Špeciálna strojárska technika

Absolvent prvého stupňa štúdia študijného programu Špeciálna strojárska technika na základe získaných teoretických vedomostí bude schopný aplikovať princípy základných metód konštruovania súčiastok a vyšších konštrukčných celkov, riešenie konštrukčných úloh a spracovanie technickej dokumentácie s využitím výpočtovej techniky a CAD systémov,základné a špecifické používané materiály v konštrukcii špeciálnej techniky, vybrané technológie a technologické problémy realizácie výroby špeciálnej techniky a systémov, základy konštrukcie špeciálnej a mobilnej techniky, zásady a kritéria posudzovania technického stavu a efektívnosti realizácie komplexnej starostlivosti.

Dokáže so získanými zručnosťami a schopnosťami analyzovať problémy a možnosti, ktoré sa otvárajú v príbuzných oblastiach strojárskeho priemyslu, dávať návrhy rekonštrukcie časti prvkov a systémov špeciálnej techniky, opatrení na nápravu nezhôd v priebehu životného cyklu, posúdiť návrh, vývoj, výrobu, implementáciu, používanie a ukončenie životného cyklu špeciálnej techniky, posudzovať kvalitu práce a výrobkov a realizovať metrologické úlohy vo výrobe a procese komplexnej starostlivosti o špeciálnu techniku. Efektívne zabezpečovať využívanie a údržbu špeciálnej techniky, realizovať spoluprácu s manažérmi, používateľmi systémov a špecialistami iných profesií. Hodnotiť základné alternatívne riešenia v konštrukcii, technológii a využívaní montážnych celkov a ich skupín. Posúdiť možnosti ekonomických a technických riešení funkčných celkov špeciálnej strojárskej technijky. Prednosťami absolventa sú znalosti konštrukcie, materiálov, technológie, výroby, komplexnej starostlivosti o špeciálnu techniku, ako i schopnosti riadiacej práce.Uplatnenie absolventov

Absolvent prvého stupňa štúdia študijného programu “Špeciálna strojárska technika“ nájde uplatnenie v odvetviach strojárenského priemyslu, verejného a súkromného sektoru ktorý sa zaoberá konštruovaním, vývojom, výrobou, používaním a likvidáciou strojárenskej techniky a predovšetkým špeciálnej techniky v oblastiach dodávateľov, odberateľov a používateľov techniky v armáde, polícii, záchranných zložkách, verejných službách a ďalších špecifických oblastiach perspektívneho strojárenského priemyslu. Komplexné vedomosti absolventa umožňujú postup na druhý stuprň inžinierskeho štúdia.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky  prijatia zahraničných študentov sú totožné s podmienkami prijatia študentov SR.

https://tnuni.sk/uchadzaci/uznavanie-dokladov-o-vzdelani/Bez prijímacích skúšok
áno

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Beáta Kopiláková, PhD., tel.: 032/7400231, mail: beata.kopilakova@tnuni.sk

Ing. Katarína Žitňanská, tel.: 032/7400270, mail: katarina.zitnanska@tnuni.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške
 • Prijímacie konanie sa uskutočňuje bez prijímacích skúšok, formou výberového konania na základe dosiahnutých výsledkov z predchádzajúceho štúdia.
 • Fakulta uprednostňuje podanie prihlášky cez https://e-prihlaska.tnuni.sk. Vyplnenú a potvrdenú e-prihlášku nie je potrebné tlačiť a posielať na študijné oddelenie fakulty. Uchádzač pošle len povinnú prílohu prihlášky:
  notárom alebo matrikou (nie strednou školou) overená fotokópia maturitného vysvedčenia.
 • Tohoroční maturanti doručia overenú kópiu maturitného vysvedčenia ihneď po jeho obdržaní, najneskôr v deň zápisu na štúdium.
 • Doklad o uznaní stredoškolského vzdelania absolvovaného na zahraničnej strednej škole predložia uchádzači najneskôr v deň zápisu na štúdium. (Uchádzačom z Českej republiky sa doklady uznávajú automaticky za rovnocenné bez ďalšieho úradného postupu).

Upozornenie pre uchádzačov:

 • Uchádzač nevypisuje do prihlášky predmety a výsledky absolvované počas strednej školy.
 • Do Akademického informačného systému sa zaeviduje e-prihláška len so stavom prihlášky  „uložená“.

 

Doplňujúce informácie pre uchádzača:

 • Uchádzači s neuhradeným poplatkom nemôžu dostať rozhodnutie o prijatí.
 • Výberové konanie sa pre uchádzača o štúdium začína doručením jeho prihlášky na štúdium. Prihláška musí byť doručená do termínu určeného fakultou. Fakulta nezasiela oznámenie o zaevidovaní prihlášky. Či je uchádzač zaevidovaný v AISe si skontroluje v e-prihláške, stav prihlášky „preklopená“.
 • Dekan FSEV TnUAD vymenuje komisiu pre výberové konanie, ktorá bude pozostávať z predsedu a členov komisie. Táto následne preverí splnenie podmienok uchádzačov o štúdium.
 • O prijatí na štúdium rozhoduje dekan fakulty na základe rozhodnutia výberovej komisie.
 • Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí na štúdium, môže do ôsmich dní odo dňa doručenia podať dekanovi fakulty žiadosť o preskúmanie rozhodnutia.
 • Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o prijatí, je povinný zapísať sa podľa pokynov, ktoré obdrží písomnou formou spolu s rozhodnutím o prijatí na štúdium.


Forma prijímacej skúšky

bez prijímacích skúšok • Podanie prihlášky na štúdium

  01.10.2020 - 30.04.2021

 • Zaslanie vysvedčenia do

  30.06.2021

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  30.09.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
50


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 600 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 25 €
elektronická prihláška: 25 €

Fakturačné údaje

Fakturačné údaje

Fakturačné údaje k úhrade poplatku za prijímacie konanie Vám budú po podaní e-prihlášky, ktorú nájdete na https://e-prihlaska.tnuni.sk/ais/eprihlas/#!/home vygenerované systémom automaticky formou platobného príkazu. Poplatok je potrebné uhradiť do 14 dní od poslania e-prihlášky. 

V prípade, že nevyužijete vyššie popísaný komfortný proces e-prihlášky a pošlete prihlášku v papierovej forme, platobné údaje Vám budú po prijatí papierovej prihlášky poslané na Vami zadaný e-mail. Poplatok je potrebné uhradiť do 14 dní od odoslania platobného príkazu.

V prípade, že poplatok za prijímacie konanie nebude zaevidovaný v e-prihláške do 8 dní od úhrady, uchádzač zašle doklad na overenie vykonanej platby vedúcej učtárne na mail: maria.suletyova@tnuni.sk.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Katarína Žitňanská – katarina.zitnanska@tnuni.sk
Posledná aktualizácia: 12.10.2020 14:27

Upozorniť na neaktuálne údaje