennosti dokladov o vzdelaní, takýto doklad sa nevyžaduje (napr. absolventom z Českej republiky sa doklady uznávajú automaticky za rovnocenné bez ďalšieho úradného postupu).
 • Dekan fakulty vymenuje komisiu pre výberové konanie, ktorá bude pozostávať z predsedu a členov komisie. Táto následne preverí splnenie podmienok uchádzačov o štúdium.
 • O prijatí na štúdium rozhoduje dekan fakulty na základe rozhodnutia výberovej komisie.
 • Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí na štúdium, môže do 8 dní odo dňa doručenia podať dekanovi fakulty žiadosť o preskúmanie rozhodnutia.
 • Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o prijatí, je povinný sa zapísať podľa pokynov, ktoré mu budú doručené písomnou formou spolu s rozhodnutím o prijatí na štúdium.
 • Podľa § 59 ods. 3 Zákona o vysokých školách č.131/2002 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov má fakulta právo požadovať od prijatých uchádzačov informáciu, či sa zapíšu na štúdium. Ak uchádzač informáciu v požadovanom čase neposkytne, zaniká mu právo zapísať sa na štúdium.


Forma prijímacej skúšky

bez prijímacích skúšok • Podanie prihlášky na štúdium

  01.10.2019 - 10.07.2020

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  11.07.2020 - 30.09.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
30


Prílohy
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 700 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 25 €
elektronická prihláška: 25 €

Fakturačné údaje

Fakturačné údaje k úhrade poplatku za prijímacie konanie Vám budú po podaní e-prihlášky, ktorú nájdete na https://e-prihlaska.tnuni.sk/ais/eprihlas/#!/home vygenerované systémom automaticky formou platobného príkazu. Poplatok je potrebné uhradiť do 14 dní od poslania e-prihlášky. 

V prípade, že nevyužijete vyššie popísaný komfortný proces e-prihlášky a pošlete prihlášku v papierovej forme, platobné údaje Vám budú po prijatí papierovej prihlášky poslané na Vami zadaný e-mail. Poplatok je potrebné uhradiť do 14 dní od odoslania platobného príkazu.

V prípade, že poplatok za prijímacie konanie nebude zaevidovaný v e-prihláške do 8 dní od úhrady, uchádzač zašle doklad na overenie vykonanej platby vedúcej učtárne na mail: maria.suletyova@tnuni.sk.

UPOZORNENIE: Všetkým uchádzačom o štúdium, ktorí splnia podmienky prijatia a na štúdium sa zapíšu, univerzita vráti poplatok spojený s prijímacím konaním.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Katarína Žitňanská – katarina.zitnanska@tnuni.sk
Posledná aktualizácia: 02.07.2020 08:14

Upozorniť na neaktuálne údaje